กสอ.หนุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ผ่านโครงการ Startup Ready เตรียมความพร้อมสู่เวทีแข่งขันแผนธุรกิจ Pitching เข้าหาแหล่งเงินทุนต่างชาติ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ผลักดันผู้ประกอบการไทยรุ่นใหม่ ผ่านโครงการ "สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรคและนวัตกรรม" หรือ Startup Ready  ซึ่งเป็นหลักสูตรเพื่อถ่ายทอดความรู้และเพิ่มทักษะให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่สามารถนำเสนอโมเดลธุรกิจกับแหล่งเงินทุนทั้งไทยและต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเพิ่มโอกาสในการจัดตั้งหรือขยายธุรกิจได้

 

นายวิจักขณ์ รัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจรุ่นใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับบริษัท แบงคอก เวนเจอร์ส จำกัด บริษัทที่ปรึกษาด้านนวัตกรรม นำโดย นายชรภัทธ์ สันติมากร หัวหน้าเจ้าหน้าที่การตลาด จัดทำหลักสูตร "สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม" หรือ Startup Ready  หลักสูตรการอบรมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในการพัฒนาแผนธุรกิจเพื่อสร้างศักยภาพ ความเข้มแข็งให้กับบุคลากร ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมและความสามารถในการแข่งขันระดับสากล เพื่อเข้าหาแหล่งเงินทุนทั้งไทยและต่างประเทศ ซึ่งได้ดำเนินโครงการต่อเนื่องผ่านมาเป็นรุ่นที่ 5 ติดต่อกัน ตั้งแต่ปี 2545 โดยมีผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่ผ่านโครงการดังกล่าว จบจากหลักสูตรไปแล้วจำนวนมากกว่า 200 ราย

ในปีนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างโครงการต้นแบบสำหรับสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่สาขาดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่สามารถขยายผลและประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวาง ตามนโยบายของกรมส่เสริมอุตสาหกรรม ซึ่งก่อให้เกิดการเรียนรู้ ทำซ้ำและขยายตัวไปสู่ภูมิภาคต่อไป

นอกจากนี้ยังมีความเข้มข้น โดยหลักสูตรนี้ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้พัฒนาศักยภาพ ทักษะความสามารถด้านการนำเสนอแผนธุรกิจ เพื่อก้าวเข้าสู่เวที Pitching หรือ Business Plan Presentation อันเป็นหัวใจสำคัญของการเข้าหาแหล่งเงินทุนในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัลและอุตสาหกรรม 4.0 ในอนาคตได้อีกทางหนึ่ง

"การละเลยความสำคัญในขั้นตอนการนำเสนอแผนธุรกิจ ส่งให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ได้รับการปฏิเสธ หรือผู้พิจารณาแผนไม่สามารถเข้าใจรายละเอียดต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในแผนธุรกิจอย่างถูกต้อง ในขณะที่ผู้ประกอบการที่สามารถนำเสนอแผนธุรกิจได้ดี ก็จะช่วยทำให้ธุรกิจได้รับการสนับสนุนจากผู้พิจารณาแผนสถาบันการเงิน หรือแหล่งเงินทุนต่าง ๆ ได้ ซึ่งกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งและขยายธุรกิจ สาขาดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ  ภายใต้โครงการ "สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม"นั้น เป็นหนึ่งโครงการหลักที่สร้างโอกาสให้บุคลากรและผู้ประกอบการทั่วไป หรือผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรายใหม่ สามารถสร้างสรรค์พัฒนาการนำเสนอผลงาน แผนธุรกิจ (Business Model) ให้มีศักยภาพและเข้าสู่ภาพธุรกิจและแหล่งเงินทุนได้ อีกทั้งให้ผู้ประกอบการยังได้มีโอกาสนำเอานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อีกด้วย" นายวิจักขณ์ กล่าว

ด้านนายชรภัทธ์ สันติมากร หัวหน้าเจ้าหน้าที่การตลาดและนายพันธบัตร สันติมากร ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท แบงคอก เวนเจอร์ส จำกัด ผู้จัดทำและพัฒนาหลักสูตรการอบรม เปิดเผยว่า โครงการ Startup Ready จัดอบรมมาแล้ว 4 รุ่นและปี 2562 นี้เราได้จัดทำอีกรุ่นที่5 และ 6 พร้อม ๆ กัน เพื่อสอดคล้องกับแนวโน้มการเติบโตของผู้ประกอบการ วิสาหกิจเริ่มต้น หรือ Startup รุ่นใหม่ที่เพิ่มสูงขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการที่เข้ารับการอบรมได้พัฒนาแผนธุรกิจ (Business Model) เพื่อเข้าหาแหล่งทุนและระดมทุนต่อยอดในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตต่อไป

โดยโครงการ Startup Ready จะช่วยพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ แนวความคิดของการนำเสนอในเชิงธุรกิจที่ดี มีส่วนช่วยกระตุ้นให้มีแนวความคิดในการเป็นผู้ประกอบการ และเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อีกทั้งยังพัฒนาโมเดลธุรกิจเพื่อเข้าหานักลงทุนและแหล่งเงินทุนต่าง ๆ ได้ อันเป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อตอบโจทย์เชิงเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้โครงการ "สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม" หรือ Startup Ready ได้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ที่มีอายุตั้งแต่ 20-60 ปี ที่มีแนวคิดและตั้งใจจะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ จำนวน 160 คน ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรรวมกว่า 30 ชั่วโมง โดยผู้เข้าอบรมนั้นจะได้เรียนรู้แนวคิดการสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมให้เติบโตอย่างมั่นคง การคิดเชิงออกแบบและแก้ปัญหาที่สามารถนำไปสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ การสร้างมูลค่าและนวัตกรรมกรรมโมเดลธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และการตลาดการใช้สื่อสังคมออนไลน์ โดยวิทยากรชั้นนำที่มีประสบการณ์มาร่วมถ่ายทอดผ่านการเรียนรู้ วิชาละไม่ต่ำกว่า 6 ชั่วโมง นอกจากนั้นผู้เข้าอบรมทั้ง 160 ราย จะได้ไปศึกษาดูงาน ณ VISTEC หรือ สถาบันวิทยสิริเมธี PTT วังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยองอีกด้วย

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้-20 กุมภาพันธ์นี้ เท่านั้น ซึ่งจะมีการจัดสัมภาษณ์ผู้สมัครทุกรายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์นี้ และเริ่มอบรมตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรมและการศึกษาดูงาน

สนใจสอบถามข้อมูลและศึกษารายละเอียดได้ที่ www.thestartupready.com หรือ โทร. 081-668-0003

17 กุมภาพันธ์ 2562


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai