กสทช.จับมือหน่วยงานหลักเร่งเคลียร์สายสื่อสารปรับภูมิทัศน์ เส้นทางเสด็จพระราชดำเนินในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

      ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 26 มี.ค.62  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)จัดกิจกรรมรณรงค์การจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสายลงใต้ดิน โดยมีนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.ร่วมกับนายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาฯกสทช.และผู้แทนจากหลายหน่วยงาน อาทิ การไฟฟ้านครหลวง บริษัททีโอที จำกัด(มหาชน) กรุงเทพมหานคร สถานีตำรวจ สำนักงานเขต และผู้ประกอบการกิจการสื่อสาร ผู้ปฏิบัติงานและมีการตัดสายข้ามแยกสะพานวันชาติ รวมถึงตัดสายข้ามถนนและรื้อถอนสายสื่อสารเส้นทางเสด็จ ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของZone 2 ถนนพระสุเมรุ ตั้งแต่แยกสะพานวันชาติถึงสะพานผ่านฟ้า  ณ หน้าโรงแรมวิลล่า พระสุเมรุ แยกสะพานวันชาติ เขตพระนคร 

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์

เลขาธิการ กสทช.

    นายฐากร กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. ขอบคุณทุกหน่วยงานที่มาร่วมงานครั้งนี้ ซึ่งเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ และผู้ใช้บริการในการดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน เพื่อให้ผู้ประกอบการกิจการสื่อสารคืนความสวยงามและประโยชน์สู่สังคม และให้ประชาชนเข้าใจผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นบ้าง แต่เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะเกิดคุณค่ากับสังคม และประโยชน์ที่ได้รับ จากการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและคุณภาพของสัญญาณที่ดีขึ้น อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างความรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดระเบียบสายสื่อสาร และการนำสายสื่อสารลงใต้ดินให้แก่สื่อมวลชนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ไม่ให้ประชาชนผู้ใช้บริการเกิดความเข้าใจผิดในการเข้าดำเนินการในแต่ละพื้นที่ ผลกระทบอันอาจเกิดขึ้น และประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เครือข่ายผู้บริโภคในการคุ้มครองสิทธิของตน ให้ประชาชนตระหนักถึงสิทธิของตนเองในการใช้บริการโทรคมนาคม และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร

รองเลขาฯกสทช.

        สำหรับการจัดงานในพื้นที่นี้ เป็นการร่วมมือร่วมใจกันของทุกฝ่าย  เพื่อให้ภูมิทัศน์เส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพุยหยาตราทางสถลมารค ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีความสวยงาม สมพระเกียรติ และให้สามารถรองรับพระราชพิธีกรณีอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไปด้วย  ซึ่งระยะเวลาในการดำเนินการอาจจะสั้น   เพียงเดือนเศษ  แต่ก็สามารถแล้วเสร็จ อย่างไรก็ตาม กสทช. ยังร่วมสนับสนุนกับหน่วยงานอื่นเช่น โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าอากาศเปเป็นระบบไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง เป็นต้น ซึ่งจะมีการหักเสาไฟฟ้า ดังนั้น สายสื่อสารจึงถูกนำลงใต้ดินตามไปด้วย เพื่อความสวยงาม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในปี 2561 เช่น เส้นทางถนนนานา โครงการถนนสาธุประดิษฐ์ เป็นต้น ซึ่งการจัดระเบียบสายสื่อสารและการนำลงใต้ดินนี้ไม่ได้มีเฉพาะในกรุงเทพ แต่ในต่างจังหวัดก็มีเช่นกัน 

ทั้งนี้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) ได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสา หรือเดินสายวางท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใดในการให้บริการโทรคมนาคม (หลักเกณฑ์สิทธิแห่งทาง : Rights of Way) และประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช้การลงทุน และการสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินเพื่อให้บริการ โทรคมนาคม โดยอยู่บนพื้นฐานการส่งเสริมการบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึง สนับสนุนให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและไม่ก่อให้เกิดการลงทุนซ้ำซ้อน อีกทั้งการใช้สิ่งอำนวยความสะดวก ทางด้านโทรคมนาคมที่มิได้มีความหมายให้บริการโทรคมนาคมต่อสาธารณะ การคุ้มครองและกำหนดสิทธิในการ ประกอบกิจการโทรคมนาคมและเพื่อเป็นการคุ้มครองสุขอนามัย ความปลอดภัยและประโยชน์สาธารณะโดยรวม 

อย่างไรก็ตามปัจจุบันอุตสาหกรรมโทรคมนาคมมีการเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร และเมืองที่มีความหนาแน่นของประชากรมาก ทำให้มีการวางโครงข่ายของผู้ประกอบกิจการ สื่อสาร ในหลายพื้นที่ จึงมีสายสื่อสาร รกรุงรัง ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน สำนักงานกสทช. จึงมีนโยบายหลักในการดำเนินงานเพื่อรองรับปริมาณความต้องการใช้งาน ในสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล และการเป็นมหานครแห่งอาเซียน โดยดำเนินการร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรุงเทพมหานคร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม เพื่อสร้างทัศนียภาพที่สวยงามความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และได้รับผลกระทบน้อยที่สุด เพื่อปรับปรุงการพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าให้มีความเป็นระเบียบ และถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่สูงขึ้นในอนาคต และนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการนำระบบสายลงใต้ดิน หรือการล้มเสาไฟฟ้า เพื่อไม่ให้มีสายระโยงระยางอยู่กับเสาไฟฟ้า รวมถึงปัญหาในบางพื้นที่ ที่ไม่สามารถอนุญาตให้พาดสายสื่อสารต่อไปได้ เนื่องจากเกินมาตรฐานและ ข้อกำหนดในการรับน้ำหนักของเสาไฟฟ้า จึงมีความจำเป็นที่สายสื่อสารต้องถูกนำลงใต้ดิน โดยมีการดำเนินการนำสายสื่อสารลงใต้ดินเเละจัดระเบียบสายสื่อสารครั้งแรก จำนวน 7 ถนน ได้เเก่ ถนนอัษฎางค์ ถนนบำรุงเมือง ถนนเฟื่องนคร ถนนเจริญกรุง ถนนราชินี ถนนตะนาว ถนนพระสุเมรุ เเละถนนสิบสามห้าง ระหว่างวันที่ 11- 20 มี.ค.62 ที่ผ่านมา

28 มีนาคม 2562


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai