พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี “มอบสิทธิ มอบสุขในที่ดินทำกิน”

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. จัดกิจกรรม “มอบสิทธิ มอบสุขในที่ดินทำกิน” โดยจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนภายใต้โครงการของ บจธ. เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน  โดยน้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต พร้อมกันนี้  ได้จัดพิธีมอบสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินทำกินให้เกษตรกรทั่วประเทศ จำนวน 324 ครัวเรือน พื้นที่ 2,378 ไร่ โดยแบ่งเป็น 4 ภาค คือ ภาคกลาง 35 ครัวเรือน เนื้อที่ 115-3-15.9 ไร่ ภาคเหนือ 41 ครัวเรือน เนื้อที่ 393-0-16.8 ไร่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 206 ครัวเรือน เนื้อที่ 1,726-1-52.4 ไร่ และภาคใต้ 20 ครัวเรือน เนื้อที่ 100-1-84.9 ไร่  ณ ห้องประชุม อาคารอำนวยการ ชั้น 2 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้กำกับดูแลสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ 

รองนายกรัฐมนตรี

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาความเหลื่อมล้ำในที่ดินทำกินของเกษตรกร จึงได้จัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน หรือ บจธ.  เพื่อเป็นหน่วยงานที่เข้ามาทำหน้าที่กระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ดำเนินการมา  บจธ. ได้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรให้มีที่ดินทำกินไปแล้ว 2,631 ราย 877 ครัวเรือน จำนวนที่ดินที่ บจธ. ดำเนินการกว่า 3,151 ไร่  ในโครงการตามภารกิจของ บจธ. ทุกโครงการ จะต้องน้อมนำแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9  เรื่อง “ศาสตร์พระราชา” มาเป็นหลักในการพัฒนาที่ดินในโครงการด้วย และจะต้องให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง  มีส่วนร่วมเพื่อความยั่งยืน ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาให้ความสำคัญอย่างยิ่ง และมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นเป้าหมายของการพัฒนาประเทศ  

ผศ.ดร.จิตติ  มงคลชัยอรัญญา ประธานกรรมการบริหาร บจธ. กล่าวว่า บจธ. เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาการที่ดินของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายการถือครองที่ดิน ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างคุ้มค่า เป็นการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรไม่มีที่ดินทำกินให้สามารถมีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง จากผลการดำเนินงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา  ไม่ว่าจะเป็นการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรตามโครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่มีปัญหาจะสูญเสียสิทธิในที่ดิน หรือสูญเสียสิทธิในที่ดินไปแล้ว จากการจำนอง การขายฝาก และการถูกบังคับคดี  เป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่า บจธ. สามารถดำเนินการได้หลากหลายวิธีโดยไม่มีความซ้ำซ้อนกับวิธีการที่หน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการอยู่แล้ว  ทั้งนี้ มุ่งหวังว่า บจธ. จะพัฒนาเป็นธนาคารที่ดินหรือองค์กรที่มีวัตถุประสงค์ทำนองเดียวกันในอนาคตอันใกล้ และพร้อมที่จะสานต่อในการเป็นธนาคารที่ดิน หรือหน่วยงานที่มีวัตถุประสงค์ทำนองเดียวกับที่ดินต่อไปในอนาคต เพื่อช่วยกระจายการถือครองที่ดินให้แก่เกษตรกรมีที่ดินทำกินอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

นายกุลพัชร ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการ บจธ. กล่าวว่า เพื่อให้การกระจายการถือครองที่ดินที่ได้รับการช่วยเหลือจาก บจธ. มีความยั่งยืน ผู้เข้าร่วมโครงการของ บจธ. สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างคุ้มค่าและเต็มศักยภาพ ตลอดจนเป็นที่พึ่งให้กับตนเองและครอบครัวในการดำรงชีวิต บจธ. จึงได้จัดกิจกรรมอบรมเรื่อง “ศาสตร์พระราชา” ขึ้นในระหว่างวันที่ 22-26 ธันวาคม 2562 ในพื้นที่ของ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการทำการเกษตรลักษณะผสมผสาน ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นหลักในการพัฒนาพื้นที่ของเกษตรกร ในโครงการตามภารกิจของ บจธ. ทุกโครงการ โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 230 คน  โดยเป็นเกษตรกรทั้งในส่วนโครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร และโครงการป้องกันสูญเสียสิทธิ เมื่อนำองค์ความรู้นี้มาปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ จะนำไปสู่การพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

26 ธันวาคม 2562


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai