วช.ผลักดันต้นแบบชุมชนสีเขียว สร้างจิตสำนึกประชาชนรักสิ่งแวดล้อม

             ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดเผยว่า รัฐบาลได้มีนโยบายรณรงค์ให้มีการค้นคว้า วิจัย รวมทั้งมาตรการประหยัดพลังงานอย่างเป็นรูปธรรม และมีการสนับสนุนให้ใช้พลังงานทดแทนต่าง ๆ ให้แพร่หลายยิ่งขึ้นจนเป็นวาระแห่งชาติ เพราะพลังงานทดแทนมีส่วนช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ลดการพึ่งพาจากต่างประเทศ โดยเฉพาะกระแสไฟฟ้าจึงมีความสำคัญและถือเป็นความต้องการพื้นฐานของประชาชน อย่างไรก็ตามการใช้พลังงานทดแทนในปัจจุบันยังคงมีปัญหาต่างๆ อีกมาก วช. ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนทุนเพื่อการวิจัยและนวัตกรรม ตามการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของรัฐบาล ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้พลังงานทดแทน จึงได้ให้ทุนกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ภายใต้แผนงานวิจัยตอบสนองนโยบายรัฐบาล กลุ่มเรื่องพลังงานทดแทน (โครงการท้าทายไทย)

กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาพลังงานทดแทนและการประยุกต์ใช้ในชุมชนสีเขียว”แก่ศาสตราจารย์ ดร.ทนงเกียรติ  เกียรติศิริโรจน์  แห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะ เพื่อศึกษาวิจัยและนำองค์ความรู้ และเทคโนโลยีจากผลการวิจัยด้านพลังงานไปใช้ในชุมชน ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนสีเขียว

 ศาสตราจารย์ ดร.ทนงเกียรติ  เกียรติศิริโรจน์ แห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการวิจัย กล่าวว่า การดำเนินงานของโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการพัฒนาพลังงานทดแทนและการประยุกต์ใช้ในชุมชนสีเขียว มีทั้งหมด 8 โครงการ ซึ่งสามารถนำผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้งานได้จริง โดยเฉพาะโครงการต้นแบบโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนแบบผสมผสาน ขนาด 15 กิโลวัตต์ต้นแบบสามารถประยุกต์ใช้งานได้จริงเพื่อชุมชนสีเขียว เป็นการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและบริการด้านพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดย ผศ.ดร.วิรชัย  โรยนรินทร์ และคณะ โดยใช้พื้นที่สนามกีฬากลาง จังหวัดชัยภูมิที่อยู่ภายใต้การดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีการออกกำลังกายและเป็นที่พักผ่อนของประชาชน ด้วยการนำพลังงานลมและแสงอาทิตย์มาผลิตไฟฟ้าร่วมกัน

การทำงานของระบบจะช่วยประหยัดไฟฟ้าให้กับพื้นที่ไม่น้อยกว่าวันละประมาณ 100 หน่วยไฟฟ้าต่อวัน คิดเป็นมูลค่าการลดค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าปีละประมาณสองแสนกว่าบาท สามารถเพิ่มเวลาในการออกกำลังกายให้ประชาชนในพื้นที่ได้มากขึ้น และใช้เป็นพื้นที่ต้นแบบของชุมชนสีเขียวในการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมและให้ความสำคัญในการช่วยกันประหยัดพลังงาน หันมาส่งเสริมการใช้พลังงานจากธรรมชาติกันมากขึ้น ทำให้ลดปัญหามลพิษทางอากาศและก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุหลักในการเกิดภาวะโลกร้อน

                โครงการนี้ยังเป็นประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมในระดับชาติและสากลในการสร้างเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนอย่างเหมาะสมกับบริบทและศักยภาพของพลังงานในประเทศไทย โดยมีการพัฒนากังหันลมขึ้นภายในประเทศให้เหมาะสมกับการใช้งาน มีการสร้างงานสร้างรายได้และถ่ายทอดเทคโนโลยีและบุคลากรด้านวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ในทุกด้านในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

              จากความสำคัญของโครงการดังกล่าว สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จึงได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์คิดค้น โครงการสื่อมวลชนสัญจร ประจำปี 2562 ครั้งที่ 6 เรื่อง “ต้นแบบโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน เพื่อชุมชนสีเขียว” ระหว่างวันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2562 ณ จังหวัดชัยภูมิ โดยได้นำสื่อมวลชนลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนเพื่อชุมชนสีเขียว ทั้งนี้เพื่อให้สื่อมวลชนได้เผยแพร่ผลงานและกิจกรรมดังกล่าวไปสู่สาธารณชนได้รับทราบและนำไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อไป

14 มิถุนายน 2562


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai