พส. เดินหน้าให้ความรู้การจ่ายเงินอุดหนุนด้วยระบบ Krungthai Corporate Online แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

วันเสาร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๐ น. นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจ่ายเงินอุดหนุนด้วยระบบ Krungthai Corporate Online ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมริเวอร์วิว เพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

นางสุจิตรา กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ได้นำแนวคิดตามยุทธศาสตร์กระทรวงฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง มีนาคม ๒๕๖๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ “การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นผู้นำทางสังคมด้วยหลักธรรมาภิบาล” มาปฏิบัติใช้ในการทำงาน ขับเคลื่อนภารกิจ/โครงการสำคัญ (Flagship Projects) ให้บรรจุเป้าประสงค์ เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในทุกด้าน และในปี 2561  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ได้ขับเคลื่อนโครงการ Flagship : ปรับเปลี่ยนระบบการจ่ายเงินอุดหนุนถึงผู้รับบริการ ซึ่งได้ดำเนินการ ดังนี้ ๑) จัดทำคู่มือแนวทางและมาตรการจ่ายเงินอุดหนุน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการจ่ายเงินอุดหนุนประเภทต่างๆ ๒) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินอุดหนุน เปิดตัว Kick off การจ่ายเงินอุดหนุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ Krungthai Corporate Online และ ๓) ชี้แจงหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เข้าใจแนวทางปฏิบัติตามระบบ Krungthai Corporate Online 

นางสุจิตรา  กล่าวต่อไปว่า การจัดประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจ่ายเงินอุดหนุนด้วยระบบ Krungthai Corporate Online ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัด พส. ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมริเวอร์วิว เพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยตรงเข้าใจในแนวทางการจ่ายเงินอุดหนุน หลักการเขียนรายงานการจัดการรายกรณี ผู้ประสบปัญหาทางสังคม Case Review  วิธีการจัดทำเอกสารขออนุมัติการให้ความช่วยเหลือ การจัดเก็บเอกสารที่ถูกต้อง รวมถึงขั้นตอนวิธีการจ่ายเงินอุดหนุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ Krungthai Corporate Online เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและกลุ่มเป้าหมาย เป็นการป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกระทำผิดระเบียบฯโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และเป็นการปิดช่องทางการทุจริต ภายใต้กรอบ “รวดเร็ว มั่นใจ โปร่งใส ตรวจสอบได้”            

  

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือ และนำระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ นางสุจิตรา กล่าวในตอนท้าย

7 มิถุนายน 2561


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai