เปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิต นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัย รุ่นที่ ๒

วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรม ริเวอร์วิว เพลส โฮเต็ล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิต นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัย รุ่นที่ ๒ โดยมีนางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประธานฝ่ายการสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ กล่าวรายงาน และมีนางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้างานในพื้นที่ ให้การต้อนรับ

จากการปฏิบัติงานออกติดตามผลนักเรียนทุนพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยกรรมการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์และอาสาสมัคร เพื่อติดตามผลการเรียน และให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาต่าง ๆ พบว่า นักเรียนทุนพระราชทานฯ ส่วนใหญ่ประสบปัญหาในการใช้ชีวิตในสถานศึกษา ครอบครัว และสังคม รวมถึงความเสี่ยงต่อการใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมแบบวัตถุนิยม ความรุนแรง และเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร โดยปราศจากการได้รับความรู้เรื่องทักษะชีวิตอย่างเหมาะสม

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทาน เพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัว ผู้ประสบสาธารณภัย ในพื้นที่ ๑๑ จังหวัดในพื้นที่ภาคกลาง จำนวน ๘๒ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝัง ให้นักเรียนทุนฯ มีความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับทุนพระราชทานฯผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมถึงการเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียนทุนฯ ให้ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น คิดวิเคราะห์ ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สามารถกระทำสิ่งต่าง ๆ ให้ประสบความสำเร็จ รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว สำหรับโครงการฝึกอบรมฯ ในรุ่นที่ ๒ มีระยะเวลาฝึกอบรม ๔ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๘ - ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒ กิจกรรมการอบรม มีดังนี้ การบรรยายแบบมีส่วนร่วม การศึกษาดูงาน กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมจำลองสถานการณ์ต่าง ๆ (Walk Rally) เพื่อเรียนรู้ทักษะชีวิตด้านต่าง ๆ โดยได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจาก  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย นักเรียนทุนพระราชทานฯ ผู้ปกครองหรือสมาชิกในครอบครัว เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ และอาสาสมัคร

นอกจากนี้ การอบรมครั้งนี้ได้มุ่งเน้นนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผู้ประสบภัย รุ่นที่ ๒ น้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราชทานทุนการศึกษา ด้วยการทำความดีและแสดงออกด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดไป

19 เมษายน 2562


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai