PEA สนับสนุน “โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์” “บ้านไฮตาก พัฒนาแปรรูปผลผลิต สร้างรายได้ชุมชน

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ให้ความสำคัญกับประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าทุกครัวเรือน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกเหนือจากการให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เดินหน้าสนับสนุนโครงการ PEA ส่งเสริมพลังงานทดแทนเพื่อวิสาหกิจชุมชน เพื่อใช้อบแห้งผลผลิตทางการเกษตรให้มีมาตรฐาน เป็นไปตามความต้องการของตลาด เพื่อสร้างรายได้ ทำให้คนในชุมชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เนื่องจากประสบปัญหาพบสิ่งเจือปนจากกระบวนการผลิตสินค้าในการตากและอบแห้งผลิตภัณฑ์บนพื้นดิน ทำให้ผลิตภัณฑ์ไม่มีคุณภาพ รวมทั้งมีต้นทุนในการผลิตค่อนข้างสูงจากการใช้พลังงานจากระบบจำหน่ายไฟฟ้า

 PEA จึงได้มีการเริ่มสนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน ได้มอบโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ให้ชุมชนห่างไกลไปแล้ว 8 แห่ง โดยล่าสุดได้มอบ “โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก” ขนาด 6 x 8.20 เมตร เป็นแห่งที่ 8 ให้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร บ้านไฮตาก ตำบลลาดค่าง อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ทำให้สามารถแปรรูปพืชผลทางการเกษตรได้ ครั้งละประมาณ 300 กิโลกรัมต่อรอบ เพื่ออบแห้งผลผลิตทางการเกษตรให้มีมาตรฐาน ซึ่งเป็นผลผลิตการเกษตรที่มีอยู่ในชุมชน เช่น แก้วมังกรอบแห้ง กล้วยอบแห้ง สับปะรดอบแห้ง และเมล็ดกาแฟอบแห้ง เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเอง ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ผ่านนวัตกรรมการพัฒนาการแปรรูปผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า 


นอกจากที่ “บ้านไฮตาก” แห่งนี้ จะมีโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แล้ว PEA ยังช่วยก่อสร้างร้านค้าวิสาหกิจชุมชน เพื่อวางจำหน่ายสินค้าให้กับนักท่องเที่ยว เนื่องจากปัจจุบัน “บ้านไฮตาก” กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของ อ.ภูเรือ จ.เลย  ด้วยการชูจุดเด่นธรรมชาติที่สวยงาม อย่างเช่นชุดชมวิวบริเวณวัดโพธิ์ชัย บ้านไฮตาก หรือ ไฮตากแลนด์ และที่นี่ยังมีที่พักในรูปแบบแคมป์ปิ้ง สามารถมองเห็นวิวทิวเขาได้แบบพาโนรามา ตอนเช้าตื่นมาสามารถเห็นสายหมอกสลับกับทิวเขา และตอนเย็นยังสามารถชมวิวพระอาทิตย์ตกได้อย่างสวยงามส่งผลให้ชุมชนมีรายได้มากขึ้น และส่งเสริมการท่องเที่ยว เศรษฐกิจของประเทศให้เติบโต อยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

5 พฤษภาคม 2565


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai