ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย รองผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทค สวทช. รับรางวัลศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรดีเด่นประจำปี 2561สาขาผู้ประสบความสำเร็จด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

 วันที่ 15 มีนาคม 2561 ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย รองผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. เข้ารับรางวัลศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรดีเด่นประจำปี 2561 สาขาผู้ประสบความสำเร็จด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือ UK Alumni Awards สาขา Professional achievement ประจำปี 2018 ณ สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย  ซึ่งรางวัลดังกล่าวจะมอบสำหรับศิษย์เก่าจากสหราชอาณาจักรที่ประสบความสำเร็จ โดยจบการศึกษาไม่เกิน 15 ปีนับจากปีที่จบ โดยรางวัลแบ่งออกเป็น 3 สาขาด้วยกัน ได้แก่ รางวัล Entrepreneur, รางวัล Social Impact และ รางวัล Professional Achievement ตามลำดับ

ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการกักเก็บห่อหุ้มเพื่อควบคุมสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ที่มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์ ซึ่งที่ผ่านมามีผลงานที่โดดเด่นในด้าน Biosciences ที่ถูกตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติมาแล้วหลายฉบับ อาทิ Nanotechnology, International Journal of Pharmaceutics, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, Carbohydrate Polymers ฯลฯ นอกจากนี้ ในปี 2553 ดร.อุรชา ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ และยังได้รับคัดเลือกจากหน่วยงาน UNESCO-L’Oreal Thailand ให้เป็นหนึ่งใน “2011 For Women in Science” จากผลงานพัฒนาอนุภาคนาโนเพื่อใช้ห่อหุ้มสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ซึ่งขณะนั้นปฏิบัติงานเป็นผู้อำนวยการหน่วยวิจัยนาโนเทคโนโลยี ก่อนจะเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการนาโนเทคในเดือนสิงหาคมปี 2559  โดยล่าสุดได้รับการคัดเลือกเป็น Fellow ของ The Royal Society of Chemistry, UK  เมื่อปี 2560 ที่ผ่านมา

สำหรับผลงานทางด้านวิชาการ ดร.อุรชา มีผลงานที่ถูกตีพิมพ์ในระดับนานาชาติมากกว่า 110 ฉบับ และมีผลงานที่ยื่นขอจดสิทธิบัตรกว่า 40 รายการ นอกจากนี้ยังเป็นที่ปรึกษาและอาจารย์พิเศษให้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่งในประเทศไทย อีกทั้งได้รับเชิญจากหน่วยงานต่างๆ ให้เป็น Invited Speaker ในการประชุมวิชาการทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ รวมไปถึงปัจจุบันได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ (Honorary Professor) จากคณะกรรมการ The School of Chemistry and Molecular Biosciences, The University of Queensland ประเทศออสเตรเลีย ด้วยเป็นบุคคลผู้มีความเชี่ยวชาญและทำคุณประโยชน์ต่อวงการวิชาการด้าน Biosciences อย่างเป็นที่ประจักษ์อีกด้วย

22 มีนาคม 2561


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai