สสว. เดินหน้าโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME Start up: Early Stage) และโครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น (Boost Up New Entrepreneur) ปี 2562 ยกระดับผู้ประกอบการสู่มาตรฐานสากลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

สสว. ผลักดันผู้ประกอบการธุรกิจ SME ให้เท่าทันการก้าวกระโดดของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน โดยยกระดับผู้ประกอบการเข้าสู่ “SME Modernization” พร้อมอัดฉีดกลยุทธ์ “SPEED” ผ่าน 5 หลักปฏิบัติคือ S - SMART ฉลาดรอบรู้ P - Proactive ทำงานในเชิงรุก E - Efficiency ทำงานมีประสิทธิภาพ E - Exclusive มีความพิเศษเฉพาะตัว และ D - Digitalization ปรับกระบวนการทำงานสู่ระบบดิจิทัล พร้อมขยายกลุ่มเป้าหมายสู่ SME ภาคเกษตร กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้หญิงพร้อมผลักดันผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ เข้าสู่การยกระดับธุรกิจเริ่มต้น (Boost Up New Entrepreneur) ปูพรมยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการผ่านการอบรมเชิงลึกที่ปรับให้เข้ากับแต่ละกลุ่มธุรกิจ (tailormade) ตั้งเป้าพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการกว่า 8,800 ราย ในปี 2562

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล เปิดเผยว่า สสว. เริ่มดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME Start up: Early Stage) ในปี 2559 ตามนโยบายของรัฐบาล โดยปรับใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อบ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โดยเริ่มแรกจะดำเนินการเพียงพัฒนาผู้ประกอบการใหม่แบบทั่วไป แต่เนื่องจากตลาดในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด ทำให้ สสว. ได้พัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ได้สร้างผู้ประกอบการใหม่ไปแล้วกว่า 30,000 ราย ทั้งผู้ประกอบการทั่วไปและผู้ประกอบการในภาคเกษตร เพิ่มมูลค่ากว่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศกว่า 2,500 ล้านบาท

 ด้วยการพัฒนาโครงการที่ไม่หยุดยั้งทำให้การดำเนินงานใน ปี 2562 ยกระดับการบ่มเพาะเชิงลึกให้มีความเฉพาะเจาะจง ตามความเหมาะสมกับบริบททางการตลาด เทคโลยี และสังคม พร้อมปรับรูปแบบการดูแลให้คำปรึกษา (coaching) ให้เข้ากับแต่ผู้ประกอบแต่ละกลุ่มมากขึ้น ให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจและเติบโตต่อไปได้อย่างก้าวกระโดด (Born) โดยเน้นใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อน ภายใต้ความร่วมมือกับ 10 หน่วยงานได้แก่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดยขยายสู่ผู้ประกอบการกลุ่มสูงอายุ(Born @ 50) กลุ่มผู้หญิง (Women Entrepreneur) กลุ่มดิจิทัล (Digital) กลุ่มสิ่งทอ (Textile) พร้อมต่อยอดผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม ในโครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น (Boost Up New Entrepreneur) ที่จะเชื่อมโยงงานวิจัยและเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือพัฒนาโมเดลการดำเนินธุรกิจรูปแบบใหม่  พร้อมยกระดับสู่มาตรฐานสามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยคาดว่าจะมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 12,000 ราย สามารถบ่มเพาะและพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ที่สามารถดำเนินธุรกิจของตนได้อย่างยั่งยืนมากกว่า 5,000 ราย

            ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถติดตามข่าวสารได้ทาง www.sme.go.th หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-298-3282 และ 02-298-3047 หรือ สสว.Call Center 1301 SME Start up: Early Stage สามารถสมัครได้ที่ http://www.smetracking.com/startup2562 และโครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น (Boost Up New Entrepreneur)  http://boostup.sme40.com/survey/start/4

21 กุมภาพันธ์ 2562


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai