วช. หนุนท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์

วช. หนุนท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์ ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนอำเภอลานสกา สู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม เชิงสร้างสรรค์

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ดูงานแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2561 ณ อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศกลุ่มเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่าโครงการ Innovation Hubs เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบาย Thailand ๔.๐ กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) เป็นความร่วมมือภายใต้บันทึกข้อตกลงระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา 9 ภูมิภาค เพื่อร่วมมือในการดำเนินเผยแพร่ผลงานในโครงการ Innovation Hubs โดยตกลงที่จะให้ความร่วมมือกัน ดังนี้ 1. ร่วมกันสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ เพื่อที่จะได้นำความรู้และเทคโนโลยีมาบูรณาการกับศักยภาพท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0 2. เพื่อเผยแพร่ผลงานและข้อมูลการเชื่อมโยงระหว่างเครือข่าย เพื่อไปสู่การค้นคว้าและสร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาและต่อยอดศักยภาพต้นทุนของชุมชน และ 3. นำองค์ความรู้ผลงานวิจัยและเทคโนโลยี เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา ไปใช้ประโยชย์ต่อชุมชนท้องถิ่น และเผยแพร่ให้สาธารณะชนได้รับทราบ

ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินในปี 2560 เพื่อพัฒนาโครงสร้างการจัดการ และกำลังคน เพื่อให้เกิดการบูรณาการความรู้ หรือเทคโนโลยีที่เกิดจากผลงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัยกับต้นทุนภูมิปัญญาหรือทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาจนเกิดเป็นนวัตกรรมที่ทำให้เกิดเป็นสินค้าหรือบริการ ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจในพื้นที่ด้วยความคิดสร้างสรรค์

ผศ.ดร.อริศร์  เทียนประเสริฐ ประธานคณะกรรมการ Innovation Hub กล่าวว่า โครงการ “พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนอำเภอลานสกาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพทางไทยแลนด์ 4.0” เป็นโครงการหนึ่งในโครงการ Innovation Hubs เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบาย Thailand ๔.๐ กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ซึ่งได้มีการทำวิจัยแบบมีส่วนร่วม ซึ่งรวมทั้งหมด 6 กิจกรรม ได้แก่ 1) การค้นหาอัตลักษณ์ และแบรนด์ทางการตลาดของแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอลานสกา 2) การยกระดับที่พักและร้านอาหาร 3) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 4) การเตรียมความพร้อมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร5)การออกแบบสินค้าที่สื่อถึงอัตลักษณ์ความเป็นลานสกา และ 6) การออกแบบท่องเที่ยวลานสกา ซึ่งพื้นที่ทำการวิจัย ได้แก่หมู่บ้านคีรีวงบางแห่ง ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกาผลการวิจัยพบว่าจุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวลานสกาคือมังคุดที่มีอายุยืนยาวกว่า100ปี ซึ่งมีประวัติศาสตร์เชื่องโยงกับหลวงพ่อมังคุด ดังนั้น ‘มังคุด’ จึงเป็นจุดขายของอำเภอลานสกา และนำมาซึ่งผลงานที่สื่อถึงการท่องเที่ยวของอำเภอลานสกา โดยใช้มังคุดเป็นต้นแบบของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการออกแบบเป็นหมวกหมอนมังคุดผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของลานสกา ‘น้องมังคุด’ ซึ่งอยู่ระหว่างการยืนขอจดทะเบียนสิทธิบัตร

นอกจากนี้ยังมีการใช้คิวอาร์โค้ดแทนเอกสารท่องเที่ยว โดยมีการนำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวถ่ายทอดเป็นหนังสั้นเพื่อให้เกิดความน่าสนใจ ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ จะมีทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบดั้งเดิม และเชิงเกษตรแนวใหม่ แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ที่พักในรูปแบบโฮมสเตย์ ร้านเครื่องดื่มที่คงความเป็นท้องถิ่นเดิมเช่น ลานสกาค๊อฟฟี่ เป็นต้น

3 กันยายน 2561


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai