วช. เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาร่วมทางวิชาการระหว่างไทย – อินเดีย ครั้งที่ 13

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สภาวิจัยสังคมศาสตร์แห่งสาธารณรัฐอินเดีย (ICSSR) จัดการสัมมนาร่วมทางวิชาการระหว่างไทย – อินเดีย ครั้งที่ 13 เรื่อง “โอกาสที่ยังมิได้สำรวจของไทยและอินเดีย” และ “การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาร่วมไทยและอินเดีย ครั้งที่ 14” ระหว่างวันที่ 16 – 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเอสตาร์ ภูแล จังหวัดเชียงราย โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด วันที่ 16 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00 น.

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ ร่วมกับสภาวิจัยสังคมศาสตร์แห่งสาธารณรัฐอินเดีย เมื่อปี พ.ศ. 2549 ที่ประเทศไทย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างประเทศไทยและอินเดีย

ผ่านกิจกรรมการสัมมนาที่จัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง โดยสลับกันเป็นเจ้าภาพระหว่าง วช. และ ICSSR ภายใต้หัวข้อการสัมมนาที่เห็นพ้องกัน ตั้งแต่ปี 2551 – 2559 รวมทั้งสิ้นจำนวน 10 ครั้ง โดยจัดที่สาธารณรัฐอินเดีย 5 ครั้ง และประเทศไทย 5 ครั้ง ที่ผ่านมาในการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาร่วมระหว่างไทย – อินเดีย ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ Mahabodhi Hotel เมืองคยา สาธารณรัฐอินเดีย ที่ประชุมได้เห็นชอบให้กำหนดจัดสัมมนาร่วมทางวิชาการระหว่างไทย – อินเดีย ครั้งที่ 13 และ “การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาร่วมไทยและอินเดีย ครั้งที่ 14” ภายใต้หัวข้อเรื่อง “โอกาสที่ยังมิได้สำรวจของไทยและอินเดีย” เนื่องจากสาธารณรัฐอินเดีย ได้กำหนดนโยบายสร้างความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศไทย ซึ่งมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ไม่ไกลจากสาธารณรัฐอินเดีย ทำให้ประเทศไทยและอินเดียมีความสัมพันธ์ด้านการค้า ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรมอย่างยาวนานผ่านการเชื่อมโยงทางทะเลเป็นหลัก ดังนั้น นับเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศไทยและอินเดียจะได้สานต่อความร่วมมือใน 6 ประเด็น ได้แก่ การพัฒนาสังคมและชุมชน เศรษฐกิจการค้า เทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพย์สินทางปัญญา การท่องเที่ยว และความมั่นคง ซึ่งปัจจุบันมีความสำคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของทั้งสองประเทศ นอกจากนี้ยังช่วยให้นักวิจัยสังคมศาสตร์ของทั้งสองประเทศได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลทางวิชาการเชิงเปรียบเทียบที่สำคัญ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในยุคโลกาภิวัตน์ ทั้งนี้ ยังมุ่งหวังว่าองค์ความรู้ที่จะได้รับจากการสัมมนาจะสามารถนำไปสู่การจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อการพัฒนาประเทศร่วมกัน รวมถึงเกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยทางสังคมศาสตร์ในประเด็นที่สำคัญร่วมกัน

Braj Bihari Kuma 

ด้าน Braj Bihari Kuma กล่าวว่าความสัมพันธ์ของไทยและอินเดียมีมายาวนาน มีรากฐานทั้งในด้านวัฒนธรรม ศาสนาและภาษา ที่ผ่านมาบางครั้งอินเดียคิดว่าเค้าเป็นผู้ส่งออกในเรื่องนี้มาโดยตลอดและเป็นอยู่ทุกวันนี้ ทั้งเรื่องศาสนา ฮินดู พราห์ม แต่ปัจจุบันทางอินเดียจะต้องคิดใหม่ว่าสิ่งที่ประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้รับมาแล้วเขาคิดยังไง ต่อจากนี้ต่อไปในฐานะที่ตนเองทำงานในตำแหน่ง ประธาน วช.อินเดีย จะทำการแปลงานที่ดีของไทยที่บ่งบอกวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ไปเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอินเดีย เพื่อให้คนอินเดียหันมาเข้าใจตัวตนของคนไทยให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศพัฒนาไปด้วยความรวดเร็ว และส่งผลดีต่อความสัมพันธ์ด้านการค้า การลงทุนที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

17 กุมภาพันธ์ 2562


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai