พม. รณรงค์ชาวเชียงใหม่ ร่วมตระหนัก “สังคมไทย ห่วงใยคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน” มุ่งให้ทานอย่างถูกวิธี

 พลเอกอนันตพร  กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)

วันนี้ (28 มิ.ย. 61) เวลา 18.00 น. ที่ลานเอนกประสงค์ (ข่วงประตูท่าแพ)  จังหวัดเชียงใหม่ พลเอกอนันตพร  กาญจนรัตน์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์“สังคมไทย ห่วงใยคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน”เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนในการ สร้างการมีส่วนร่วมสำหรับการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง อีกทั้งเพื่อให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับการคุ้มครอง ตลอดจนสร้างความเป็นระเบียบ และภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ได้ตระหนักถึงคุณค่าของกลุ่มคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานที่ควรได้รับการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม จึงขับเคลื่อนการดำเนินงานคุ้มครองสวัสดิภาพและช่วยเหลืออย่างครบวงจร ภายใต้มาตรการ 3 ด้าน ดังนี้ 1) มาตรการป้องกัน  โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือและการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและผู้ทำการขอทาน  2) มาตรการคุ้มครอง โดยให้บริการสวัสดิการสังคม ด้วยการใช้กระบวนการทางสังคมสงเคราะห์ในการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต ก่อนคืนสู่ครอบครัวและชุมชน ผ่านการดำเนินงานของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และ 3) มาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วม โดยบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในการเสริมสร้างศักยภาพให้ คนไร้ที่พึ่ง และคนขอทาน  ได้ตระหนักในคุณค่าของตนเอง ด้วยความภาคภูมิใจในศักยภาพของตนเอง รวมถึงกระตุ้นให้สังคมตระหนัก ยอมรับ และสร้างการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือแบ่งปัน  ให้กำลังใจ และคำแนะนำ จนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในสังคมอย่างปกติสุข

 นางนภา  เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ด้านขวา)

  กระทรวง พม. โดย พส. ได้ดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557 และพระราชบัญญัติควบคุม การขอทาน พ.ศ. 2559  ซึ่งอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ร่วมแก้ไขปัญหา  ซึ่งทุกฝ่ายได้ตระหนักร่วมกันว่า “การขอทานเชื่อมโยงไปสู่ขบวนการค้ามนุษย์” ดังนั้น  จึงกำหนดจัดโครงการรณรงค์ “สังคมไทยห่วงใยคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน” ภายใต้นโยบาย DSDW CANNON 2018 ขึ้น ต่อจากงานครั้งแรกที่จังหวัดภูเก็ต ต่อมาได้มีการขยายผลไปยังจังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดเชียงใหม่ ตามลำดับ เนื่องจากเล็งเห็นว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองใหญ่ของประเทศที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรม เนื่องจากเป็นเมืองท่องเที่ยวนานาชาติของประเทศไทย ที่มีทั้งสถานกงสุลใหญ่ต่างประเทศและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่งดงาม อาทิ พระธาตุดอยสุเทพ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย ดอยอ่างข่าง เทศกาลสงกรานต์เชียงใหม่ตามวิถีวัฒนธรรมล้านนา เป็นต้น ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากตลอดทั้งปี ก่อให้เกิดการสร้างรายได้จำนวนมหาศาล

 สำหรับการจัดโครงการรณรงค์ครั้งนี้  ได้กำหนดกิจกรรมสำคัญ คือ  การประกาศเจตนารมณ์ “สังคมไทยห่วงใย คนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน” ด้วยการเดินรณรงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ  โดยการปรับเปลี่ยนทัศนคติจากการให้เงินมาเป็นการให้โอกาส การให้งานทำแก่กลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ ยังมีการแสดงซอพื้นเมืองโดยกลุ่มศิลปินพื้นบ้าน การฟ้อนดาบรำดาบ ของกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็น  การแสดงถึงอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของชาวล้านนา  การแสดง  ที่ผสมผสานหลากหลายวัฒนธรรม อาทิ Banjo-Musical JUNGLE DANCED เป็นต้นทั้งนี้ หากพบเห็นผู้ทำการขอทานหรือผู้ประสบปัญหาทางสังคมสามารถแจ้ง ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

29 มิถุนายน 2561


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai