โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดจันทบุรี VII

28. บ้านหนองอ้อล่าง หมู่ ๙ ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

บ้านหนองอ้อล่าง หมู่บ้านเล็กๆ ในอดีตมีประชากรอาศัยอยู่ที่ประมาณ ๑๐ กว่าหลังคาเรือน ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการทำนาและทำสวนผลไม้ ที่มาของชื่อบ้านหนองอ้อ นั้นมีที่มาจากบริเวณหมู่บ้านมีหนองน้ำธรรมชาติ และตามบริเวณหนองน้ำจะมีต้นอ้อขึ้นอยู่มาก ชาวบ้านจึงนำมาตั้งเป็นชื่อหมู่บ้านต่อมาเมื่อจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้น จึงให้แยกหมู่บ้านออกมาจากหมู่ ๓ เดิม จึงเรียกหมู่บ้านหนองอ้อล่าง หมู่ที่ ๙

วัดหนองอ้อ

วัดหนองอ้อ ตั้งอยู่ที่ ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดจันทบุรีแห่งที่ ๓๗ สร้างเมื่อปี พ.ศ ๒๔๒๗ และได้รับการประกาศวิสุงคามสีมาเมื่อปี ๒๔๙๒ ถือเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งของจังหวัดจันทบุรีมีพระครูวิศาลรจันทรสุขคุณ (เฉียบ จนฺทสโร) เป็นเจ้าอาวาสวัดรูปแรก

หลวงพ่อพอดี

หลวงพ่อพอดีเป็นพระประธานที่ประดิษฐานใน อุโบสถหลังใหม่ของวัดหนองอ้อ ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี  มีชื่อเสียงด้านพระเมตตา เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป หลวงพ่อพอดีนับเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพนับถือของคนในชุมชนและผู้คนทั่วไป เป็นพระพุทธรูปองค์แรกของประเทศไทยที่หล่อเอาเศียรขึ้นโดยศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

สถานที่ท่องเที่ยว

บ้านลุงหมัก

ศูนย์เรียนรู้เห็ดเยื่อไผ่ ที่จะให้คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดเยื่อไผ่ ตั้งแต่ต้นจนถึงขั้นตอนการแปรรูปออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ อาทิ การทำเซรั่มจากเห็ดเยื่อไผ่ สบู่เยื่อไผ่ เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากขยะรีไซเคิล

ผลิตพันธ์กระเป๋าจากขยะรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเอาขยะมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่คนในชุมชน สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน อาทิ การนำซองกาแฟมาผลิต เป็นกระเป๋า กล่องกระดาษทิชชู่ ที่มีความสวยงาม และทนทานอีกด้วย

กลุ่มมังกรดิน

เมื่อเดินทางมาถึงที่กลุ่มมังกรดิน จะได้รับการต้อนรับด้วย Welcome drink  “กาแฟหมา” ที่มีให้เลือกดื่มทั้งแบบร้อนแลแบบเย็น อร่อยและมีประโยชน์ หลังจากนั้นจะได้เข้าร่วมกิจกรรมฐานเรียนรู้ อาทิเช่น สปาไส้เดือน การทำน้ำหมัก วิธีร่อนปุ๋ยไส้เดือน การปลูกผักสมุนไพรจากปุ๋ยไส้เดือน เป็นต้น

กลุ่มงานไม้ระบายอารมณ์

แต่งแต้มสีสันลงบนพื้นไม้จากเศษไม้ธรรมดา กลายเป็นงานประดิษฐ์ที่มีชิ้นเดียวในโลกที่เกิดจากมือของคุณเอง

ศิลปะปั้นขี้เลื่อย

จากเศษขี้เลื่อยนำมาปั้นกลายเป็นผลงานศิลปะ ที่มีมูลค่าราคาสูงร่วมเรียนรู้และลงมือทำผลงานศิลปะกับปราชญ์ชุมชนที่จะสอนให้คุณสร้างงานศิลปะจากขี้เลื่อย

ผลิตภัณฑ์

เห็ดนางฟ้า น้ำยาเอนกประสงค์ใช้ในครัวเรือน  เห็ดสวรรค์  น้ำพริกมันหนองอ้อล่าง  แคปหมู  กลุ่มแปรรูปไม้   พืชผักปลอดสารพิษ  ปุ๋ยมูลไส้เดือน  น้ำหมักมูลไส้เดือน  ภาพปั้นขี้เลื่อยนู่นต่ำ-สูง

ข้อมูลติดต่อ

บ้านหนองอ้อล่าง หมู่ ๙ ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

คุณรำพึง  ยุติวงษ์  โทร. ๐๘๔ ๘๘๑ ๙๙๑๕

29. บ้านทุ่งโตนด หมู่ ๘ ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ประวัติความเป็นมา 

หมู่บ้านทุ่งโตนด เดิมเป็นหมู่บ้านเล็กๆ แยกออกมาจากหมู่ที่ ๖ ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ผู้นำชุมชนในตอนนั้นก็ได้เกิดความคิดที่จะตั้งชื่อหมู่บ้านโดยมีการพูดคุยกันกับชาวบ้านจึงได้แสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันไป สุดท้ายได้ข้อสรุปว่าในพื้นที่นี้ มีต้นตาลโตนดอยู่กลางนาในหมู่บ้านเพียงต้นเดียวและก็มีภูเขาในบางส่วนจึงได้ร่วมใจกัน ตั้งชื่อว่า “บ้านทุ่งโตนด” กลายเป็นที่มาชื่อบ้านจนทุกวันนี้ อาชีพของคนในหมู่บ้านในอดีตเริ่มจากการทำนา และมีการปรับเปลี่ยนมาทำสวนส้ม และปัจจุบันทำสวนผลไม้ เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง เป็นต้น

ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามโครงการพระราชดำริ

สถานที่เรียนรู้แบบครบวงจรด้านงานเกษตรกรรม ทั้งไม้ผลและทฤษฏีใหม่ ในรูปแบบที่เป็นมิตรต่อโลกหรือเกษตรอินทรีย์ บนพื้นที่ ๑๐๙ ไร่ แบ่งพื้นที่เป็นสวนผลไม้ ๖๐ ไร่แหล่งน้ำ ๑๒ ไร่และพื้นที่ว่างเปล่าอีก ๓๗ ไร่ โดยอยู่ในการควบคุมดูแลของ กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ ประสานกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชนให้ได้รับประโยชน์มากที่สุดต่อไป ภายในมีฐานการเรียนรู้ทั้งหมด ๗ ฐาน การเลี้ยงหมูหลุม การทำปุ๋ยอินทรีย์ การเลี้ยงผึ้งและชันโรง ฐานเรียนรู้ระบบน้ำและประมง การปลูกพืช ๕ ระดับ ฐานเกษตรกรทฤษฎีใหม่ และ สวนผลไม้

วัดทุ่งโตนด

มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในหมู่บ้าน ภายในวัดร่มรื่นด้วยไม้ยืนต้นขนาดใหญ่มากมาย มีสระเลี้ยงปลาไว้ให้ชาวบ้านและบุคคลทั่วไปที่เข้ามาทำบุญได้มีโอกาสทำทานด้วยการให้อาหารปลาในสระ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สงบ และสวยงาม เหมาะแก่การพักผ่อน และปฏิบัติธรรม

ศาลเจ้าพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม

เกิดขึ้นจากคนในชุมชนที่มีความศรัทธาในองค์เจ้าแม่กวนอิมได้สร้างขึ้นเพื่อให้คนในชุมชนหรือนักท่องเที่ยวทั่วไปได้สักการะบูชากราบไหว้ขอพรซึ่งมีความเชื่อกันว่าพระโพธิสัตว์กวนอิมมีความอ่อนโยน เมตตา กรุณา มีความรักต่อมนุษย์ ขอพรสิ่งใดแล้วจะสมดังปรารถนา

สินค้า OTOP

ที่บ้านทุ่งโตนดนั้นเต็มไปด้วย สวนผลไม้มากมายจึงก่อให้เกิดสินค้าโอทอป ที่แปรรูป จาก ผลไม้ ในหมู่บ้าน อาทิ สละลอยแก้ว เผือกฉาบ เงาะในน้ำเชื่อม กล้วยฉาบ สับปะรดกวน คุกกี้สับปะรด นอกจากนี้ยังมีสินค้าอื่นๆที่คนในชุมชนผลิตขึ้นมา อีกมากมาย เช่น แคปหมู สบู่น้ำผึ้งชันโรง หมี่กรอบ โรตีกรอบ เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์

กล้วยฉาบ  สละลอยแก้ว  แคบหมู  สบู่น้ำผึ้ง  เผือกฉาบ  เงาะในน้ำเชื่อม  สับปะรดกวน  โรตีกรอบ  คุกกี้สับปะรด  หมี่กรอบ 

ข้อมูลติดต่อ

บ้านทุ่งโตนด หมู่ ๘ ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

คุณประสิทธิ์ บุญโกย   โทร. ๐๙๑ ๗๙๘ ๖๗๗๙

30. บ้านเกาะสาน หมู่ ๖ ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ประวัติความเป็นมา

หมู่บ้านเกาะสานเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ดั้งเดิมได้รับการประกาศเป็นหมู่บ้านเมื่อประมาณ ๑๐๐ ปีเศษ สภาพพื้นที่เป็นที่ลุ่ม ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบลุ่มติดแม่น้ำ  มีคลองลี่ไหลผ่านหมู่บ้านและแม่น้ำจันทบุรีไหลผ่าน ชาวบ้านมีอาชีพทำนาเป็นหลัก ต่อมาพืชสวนเป็นพืชเศรษฐกิจชาวบ้านจึงมีการปลูกสวนทดแทนการทำนา สำหรับที่มาของชื่อหมู่บ้านนั้นมาจาก มีที่ดอนอยู่ที่หนึ่งแต่มีพื้นที่ในหมู่บ้านส่วนหนึ่งประมาณ ๕ ไร่  เป็นที่ดอนน้ำท่วมไม่ถึงซึ่งน้ำไม่เคยท่วมเลย ทุกๆฤดูน้ำหลากชาวบ้านจึงอพยพไปอาศัยอยู่บนที่ดอนแห่งนั้นที่มีสภาพไม่ต่างจากเกาะในเวลาน้ำท่วม ราษฎรในหมู่บ้านได้ร่วมกันตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่บนพื้นที่ดอนดังกล่าวเพื่อเป็นที่สักการะบูชาเป็นที่พึ่งทางใจแล้วเรียกบริเวณนั้นว่า “ดอนศาล” ต่อมาชาวบ้านได้เปลี่ยนอาชีพจากการทำนามาเป็นการทำสวนผลไม้และทำอาชีพจักสานเป็นอาชีพรอง โดยใช้วัสดุจากไม้ไผ่ จึงได้เปลี่ยนชื่อเรียกหมู่บ้านจาก "บ้านดอนศาล" ได้เรียกเพี้ยนไปเป็น “เกาะสาน” จนถึงปัจจุบัน

สถานที่น่าสนใจ

วัดน้ำรัก

วัดเก่าแก่ ที่อยู่คู่หมู่บ้านมานาน ที่มาของชื่อวัดนั้น เดิมที่หมู่บ้านเกาะสานนั้น จะมีช่วงฤดูที่น้ำหลากและบริเวณที่ตั้งของวัดจะเป็นจุดที่น้ำจากหลากหลายสายไหลมารวมกันเป็นหนึ่งเดียว เหมือนความรักของน้ำที่มารวมตัวกันเลยกลายเป็นชื่อของวัด ภายในวัดจะมีโบสถ์โบราณที่ทุกคนช่วยกันอนุรักษ์และบูรณะให้งดงามดังเดิม

ตลาดน้ำเกาะสาน 

ในหมู่บ้านเกาะสาน มีสระน้ำที่ทางหมู่บ้านขุดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านมีรายได้ จึงเกิดเป็นตลอดน้ำเกาะสานขึ้น ความงดงามของธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ๒ ข้างทางและร้านค้าที่ชาวบ้านนำสินค้าที่ผลิตได้มาจำหน่ายในราคาย่อมเยาว์หากท่านใดต้องการ กางเต้นท์ บริเวณริมน้ำ ที่นี้มีบริการ

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านเกาะสาน

นอกจากนี้ ที่บ้านเกาะสานยังมีศูนย์การเรียนรู้ที่ผู้ใหญ่บ้านนายวิโรจน์ มังกร ตั้งใจทำขึ้นเพื่อมอบความรู้ด้านการเกษตร ให้กับชาวบ้านและนักท่องเที่ยว ภายในศูนย์มีการปลูกพืชผักผลไม้แบบผสม อาทิ ทุเรียน มังคุด กล้วย มะนาวยักษ์ เห็ดนางฟ้าภูฐาน หรือจะเป็นพืชสวนครัวแบบปลอดสารพิษ ที่สดและสะอาด
สินค้า OTOP

ในชุมชนมีการรวมกลุ่มกัน ผลิตแปรรูปอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า ที่นอกจากการขายผลไม้สดเพียงอย่างเดียว อาหารแปรรูปของที่บ้านเกาะสาน ได้แก่ มังคุดกวน ทุเรียนทอด ทุเรียนกวน ข้าวเหนียวแดง กล้วยกวน กล้วยกรอบแก้ว เห็ดสามรส  นอกจากอาหารแปรรูป ยังมี ผักสดปลอดสารพิษ พิมเสนน้ำ  และ ปุ๋ยชีวภาพ อีกด้วย

การเดินทางมาที่ บ้านเกาะสาน จังหวัดจันทบุรี

จากตัวเมืองจันทบุรีถึงชุมชนแห่งนี้เป็นระยะทางไม่ถึง ๑๐ กิโลเมตร หากเพื่อนๆ ใช้รถยนต์ส่วนตัวให้ใช้ถนนสุขุมวิท ผ่านสี่แยกเขาไร่ยาแล้วตรงมาเรื่อยๆ ผ่านแยกแสลง สะพาน เมื่อถึงแยกวัดน้ำรักให้เลี้ยวซ้าย แล้วตรงไปที่วัดน้ำรัก ถึงชุมชนเกาะสาน

ผลิตภัณฑ์

ทุเรียนทอด  มังคุดกวน ทุเรียนกวน กล้วยกวน ข้าวเหนียวแดง ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  ผักปลอดสารพิษ  กล้วยกรอบแก้ว เห็ดแปรรูป  น้ำมันเหลือง

ข้อมูลติดต่อ

บ้านเกาะสาน หมู่ ๖ ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

คุณวิโรจน์  มังกร  โทร. ๐๘๑ ๖๕๒ ๖๙๑๗

23 พฤศจิกายน 2561


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai