พส. เตรียมถอนสภาพนิคมสร้างตนเอง

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นายอนันต์ ดนตรี รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมแถลงข่าวการขับเคลื่อนภารกิจกรมพัฒนาสังคมและและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในประเด็น การเตรียมการถอนสภาพนิคมสร้างตนเอง

นายอนันต์ ดนตรี

รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

นายอนันต์ กล่าวว่า นิคมสร้างตนเองเป็นสวัสดิการสังคม ซึ่งดำเนินการมาพร้อมการก่อตั้งกรมประชาสงเคราะห์ ปัจจุบันคือ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นกลไกหนึ่งของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ เป็นกุศโลบายเพื่อการพัฒนาชนบท เนื่องจากงานนิคมสร้างตนเองเป็นการพัฒนาชทบทสมบูรณ์แบบทั้งด้านการจัดรูปที่ดิน การพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน การพัฒนาเศรษฐกิจด้วยอาชีพภาคการเกษตร การพัฒนาสังคม การเมือง การปกครอง สามารถรองรับนโยบายของรัฐทั้งด้านการสังคมสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ยากไร้ ขาดแคลนที่ดินทำมาหากิน  เปิดโอกาสให้พวกเขาเหล่านั้นได้สร้างงานสร้างอาชีพที่มั่นคง นำภาคการเกษตรมาพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้อีกต่อหนึ่ง

นายอนันต์ กล่าวต่อว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการโดยกองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ รับผิดชอบงานนิคมสร้างตนเอง ตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 ในเขตพื้นที่ที่ได้รับการประกาศพระราชกฤษฎีกา และประกาศคณะปฏิวัติ ทั้งนี้เมื่อการจัดนิคมได้บรรลุผลตามความมุ่งหมายแล้ว ให้ประกาศสิ้นสภาพนิคมสร้างตนเอง (มาตรา 19) และคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2531 ได้กำหนดหลักเกณฑ์การประกาศสิ้นสภาพนิคมสร้างตนเองไว้ 4 ข้อ  ได้แก่ (1) วางผังแปลงที่ดินและจัดคนเข้าครอบครองครบถ้วน (2) จัดสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน (3) ประชาชนได้ตั้งเคหะสถานไม่ต่ำกว่ามาตรฐานและมีรายได้เฉลี่ย ไม่น้อยกว่าเกษตรกรในท้องที่ใกล้เคียง และ (4) ออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.3) ครบถ้วน ซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้ดำเนินการเพื่อเตรียมการถอนสภาพนิคมสร้างทั้ง 44 แห่ง ให้เป็น    ไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด มีการบรรจุสมาชิกเข้าอยู่อาศัยและเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน รวมทั้งพัฒนาด้านอาชีพ รายได้ และคุณภาพชีวิตของสมาชิกนิคมมาโดยตลอด รวมถึงการออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.3) ใกล้ครบถ้วนแล้ว

ปัจจุบันกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จึงได้จัดทำแผนเตรียมการถอนสภาพนิคมตนเอง 4 ระยะ ดังนี้ ระยะ    ที่ 1 (7 ปี 8 แห่ง)ระยะที่ 2 (10 ปี, 9 แห่ง) ระยะที่ 3 (12 ปี, 18 แห่ง) ระยะที่ 4 (18 ปี, 8 แห่ง) เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 ซึ่งจะทำให้สมาชิกนิคมสร้างตนเองสามารถ      ใช้ประโยชน์ในที่ดิน เมื่อได้รับเอกสารสิทธิ์อย่างเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หน่วยงานรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จะได้เข้าดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง นายอนันต์ กล่าวในตอนท้าย

18 เมษายน 2562


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai