โครงการคืนคุณแผ่นดิน จัดงาน”ทำดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน” พร้อมมอบรางวัลโครงการเยาวชนคนสร้างชาติ กว่า 2.6 ล้านบาท สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์

โครงการคืนคุณแผ่นดิน จัดงาน”ทำดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน” พร้อมบรรยาย ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย เพื่อให้เกิดความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  ทั้งนี้มีพิธีการมอบรางวัลและเงินรางวัลการแข่งขัน โครงการเยาวชนคนสร้างชาติ รุ่นที่ 1  สนับสนุนเยาวชนในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ต่อสังคมและประเทศชาติ ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) 

พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล 

ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

โครงการคืนคุณแผ่นดิน จัดงาน ”ทำดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน” พร้อมบรรยายพิเศษเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย โดยพลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธานเปิดการอบรม คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน เป็นประธานในการมอบรางวัลโครงการเยาวชน คนสร้างชาติ และได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปอ.) สนับสนุนวิทยากรคือ นายกองโทธารณา คชเสนี เป็นวิทยากรบรรยาย การอบรมนี้มีเป้าหมายเพื่อธำรงความมั่นคงสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมปลูกฝังความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย เพื่อให้คนในชาติเกิดความรักสามัคคี ความปรองดองในสังคมตลอดจนมีความสำนึกและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมได้แก่ นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา นักศึกษาราชภัฎยะลา นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง นักศึกษามหาวิทยาลัยพิษณุโลก นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และนักเรียนโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม ครั้งที่ 1 จำนวน 550 คน  วันที่ 22 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ทั้งนี้โครงการอบรมดังกล่าว เพื่อให้เยาวชนได้รับรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ อันจะก่อให้เกิดความรู้รักสามัคคี ประชาชน และประเทศชาติต่อไป

คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก 

ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน

คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน ประธานในการมอบรางวัลโครงการเยาวชน คนสร้างชาติ วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเยาวชนต้นแบบจิตอาสาในระดับมหาวิทยาลัยที่มีทักษะความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตอาสา เป็นนักคิด นักปฏิบัติ มีจิตสาธารณะพร้อมกับเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ  สามารถส่งเสริมให้เยาวชนต้นแบบจิตอาสาในระดับมหาวิทยาลัยมีทัศนคติที่ดีต่อสังคมและมีจุดยืน ฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ และยังสามารถนำทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ไปปฏิบัติเพื่อเผยแพร่ให้แก่ชุมชน เป้าหมาย สนับสนุนให้เยาวชนได้ทำกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ ในกลุ่มเยาวชนของประเทศไทย ที่ได้รับการคัดเลือกจากทางมหาวิทยาลัยเพื่อให้เยาวชนได้มีขวัญ กำลังใจ และมีส่วนส่งเสริม สนับสนุน ให้เยาวชนได้ทำความดี และทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ได้มากขึ้น

โครงการคืนคุณแผ่นดิน สนับสนุนทุนการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของเยาวชน ระยะเวลา 1 ปี ทั้งหมดรางวัลที่ 1 –รางวัลที่ 7  มูลค่า 2,600,000 บาท

กิจกรรมการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ

1. แบบการวัดผลที่  1  :  ด้านโซเชี่ยล  การแข่งขันทำคลิปวิดีโอ หัวข้อเกี่ยวกับปัญหาด้านสังคมที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้

2. แบบการวัดผลที่  2  :  แบบปฏิบัติการลงพื้นที่ ผู้เข้าแข่งขันจะได้จังหวัดที่จะทำโครงการ    มหาวิทยาลัยละ 1 จังหวัด โดยมี 10 หมู่บ้านในโครงการหมู่บ้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถต่อยอดโครงการในพื้นที่

 ผลการแข่งขัน

 รางวัลที่ 1 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซ่า ลงพื้นที่หมู่ 5 บ้านวัดขวาง ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

 รางวัลที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงพื้นที่หมู่ 5 บ้านเกาะไหล ตำบลบ้านหาร อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

 รางวัลที่ 3 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ลงพื้นที่หมู่ 3 บ้านดงป่าสัก ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

 รางวัลที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หมู่ 5 บ้านวังน้ำมอก ตำบลพระพุทธบาท  อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

 รางวัลที่ 5 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ลงพื้นที่หมู่ 8 บ้านปากมาบ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

 รางวัลที่ 6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  หมู่ 3 บ้านจอหอ ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

 รางวัลที่ 7 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ลงพื้นที่ หมู่ 9 บ้านหนองปล้อง ตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท

ตัวแทนวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซ่า กล่าวว่า ดีใจมากที่ได้รับรางวัลที่ 1 โครงการเยาวชน คนสร้างชาติ เป็นการปลูกฝังการเป็นจิตอาสาให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญชองชาติในอนาคต บุคคลกลุ่มนี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพในอนาคต ในการลงพื้นที่ทำกิจกรรมครั้งนี้สิ่งที่เราได้รับคือ ประสบการณ์และได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน ได้รู้จักการเป็นผู้ให้ การเป็นจิตอาสา และยังใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกส่วนหนึ่งที่เราไม่คาดคิดว่าเราจะได้รับจากการทำกิจกรรมในครั้งนี้ นั้นก็คือ ความร่วมมือจากชุมชนไม่ว่าจะเป็น ผู้นำชุมชน กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและชาวบ้านรวมถึงน้องๆเยาวชนในชุมชนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เราได้รับโอกาสดีๆในการหาประสบการณ์ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีในห้องเรียน และสมาชิกส่วนหนึ่งในคณะทำงานของเรายังไม่เคยมีประสบการณ์ในการลงพื้นที่ทำกิจกรรมในรูปแบบนี้ แต่หลังจากที่ได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมแล้วสิ่งที่ทุกคนได้รับนอกจากประสบการณ์ในทำงานร่วมกันแล้ว เรายังได้รู้จักการอยู่ร่วมกัน การช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในสังคมรวมถึงในการทำโครงการนี้เรายังได้สร้างประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมอีกด้วย ขอขอบคุณ คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดินและโครงการเยาวชนคนสร้างชาติ ที่ได้มอบโอกาสดีๆให้กับนักศึกษา เยาวชน ในการลงพื้นที่ทำกิจกรรมในครั้งนี้ รวมไปถึงได้ให้การสนับสนุนและความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ จนกระทั่งโครงการของเราได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

รายชื่ออาจารย์และนักศึกษาที่ลงพื้นที่อาจารย์ภูริภัทร ปัตถา /อาจารย์สุภาพร  นันทศักดิ์/นายวทัต  ฉายะวงษ์/นางสาวปนัดดา  แจ้งเพชร / นางสาวกัญญารัตน์  โปธิเรือน / นางสาวนิติพร  เพ็ชรฉกรรจ์ /นายจักพรรดิ์  จำปาเทพ /นายทวีพล  คงทันดี / นางสาวสุพัตร  เกษมุล / นางสาวชมพูนุท  ทวีเลิศ

ตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (รางวัลที่ 2) กล่าวว่า สามารถนำศาสตร์ความรู้ในเรื่องของการทำเเชมพู เจลล้างมือเเละยากันยุงมาเผยเเพร่เเละต่อยอดเพื่อเป็นอาชีพเสริมให้กับคนในสังคมได้มีอาชีพที่มั่นคง ทำให้ระบบเศรษฐกิจของคนในพื้นที่เจริญยิ่งขึ้นซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนเเปลงเเละพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้ามากขึ้น ได้ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการเยาวชนคนสร้างชาติ ได้ทำกิจกรรมเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ได้รู้จักการเสียสละเเละมีความสามัคคี เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ได้เรียนรู้การเเก้ปัญหาเฉพาะหน้า ขอบคุณโครงการเยาวชน คนสร้างชาติ ที่สร้างโครงการดีๆนี้ขึ้นมาเเละเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้าร่วมโครงการเพื่อไปพัฒนาสังคมเเละประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

รายชื่ออาจารย์และนักศึกษาที่ลงพื้นที่ ผศ.วาสนา พิทักษ์ธรรม / นายจรัญ พิทักษ์ธรรม /นายอารีย์ จันทร์เรือง /นางสาวจีระภา บุญเกตุ / นางสาวอารีฟะห์ สะมะแอ / นายลุกมัน เส็งหลี / นางสาวนัฐยมี  ปานกลาย  / นางสาวอาอีเซาะห์ เจ๊ะอาแซ/ นางสาวฟาซีรา เงาะ / นายมูฮำหมัดฮาฟีซู  เปาะแต

ตัวแทนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (รางวัลที่ 3 ) กล่าวว่า  โครงการเยาวชนคนสร้างชาติ ทำให้เยาวชนได้ลงพื้นที่และทำงานร่วมกับชาวบ้านแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ชาวบ้านได้ให้ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตในชุมชน อาชีพในชุมชน นักศึกษาได้ไปให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อยอดอาชีพที่มีอยู่ภายในชุมชุน เป็นการคืนคุณ คืนความรู้ และเปลี่ยนความรู้ระหว่างกลุ่มเยาวชนและชาวบ้าน ขอบคุณทางโครงการเยาวชนคนสร้างชาติ ขอบคุณคุณประสิทธิ์เจัยวก๊ก ประธาน ที่ได้ จัดโครงนี้ขึ้น ให้เราได้มีโอกาสได้ตอบแทนคุณแผ่นดินโดยการทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อต่อยอดการเสริมสร้างรายได้ต่างๆให้กับชุมชน

รายชื่ออาจารย์และนักศึกษาที่ลงพื้นที่ ศศิชาฎา  บุญจวง /ณัฐชนน  ชัยอำนาจ /นราธร   ยอดสง่า/ ภัทรวดี ตรีตรง/วิลาสินี   มะโนชมภู / ปิยะธิดา  ศรีทอง / ฌานนิช นวลคำ / ปนัดดา  เข็มทอง /หัสยา วันดี

ตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (รางวัลที่ 4 ) กล่าวว่า ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการคือ ได้เกิดไอเดียใหม่ๆ ที่เกิดจากการที่โครงการมอบหมายงานให้ ทำให้ทีมงานต้องระดมสมองช่วยกันคิดและเเก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นอีกประสบการณ์ที่ได้รับ สามารถต่อยอดในข้อบกพร่องและสิ่งที่ขาดไปของชุมชนได้ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคมหรือด้านต่างๆ  หลักสำคัญคือจะทำยังไงให้คนในชุมชนเห็นความสำคัญของการพัฒนา แล้วพัฒนาไปพร้อมใจด้วยใจที่เปิดรับ ขอขอบคุณโครงการที่ให้โอกาสทางทีมงานได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และขอบคุณที่มอบประสบการณ์ให้กับพวกเรา

รายชื่ออาจารย์และนักศึกษาที่ลงพื้นที่ ผศ.ว่าที่ร.ต.หญิง ยุวดี  กวาตระกูล / นายปรัชญา สุพรรณแดง  /นายเมธา แค่มจันทึก / นายเมธี แค่มจันทึก/ นายนลนภัทร พูลเพิ่ม/  นายทัศนัย ฮับซัน / นางสาววศินี พรมวงศ์ / นางสาวชุลีกร หรั่งศิริ

ตัวแทนมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (รางวัลที่ 5)  กล่าวว่า  การเข้าร่วมโครงการเยาวชนคนสร้างชาติ ทำให้มีจิตสำนึกแห่งการเป็นพลเมือง กระตุ้นให้เกิดการสำนึกในสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ สร้างพื้นฐานความรู้ความเข้าใจการพัฒนาประเทศรอบด้านอย่างมีปัญญา รู้คิด ครบทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม  สิ่งแวดล้อม การศึกษา สุขภาพ เพื่อเตรียมพร้อมสู่บทบาทของผู้นำ เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายโครงการ คืนคุณแผ่นดิน นักศึกษาคนรุ่นใหม่ ร่วมมือเชิงสร้างสรรค์ในการพัฒนาสังคมและประเทศ  ประโยชน์ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ ได้เรียนรู้การวางแผน การแก้ไขปัญหาและกระบวนการทำงานเป็นธีม ได้รับประสบการจริงและนำไปให้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ ชมรมค่ายอาสามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอขอบคุณ คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน ที่สนับสนุนที่โครงการเยาวชนคนสร้างชาติ ทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อพัฒนาสังคมละประเทศชาติ และขอให้มีโครงการดีๆแบบนี้เรื่อยๆค่ะ ชมรมค่ายอาสามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ขอขอบคุณอีกครั้งค่ะ

รายชื่ออาจารย์และนักศึกษาที่ลงพื้นที่ นายอาคม  ขุนทอง อาจารย์ที่ปรึกษา /นายสุรสิทธิ์  ธงทวัฒน์ เจ้าหน้าที่ /นายชนินทร์  อุดมพืช / นางสาวชนิศา  สีสันต์ /นางสาวทิพวรรณ  การปลื้มจิตต์ /นายชนาธิป  รื่นระรส /นายยุทธพงษ์  คำเพชร   /นางสาวกนกวรรณ  ครองศิล / นางสาวเสาวภาคย์  วงษ์ขาว /นางสาวสุภาวิตา  สกุลโอ๋ /นางสาวจุฑามาศ  นีระมิตร /นางสาวสุพิชญา  คงผึ้ง / นางสาวสุนันทา  สิงห์ตุ๋ย /นายภาณุพันธุ์  จันทร์โต / นายพิทักษ์  เศวตนันท์  /นายกฤษณะ  แก้วสุวรรณ   /นางสาวธนัฏฐา  ประสพสม / นางสาวกฤษณา  เฟื่องฟุ้ง / นางสาววิภาวินี  บุญรอด /นางสาวชลธิชา  โพธิ์เผือก /นางสาวพิมพ์พิชชา  เลยไธสง /นายติณณภัทร์ ยอดทอง

ตัวแทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น (รางวัลที่ 6 ) กล่าวว่า โครงการเยาวชนคนสร้างชาติ  ทำให้ได้เรียนรู้ทักษะกระบวนการทำงานเป็นทีม ได้สร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติ อาทิ การช่วยเหลือชาวบ้านและชุมชนให้มีอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน ได้นำองค์ความรู้ที่มีไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง ขอขอบคุณทางโครงการที่ให้โอกาสชมรมอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้สร้างประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ

 รายชื่ออาจารย์และนักศึกษาที่ลงพื้นที่ จารุวัฒน์  มหามาตร / สุดารัตน์  จูมแก้ว / ปราจรีย์ บัวกอง /กัญญาณัฐ วงค์แก้ว

ตัวแทนมหาวิทยาลัยรามคำแหง (รางวัลที่ 7) กล่าวว่า โครงการเยาวชนคนสร้างชาติ ทำให้น้องๆเยาวชน อนาคตของชาติได้เรียนรู้ความหมายจิตสาธารณะ การเสียสละ การให้ และเกิดการพัฒนาจิตใจในการทำดีเพื่อสังคมส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ในนามมหาวิทยาลัยรามคำแหงขอขอบคุณโครงการคืนคุณแผ่นดินเป็นอย่างมากที่สนับสนุนการจัดโครงการในครั้งนี้ ซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้เยาวชนได้เรียนรู้ความหมายจิตสาธารณะ การเสียสละ การให้ และเกิดการพัฒนาจิตใจในการทำดีเพื่อสังคมส่วนรวมมากกว่าส่วนตนและสามารถนำความรู้ 5 มิติ มาบูรณาการร่วมกับชาวบ้านในชุมชนในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

 รายชื่ออาจารย์และนักศึกษาที่ลงพื้นที่ กิตติพงษ์ แทนคุณ / ศุภชัย กิ้มชาวสวน /ดลอาซีด ชายเร๊ะ / ราเชน คงยิ่ง/ สิทธิชัย พะยอม / วลีญา ไกรวงศ์ / จีรศักดิ์ สมสร / ไพจิตร โคตรมี / ดาริกา มากมูล / นฤชน รักษ์จันทร์

 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่สนใจเข้าร่วม “โครงการเยาวชน คนสร้างชาติ รุ่นที่ 2” เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง Facebook : โครงการคืนคุณแผ่นดิน หรือโทรสอบถามเจ้าหน้าที่เยาวชนคนสร้างชาติ อรรถพล ภูผา 063-901-1225 คุณได้รับคำเชิญให้เข้าร่วม "เยาวชน คนสร้างชาติ" โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้

https://line.me/ti/g2/YaB39TlSFn7T7mAVrNkBHQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

ติดต่อประชาสัมพันธ์โครงการคืนคุณแผ่นดิน นุช นพวรรณ ดุจศรีวัชร์ 062-245-1457

22 สิงหาคม 2563


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai