วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดจันทบุรี นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  เป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน   ตามโครงการหนึ่งใจ...เดียวกัน มอบถุงยังชีพพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๕๐๐ คน

นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

   นางนภา กล่าวว่า ด้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทยในทุกพื้นที่ ที่ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนจากภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ อาทิ อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว ตลอดจนผู้ที่มีฐานะยากจนและ  ผู้ประสบปัญหาทางสังคมอื่นๆ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่อาจเกิดจากการไม่มีงานทำ  มีรายได้น้อย ปัญหาการว่างงาน ไม่มีทุนเงินประกอบอาชีพ ฯลฯ 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จึงน้อมนำพระดำริ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  มาดำเนินโครงการ “หนึ่งใจ...เดียวกัน มอบถุงยังชีพพระราชทาน” เพื่อเป็นการช่วยเหลือเฉพาะหน้าบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อน สร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ ในการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม  ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมเพิ่มโอกาสให้กลุ่มประชากรที่มีรายได้ต่ำสุดได้เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ  ตลอดจนสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนให้มี  ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

พิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน  ตามโครงการหนึ่งใจ...เดียวกัน มอบถุงยังชีพพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ในครั้งนี้  มีนางนภา  เศรษฐกร  อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  เป็นประธาน  โดยมีนายวิทูรัช  ศรีนาม  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  และนายพัฒนคมน์ ภู่ประเสริฐ  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี  รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ  และผู้แทนองค์กรทุกภาคส่วน ร่วมเป็นตัวแทนมอบถุงยังชีพพระราชทานให้กับประชาชน  จำนวน ๕๐๐ คน  ซึ่งการคัดเลือกประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้ารับมอบถุงยังชีพพระราชทานของจังหวัดจันทบุรี ดำเนินการโดยทีม  ONE HOME ของจังหวัดจันทบุรี ดำเนินการตรวจสอบ พิจารณาความเห็นในการช่วยเหลือตามหลักการสังคมสงเคราะห์ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาให้บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้ จากประชาชนใน ๑๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การดำเนินโครงการ “หนึ่งใจ...เดียวกัน มอบถุงยังชีพพระราชทาน”  ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้กำหนดพื้นที่เป้าหมาย ๑๐ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพะเยา แพร่ นครสวรรค์ สิงห์บุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ระยอง จันทบุรี ขอนแก่น และจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดละ ๕๐๐ คน ซึ่งจะสามารถบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อน ให้ประชาชนต่อสู้กับปัญหาต่างๆ ได้ รวมทั้งสิ้น ๕,๐๐๐ คน และจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตามแนวพระดำริทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี   เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน สร้างขวัญและกำลังใจ  ให้แก่ประชาชนในพื้นที่อื่นที่ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนต่อไป นางนภา   กล่าวในตอนท้าย

22 กุมภาพันธ์ 2562


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai