กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดแถลงข่าวเชิดชูอาสาสมัครและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2560

         นางนภา  เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมด้วย พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดแถลงข่าววันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2560 ซึ่งการจัดงานในวันนี้เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ “พิธีประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2560” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561  โดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธาน ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี
 
 นางนภา  เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 
 นางนภา กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2528 กำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็น  วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็น “วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ” เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระองค์ท่านที่ทรงอุทิศพระวรกาย และสละเวลาโดยมิเห็นแก่ความเหนื่อยยากเพื่อประชาชนตลอดมา จนทรงได้รับการถวาย พระราชสมัญญาว่าเป็น “พระมารดาแห่งการสังคมสงเคราะห์” ต่อมา สหประชาชาติประกาศให้ ปี พ.ศ. 2544  เป็นปีอาสาสมัครสากล คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2543 เห็นชอบให้วันที่ 21 ตุลาคม ซึ่งเป็น “วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ” เป็น “วันอาสาสมัครไทย” ด้วย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินการคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น รวมทั้งจัดให้มีพิธีประกาศเกียรติคุณในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 จนถึงปัจจุบันมีอาสาสมัคร/องค์กรที่ได้รับรางวัล รวมทั้งสิ้น 3,317 ราย ได้แก่ อาสาสมัครดีเด่น 3,133 คน และองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น 184 องค์การ 
 
 
 นางนภา กล่าวต่อว่า การจัดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2560 ในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 กิจกรรมช่วงเช้า ประกอบด้วย การทำเวทีสมัชชาสวัสดิการสังคมแห่งชาติ เวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ตลอดจนอาสาสมัครได้มีโอกาสมาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกัน หัวข้อในปีนี้ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง...ทำอย่างไรให้เป็นจริง” และช่วงบ่าย พิธีประทานโล่ประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่น และองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น โดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาเป็นองค์ประธาน ในปีพ.ศ.2560 มีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 308 ราย ได้แก่
 

1. อาสาสมัครดีเด่น 287 คน ยกตัวอย่างเช่น คุณหญิงปัทมา  ลีสวัสดิ์ตระกูล อุทิศตนเพื่อสังคมและส่วนรวมทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะงานด้านพัฒนาเยาวชนและสตรีและยังส่งเสริมพัฒนากีฬาแบดมินตัน จนสามารถนำนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยแข่งขันได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย รองศาสตราจารย์ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ อาสาสมัคร ผู้ก่อตั้ง “ชมรมผู้ปกครองของเด็กที่มีปัญหาทางการได้ยิน” เน้นการมีส่วนร่วม ส่งเสริมบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน            

 2. องค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น 21 องค์การ ยกตัวอย่างเช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อสังคม และเป็นไปตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กองทุนบ้านปันรักเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง ต้นแบบการจัดการปัญหาด้านสาธารณสุขและสังคม โดยใช้กระบวนการจิตอาสา ประชารัฐ ไปสู่การขยายผลการแก้ไขปัญหาสังคม กิจกรรมอื่นๆ ประกอบด้วย นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี “สมเด็จย่ากับงานอาสาสมัครและการพัฒนาที่ยั่งยืน” นิทรรศการวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย และนิทรรศการขององค์การสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวข้องกับงานอาสาสมัคร เป็นต้น
 
นายวิทยา บัวคลี่ ผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมและได้รับรางวัล

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ต้องอาศัยความร่วมมือ จากทุกภาคส่วนในสังคม โดยเฉพาะผู้ที่มีจิตอาสาเข้ามาร่วมพัฒนาสังคม รวมถึงพิทักษ์สิทธิ สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเป็นธรรมในสังคม

19 มีนาคม 2561


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai