รมว.พม. เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกระทรวง พม. กับ ปตท. โครงการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง “พลังใจในมือคุณ” เพื่อสวัสดิการและพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ด้อยโอกาสสู่ชีวิตที่ยั่

       

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)

       วันนี้ (20 มิ.ย.61) เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   สะพานขาว กรุงเทพฯ พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง “พลังใจในมือคุณ” ระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กับบริษัทในเครือ ปตท.จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มคนไร้ที่พึ่งและผู้ด้อยโอกาสในความดูแลของกระทรวง พม. ได้รับการฝึก และพัฒนาทักษะในงานด้านบริการ งานส่งเสริมการขาย งานออกแบบผลิตภัณฑ์ และมีรายได้จากการประกอบอาชีพ รวมถึงพัฒนาทักษะชีวิตให้พร้อมในการกลับคืนสู่สังคม

นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ         

         กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ร่วมมือกับ บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน และบริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด จัดทำโครงการ “พลังใจในมือคุณ” ถือเป็นความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ระหว่างภาครัฐ และเอกชน  โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนำกลไกประชารัฐมาขับเคลื่อนกิจกรรมของโครงการฯ ด้วยการจัดตั้งสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ในพื้นที่ความดูแลของ พส. บริเวณด้านหน้าระหว่างสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี และสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งการจัดโครงการฯนี้ จะเป็นการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ด้อยโอกาสสู่ชีวิตที่ยังยืน จึงเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นต้นแบบของการขับเคลื่อนงานสวัสดิการเชิงธุรกิจเพื่อกลุ่มเป้าหมายในความรับผิดชอบของกระทรวง พม. ตามกรอบแนวทาง “เพื่อสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม เป็นการสร้างโอกาสของกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงบริการของรัฐ” ซึ่งกระทรวง พม. เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนให้เกิดบทบาทการสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการสร้างพลังแก้ไขปัญหา นำไปสู่การพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการดังกล่าว

        ทั้งนี้ การจัดตั้ง “สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง” จะเป็นต้นแบบการจัดสวัสดิการเพื่อกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชน คนไร้ที่พึ่ง และผู้ด้อยโอกาสในสังคม ซึ่งภายในสถานีบริการน้ำมัน จะประกอบไปด้วย ศูนย์จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จากผู้ด้อยโอกาส แปลงเกษตรสาธิต และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์การเกษตรของกลุ่มคนไร้ที่พึ่ง กลุ่มเป้าหมายจะได้รับโอกาสในการฝึกและพัฒนาทักษะงานด้านบริการ งานส่งเสริมการขาย และงานออกแบบผลิตภัณฑ์ ภายในร้านค้าของสถานีบริการน้ำมัน ก่อให้เกิดรายได้ และสามารถเลี้ยงดูตนเองได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ รายได้ส่วนหนึ่งจากการขายสินค้าและบริการภายในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง จะนำไปสมทบกองทุนสวัสดิการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  เพื่อใช้ในการจัดสวัสดิการให้แก่กลุ่มเป้าหมายและบุคลากร/เจ้าหน้าที่ต่อไป

20 มิถุนายน 2561


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai