นายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ส่งมอบงานกรรมการบริหารชุดใหม่

ช่วงค่ำวันนี้ (1 มิถุนายน 2561) สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7/2561 ณ ห้องประชุม อาคาร 2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยมีวาระการส่งมอบงานและเอกสารของสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดา  ศิริภัทรโสภณ อดีตนายกสมาคมฯ เป็นผู้ส่งมอบงานทรัพย์สินในความรับผิดชอบของสมาคมให้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์  นนทนาธรณ์ ผู้รับมอบ ในตำแหน่งนายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย เป็นทรัพย์สินและเอกสารแทนตัวเงิน ซึ่งเป็นยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 ซึ่งประกอบไปด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบรายได้ ค่าใช้จ่าย รายการทรัพย์สิน และรายละเอียดเงินฝากธนาคาร เป็นต้น

รศ.ศักดา ศิริภัทรโสภณ กล่าวแสดงความยินดีกับคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ที่มี ผศ.พิพัฒน์  นนทนาธรณ์ เป็นนายกสมาคม มีวาระการทำงาน 4 ปี ชึ่งคิดว่านายกสมาคมคนใหม่เป็นคนมีความสามารถและมีวิสัยทัศน์ที่จะสานงานต่อได้เป็นอย่างดี โดยมีคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ที่มีความรู้และศักยภาพช่วยกันทำงานให้สมาคมบรรลุผลสำเร็จและร่วมเป็นสักขีพยานในวันนี้ พร้อมกล่าวขอบคุณคณะกรรมการที่ช่วยกันทำงานให้สมาคมที่ผ่านมาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ผศ.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ นายกสมาคมนักวิจัยคนใหม่ กล่าวขอบคุณคณะกรรมการที่ไว้วางใจให้ดำเนินงานในวาระ 4 ปีการทำงานที่ผ่านมาจะนำมาเป็นแนวทางในการทำงานร่วมกันโดยจะปรับปรุงและพัฒนางานสมาคมให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการจัดตั้งกระทรวงใหม่ เพื่อให้สมาคมมีความมั่นคงมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคมมากขึ้น มีความร่วมมือทางวิชาการและด้านอื่นๆไม่ปิดกั้นอยู่แต่แวดวงนักวิจัย ให้มีความเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกมากขึ้น

 

  

จากนั้นคณะกรรมการฯชุดเก่าและชุดใหม่ได้ร่วมกันกล่าวขอบคุณและแสดงความยินดีที่ได้ร่วมงานกับสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย

2 มิถุนายน 2561


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai