พลิกธุรกิจด้วย VR ครั้งแรกของประเทศไทย

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับมอบหมายจากกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมพัฒนาผู้นำธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ สาขาธุรกิจบริการไลฟ์สไตล์ (Life Style) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจพัฒนาธุรกิจด้านการบริการได้เรียนรู้ฝึกฝนทักษะ และสร้างสรรค์โมเดลธุรกิจแนวใหม่เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองเพื่อพลิกโฉมธุรกิจสู่ธุรกิจบริการสร้างสรรค์ และสนับสนุนผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจให้สามารถนำโมเดลธุรกิจไปขยายผลและต่อยอดธุรกิจในเชิงพาณิชย์ สถาบันฯจึงได้ออกแบบกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการตามโมเดล REfuture ซึ่งประกอบไปด้วยการสรรหาคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ สาขาบริการในกลุ่มธุรกิจบริการท่องเที่ยว กีฬาและโรงแรม ธุรกิจไลฟ์สไตล์สมัยใหม่ ธุรกิจบริการสุขภาพและความงาม ธุรกิจบริการเพื่อการศึกษา และธุรกิจแฟชั่นและการออกแบบ เป็นต้น การเตรียมความพร้อมการพัฒนาศักยภาพด้วยการ workshop และให้คำปรึกษาแนะนำเป็นพี่เลี้ยงจนผู้ประกอบการสามารถสร้างสรรค์ธุรกิจบริการแนวใหม่ที่มีความโดดเด่นด้วยความคิดสร้างสรรค์ตอบโจทย์ความต้องการของไลฟ์สไตล์ในปัจจุบัน

นางวันเพ็ญ รัตนกังวาล ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กล่าวว่า “ปัจจุบันรัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 โดยมีเป้าหมายการทำให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนชุดใหม่ (Engine of Growth) ในการผลักดันให้เศรษฐกิจเติบโตและมีรายได้ต่อหัวประชากรเพิ่มขึ้นทั้งในกลุ่มอุตสาหกรรมนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและกลุ่มอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าสูงจากนวัตกรรมที่เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งมีกระบวนการคิดและสร้างมูลค่าที่แตกต่างจากระบบอุตสาหกรรมเดิม โดยเน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาให้มีศักยภาพมีทักษะที่รอบด้านรวมถึงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ มาใช้เป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจที่มีการเติบโตสูง เช่น ธุรกิจบริการ”

โครงการนี้มีไฮไลท์ที่สำคัญคือการใช้ระบบ REfuture OS ครั้งแรกในการบ่มเพาะขีดความสามารถของผู้ประกอบการผ่าน Smart Phone เพื่อให้การเรียนรู้ไม่จบในห้องเรียนและสามารถขยายผลได้โดยใช้สื่อ VR ในการเรียนรู้ร่วมกัน สร้างประสบการณ์ใหม่ในการเริ่มต้นทำธุรกิจแบบ 4.0 ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะได้มีโอกาสพัฒนา MVP เข้าประกวดเพื่อคว้าเงินทุนสนับสนุนมูลค่ารวม 220,000 บาท และได้รับการสนับสนุนเพื่อต่อยอดสู่ความสำเร็จเชิงพาณิชย์ นับเป็นประโยชน์ในการพลิกโฉมธุรกิจ SMEs สู่การสร้างสรรค์บริการที่แตกต่างอย่างมีคุณค่าและเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุค 4.0 เป็นอย่างยิ่ง

โดยคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีดังนี้

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจบริการหรือธุรกิจด้านการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าที่ต้องการปรับตัวสู่ธุรกิจบริการ

2.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆไม่ต่ำกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของเวลาที่กำหนด โดยสามารถเชิญผู้แทนได้ 1 ราย *** รับจำนวนจำกัดเพียง 200 ธุรกิจเท่านั้น ***

นอกจากนี้ ยังมีผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 20 ท่านจากหลากหลายสาขาธุรกิจบริการมาร่วมสร้าง Ecosystem ให้ธุรกิจบริการไทยแข็งแรงขึ้น ทั้งด้านการบ่มเพาะพัฒนาขีดความสามารถทางธุรกิจ การตลาด การสร้างนวัตกรรม และการพัฒนาธุรกิจบริการบนดิจิตอลแพลทฟอร์ม อาทิ

คุณวรวุฒิ อุ่นใจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) (OFFICE MATE)

คุณปวิช ใจชื่น รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มลูกค้ารายใหญ่ บริษัท ไอบีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด

คุณรุจิรพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ รองประธานกรรมการสนามพัฒนากอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท

คุณสเฮ็บ อนันต์ทรงวิทย์ CEO Seekster (Startup แพลทฟอร์มบริการจัดหาแม่บ้านและช่าง)

คุณโอม รัตนกาญจน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการฟังเพื่อสร้างนวัตกรรม

คุณปฤณ จำเริญพานิช ผู้เชียวชาญด้านเครื่องมือการตลาดออนไลน์

คุณเตฌิณ โสมคำ (โค้ชโรเจอร์) ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์

คุณเพ็ชร ประภากิตติกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบโมเดลธุรกิจนวัตกรรม ตลอดจนผู้มีชื่อเสียงในวงการธุรกิจบริการรวมถึงธุรกิจ Startup อีกหลายท่าน ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการ

ทั้งนี้สถาบันฯได้กำหนดให้จัดกิจกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการพร้อมทำการคัดเลือกเป็นลำดับขั้นรวม 3 รอบ โดยเริ่มตั้งแต่ 30 พ.ค. นี้ เป็นต้นไป จนถึงเดือนกรกฎาคม *(รอบปฐมนิเทศในวันที่ 30 พ.ค. และรอบอบรมครั้งที่ 1 ตั้งแต่ 31 พ.ค.-1 มิ.ย.) โดยที่ผ่านมาได้มีการเปิดรับสมัครธุรกิจที่สนใจเข้าร่วมโครงการจนถึงวันที่ 18 พ.ค. ที่ผ่านมา และได้ทำการคัดเลือกใบสมัครให้เหลือธุรกิจบริการหรือผู้เข้าร่วมโครงการที่ผ่านคุณสมบัติและมีความพร้อมทั้งสิ้นเพียง 200 ธุรกิจ ซึ่งจะมีเพียงหนึ่งโมเดลธุรกิจเท่านั้น ที่จะเป็นผู้ชนะรางวัล “สุดยอด SMEs ภาคบริการ 2018 Creative Service Award” พร้อมเงินรางวัลสำหรับพัฒนาธุรกิจมูลค่ารวม 220,000 บาท โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

คลิ๊กที่ภาพเพื่อชมบรรยากาศ งานเปิดตัวโครงการ “REfuture พลิกอนาคตธุรกิจบริการ”

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.พลิกอนาคต.com และที่ Page หรือ LINE@ “REfuture”  (สแกน QR Code)  หรือติดต่อ 061-832-1777 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณธยาภัทร์

1 มิถุนายน 2561


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai