“นครนายก” จัดแคมเปญท่องเที่ยวเชื่อมโยงเมืองหลัก สู่การท่องเที่ยวภายในจังหวัด นำสื่อฯ ลงพื้นที่แอ่งเล็ก เช็คอิน ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

จังหวัดนครนายก โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก จัดแคมเปญท่องเที่ยวเชื่อมโยงเมืองหลัก สู่การท่องเที่ยวภายในจังหวัด ในกิจกรรมเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่น ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดนครนายก โดยนำสื่อมวลชนลงพื้นที่สำรวจและท่องเที่ยวในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ใน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านวังต้น บ้านหนองมะกอก บ้านใหม่ บ้านเกาะไม้ลาย และบ้านเนินสะอาด

       จากทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มีการวางแนวคิดการพัฒนา OTOP รูปแบบใหม่ ที่จะเปลี่ยนผ่านบทบาทของรัฐในฐานะผู้ผลักดันการค้าขายสินค้า ให้เป็นเพียงผู้เกื้อหนุนชุมชนให้สามารถสร้างรายได้ตามความต้องการของชุมชน ด้วยการนำแนวคิดการพัฒนาเชิงพื้นที่โดยเน้นการพัฒนาสินค้า OTOP quadrant D เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวชุมชน หรือที่เรียกว่า “ชุมชน ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” ซึ่งแนวคิดดังกล่าวนี้ จะเป็นการสร้างรายได้เพิ่มจากการท่องเที่ยวโดยเชื่อมเส้นทางการท่องเที่ยวภายในจังหวัด ค้นหา/ใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิตวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ แปลเป็นรายได้เพื่อสร้างรายได้ให้กับคนทั้งชุมชน อีกทั้งในระยะยาวยังมุ่งหวังผลที่มากกว่าเงินทอง นั่นคือการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับลูกหลาน ไม่ต้องละทิ้งถิ่นฐานไปทำงานต่างจังหวัด เพื่อครอบครัวที่อบอุ่น ชุมชนที่เข้มแข็งทุกคนมีความสุข ได้รักษาวิถีวัฒนธรรมของชุมชนสืบไป

         จากแนวคิดดังกล่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก จึงได้นำนโยบายดังกล่าวมาดำเนินงานในพื้นที่ โดยการคัดเลือกชุมชน ที่มีความพร้อมในการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จะเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับชุมชน ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมในทุกระดับ ตั้งแต่การวางแผนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี การสรรหาคณะทำงานที่มาจากชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์/สินค้าชุมชนเพื่อให้สอดรับกับการท่องเที่ยว การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าด้วยการใส่ Story การนำนวัตกรรมมาใช้ในการลดต้นทุนการผลิต การพัฒนาการท่องเที่ยว ชุมชนที่จะหลอมรวมการท่องเที่ยวกบผลิตภัณฑ์ให้เป็นหนึ่งเดียว อีกทั้งยังเตรียมบุคลากรของชุมชนให้สามารถบอกเล่าเรื่องราวของตนเองให้ น่าสนใจ น่าจดจำ สร้างโอกาสการค้าขายสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาจะเป็นการวางรากฐานเพื่อต่อยอดการพัฒนาและเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” ให้มีความยั่งยืน สร้างชุมชนให้เป็นสุขสืบไป

         ทั้งนี้ ในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดนครนายก จะมีชุมชนทั้งสิ้น 20 หมู่บ้าน ครอบคลุมทั้ง 4 อำเภอ คือ บ้านเหล่าเดิ่น หมู่ ๙ ตำบลหนองแสง  อำเภอปากพลี, บ้านคลองคล้า หมู่ ๑ ตำบลหนองแสง  อำเภอปากพลี, บ้านเนินหินแร่ หมู่ ๔ ตำบลหนองแสง  อำเภอปากพลี, บ้านหัวลิงใน หมู่ ๓ ตำบลหนองแสง  อำเภอปากพลี, บ้านคูคต หมู่ ๑๑ ตำบลบางปลากด  อำเภอองครักษ์, บ้านคลอง ๑๕ เล่  หมู่ ๓ ตำบลคลองใหญ่  อำเภอองครักษ์, บ้านคลองศาลเจ้า  หมู่ ๗ ตำบลทรายมูล  อำเภอองครักษ์, บ้านบน  หมู่ ๑๐ ตำบลบางปลากด  อำเภอองครักษ์, บ้านหัวหมอนคลอง ๑๕ หมู่ ๓ ตำบลบึงศาล  อำเภอองครักษ์, บ้านน้ำซับ หมู่ ๙ ตำบลศรีกะอาง  อำเภอบ้านนา, บ้านทุ่งกระโปรง หมู่ ๑๒ ตำบลป่าขะ  อำเภอบ้านนา, บ้านเนินสะอาด หมู่ ๑๖ ตำบลเขาเพิ่ม  อำเภอบ้านนา, บ้านใหม่ หมู่ ๓ ตำบลบ้านพริก  อำเภอบ้านนา, บ้านหนองมะกอก หมู่ ๘ ตำบลบ้านนา  อำเภอบ้านนา, บ้านเกาะไม้ลาย หมู่ ๙ ตำบลพิกุลออก  อำเภอบ้านนา, บ้านคีรีวัน หมู่ ๑ ตำบลศรีนาวา  อำเภอเมืองนครนายก, บ้านวังต้น หมู่ ๗ ตำบลพรหมณี  อำเภอเมืองนครนายก, บ้านเขาแดง หมู่ ๑๑ ตำบลสาริกา  อำเภอเมืองนครนายก, บ้านกุดรัง หมู่ ๔ ตำบลสาริกา  อำเภอเมืองนครนายก และบ้านเขาทุเรียน หมู่ ๕ ตำบลเขาพระ  อำเภอเมืองนครนายก

         โดย ทั้ง 20 หมู่บ้าน มีความโดดเด่น น่าสนใจที่แตกต่างกันไป และบางหมู่บ้านได้รับการโปรโมทและเผยแพร่ไปแล้ว ส่วน 5 หมู่บ้านที่ได้จัดกิจกรรม Press Tour ในครั้งนี้ยังไม่ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มากนัก จึงได้จัดแคมเปญท่องเที่ยวเชื่อมโยงเมืองหลัก สู่การท่องเที่ยวภายในจังหวัด โดยนำกลุ่มบุคคลที่มีชื่อเสียงมาร่วมแคมเปญ โดยแบ่งเป็น สื่อมวลชน, กลุ่มข้าราชการเกษียณ และกลุ่มดารา นักแสดง ซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกกับกลุ่มสื่อมวลชน โดยนำเข้าหมู่บ้านเป้าหมาย พร้อมเยี่ยมชม ถ่ายภาพ และทำข่าว ใน 5 หมู่บ้าน ดังนี้

         บ้านวังต้น หมู่ ๗ ตำบลพรหมณี  อำเภอเมืองนครนายก นำชมวิถีชีวิตของชาวบ้านวังต้นผ่านตลาดริมน้ำวังต้น ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และกลิ่นอายของวิถีชาวบ้าน พร้อมเยี่ยมชมโบสถ์เก่าวัดป่ากระทุ่ม ณ วัดป่ากระทุ่ม ที่มีอายุยาวนานกว่า 200 ปี

บ้านวังต้นก็จะมีจุดให้เช็คอิน ถ่ายรูปสวยๆเยอะแยะมากมาย โดยเราสามารถนั่งรถคุณแต๋น หรือ สามารถปั่นจักรยานได้ฟรี(จนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้) ไปยังสถานทีต่างๆในชุมชน

นายภูวดล คำนาย ผู้ใหญ่บ้าน บ้านวังต้น-ปากกระทุ่ม

ภายในโบสถ์200ปี มีพระพุทธรูปให้สักการะ

สะพานรักข้ามคลอง

         บ้านหนองมะกอก หมู่ ๘ ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา ชมความงดงามแห่งท้องทุ่งนาอันเขียวขจีที่อยู่ท่ามกลางแมกไม้และท้องฟ้า พร้อมถ่ายรูปเซลฟี่และเช็คอิน ที่ “สะพานชมทุ่งบ้านหนองมะกอก” และพาชิมเมนูที่กำลังพูดถึงกันอยู่ในขณะนี้ของชาวบ้านและนักท่องเที่ยวอย่าง “ขนมจีนน้ำยาปลาหนองมะกอก”

ขนมจีนน้ำยาปลาหนองมะกอก รสเด็ด ราคาย่อมเยาว์

 

ขนมกรวย

         บ้านใหม่ หมู่ ๓ ตำบลบ้านพริก  อำเภอบ้านนา พาไปชมศูนย์การเรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านฐานเรียนรู้ที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นฐานเรียนรู้บ้านสมุนไพรคุณรัตน์ ฐานความรู้บ้านน้ำอ้อย ฐานขยายพันธุ์พืชต้นไม้แฟนซี สวนลุงพร และแอ่งเล็กเช็คอินบ้านใหม่ (ซุ้มผักข้ามคลอง) พร้อมลิ้มลองอาหารพื้นบ้านอันโอชา

มะนาวไข่ปลา ของเด่นจากสวนลุงพร

         บ้านเกาะไม้ลาย หมู่ ๙ ตำบลพิกุลออก  อำเภอบ้านนา ที่นี่มีความสมบูรณ์ด้านธรรมชาติ มีความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ทั้ง ฟาร์มกบ ศูนย์พันธุ์ข้าว และผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ โดยสามารถปั่นจักรยานเยี่ยมชมท้องทุ่งนารอบหมู่บ้านได้ซึ่งทางหมู่บ้านมีจักรยานไว้คอยบริการ

         บ้านเนินสะอาด หมู่ ๑๖ ตำบลเขาเพิ่ม  อำเภอบ้านนา พาไปดูการผลิตเทียนหอมระดับคุณภาพ ที่มีรางวัลโอทอประดับ 5 ดาวการันตี ทั้งเป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายให้กับคนในชุมชนอีกด้วย

23 ตุลาคม 2561


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai