เครือข่าย MOC BIZ CLUB 17 จังหวัดภาคเหนือ จัดงานประชุมสัมมนานานาชาติโครงการ GMS-THAILAND E-COMMERCE ECONOMIC CORRIDOR (GTEC) ครั้งที่ 1 เชื่อมโยงผู้ประกอบการเอสเอ็มอีกับผู้ซื้อและผู้ขายจากประเทศกลุ่ม

นายพัฒนา สิทธิสมบัติ ประธานเครือข่าย MOC BIZ CLUB 17 จังหวัดภาคเหนือ

นายพัฒนา สิทธิสมบัติ เปิดเผยว่า เนื่องด้วยกลุ่มเครือข่าย MOC BIZ CLUB  17 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอีภาคเกษตร  OTOP สินค้าชุมชน นวัตกรรม  บริการ รวมทั้งผู้ประกอบการไทย ซึ่งทำธุรกิจผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยกลไกอุตสาหกรรม MICE  เป็นตัวขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคเอกชนระหว่างประเทศ THAILAND 4.0  มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ภาคการเงินการธนาคาร ภาคประชาชน ภาคสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย ได้ร่วมกันจัดโครงการประชุมสัมมนานานาชาติเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ GMS. (GMS - THAILAND E-COMMERCE ECONOMIC CORRIDOR (GTEC)

ซึ่งโครงการประชุมสัมมนาฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (TCEB)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกัน ในการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ E-Commerce Economic Corridor ด้านการค้า การบริการ การท่องเที่ยว เข้ากับตลาดในกรอบความร่วมมือของ Lanchang - Mekhong Cooperation (LMC)  ภายใต้การริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง  Belt and Road Initiative (BRI) ของจีนอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นประเด็นระเบียงเศรษฐกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านแดน  Cross Border E-Commerce Economic Corridor  โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสนับสนุนกลุ่มเอสเอ็มอี 17 จังหวัดภาคเหนือให้พ้นจากความยากจน  

นายสราญโรจน์ สุทัศน์ชูโต ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการตลาดในประเทศ

สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

นายสราญโรจน์ สุทัศน์ชูโต กล่าวเพิ่มเติมว่า สสปน. มุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกและพัฒนามาตรฐานการจัดงานให้สอดคล้องกับบทบาทของไทยที่มีความสำคัญมากขึ้นในฐานะเป็นประเทศที่สามารถเป็นที่จัดการประชุมและนิทรรศการระดับนานาชาติได้อย่างมีศักยภาพ และมุ่งหวังที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์การจัดการประชุม และการจัดนิทรรศการ ระดับโลกในภูมิภาคเอเชียอีกด้วย

นอกจากนี้ ภายในงานมีการให้ความรู้โดยรวมเกี่ยวกับระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งกระบวนการ สร้างการรับรู้ถึงระบบ Cross Border Logistics เพื่อเติมเต็มความรู้ในการเพิ่มศักยภาพการค้าที่ไร้พรมแดน เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าใจระบบพาณิชย์อิเลกทรอนิกส์ และสามารถเข้าถึงตลาดต่างประเทศ ลดต้นทุนการจำหน่ายสินค้า เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี 17 จังหวัดภาคเหนือ   โดยก่อนหน้านี้ได้มีการจัดเวทีเวิร์คชอป  เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทาง ยุทธศาสตร์ และรูปแบบ อันนำไปสู่การประชุมเตรียมการเพื่อสร้างการรับรู้ระเบียงเศรษฐกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ E-Commerce Economic Corridor  “How to Sell Product to China Through E-Commerce

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์

ด้าน นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ กล่าวว่า สินค้าไทยมีศักยภาพในตลาดต่างประเทศ สามารถแข่งขันได้  เราได้พัฒนาผู้ประกอบการให้มีสมรรถนะทางการแข่งขัน   ปรับปรุงพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด โครงการนี้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ตลาด E-Commerce  ซึ่งมีบทบาททางการค้า เศรษฐกิจ เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคในวงกว้าง  สนับสนุนการเชื่อมโยงกับตลาดจีน ซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่  ซึ่งผู้ประกอบการเอสอีของไทยมีการพัฒนาองค์ความรู้ การประกอบการธุรกิจการค้าไม่ว่าจะเป็นตลาดในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างจุดแข็งให้ธุรกิจเอสเอ็มอีไทยมีมาตรฐานและพร้อมก้าวสู่ในระดับสากล

ทั้งนี้เครือข่าย MOC BIZ CLUB 17 จังหวัดภาคเหนือ อยู่ในความดูแลของกระทรวงพาณิชย์ และกระจายอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีรายย่อย( Micro SME) แบบครบวงจร ดำเนินกิจการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีรายย่อย โดยร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตามนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

 

12 ตุลาคม 2561


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai