กรม พส. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน บริหารจัดการเครือข่าย อพม. น้อย เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันเสาร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องไฮเดรนเยีย ๒ โรงแรมทีเค พาเลส แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการเครือข่าย อพม.น้อย เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ให้สามารถสร้างและขยายเครือข่ายการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการสร้างความร่วมมือ ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน/องค์กร/เครือข่าย ในการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นเครือข่ายที่เป็นกลไกสำคัญ ในการขับเคลื่อนงานสวัสดิการสังคมในพื้นที่

ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ๗๗ จังหวัด และส่วนกลาง รวม ๑๕๗ คน โดยได้รับความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีและกระบวนการทำงาน การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การบริหารจัดการเครือข่าย อาสาสมัคร เน้นสถานการณ์และเหตุการณ์จริงในการทำงานโครงการอาสาสมัคร (volunteer journey) การสร้างแผนดำเนินงาน (Development Action Planning) ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรจากองค์กรหน่วยอาสาสมัครอังกฤษ Voluntary Service Overseas (VSO) เป็นผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอาสาสมัครทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ  

ในโอกาสนี้ อพส. ได้ให้แนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ ต้องมีการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายกับองค์กรในการมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาสังคม จำเป็นต้องมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ร่วมกัน ก่อให้เกิดความหลากหลายหรือแนวคิดใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน ตรงตามเป้าประสงค์ขององค์กร รวมทั้งต้องมีการพัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างต่อเนื่อง ท้ายสุดได้เน้นย้ำให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการเครือข่าย นำไปปรับใช้ในการสร้างความร่วมมือและขยายเครือข่ายการทำงานในพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนงานและพัฒนาเครือข่ายโดยเฉพาะเครือข่าย อพม.น้อย ให้เป็นกลไกในการช่วยพัฒนาสังคมได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายต่อไป

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและพร้อมบูรณาการร่วมมือกับเครือข่าย เป็นกลไกสำคัญในพื้นที่ ในการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในรูปแบบประชารัฐ พัฒนาสังคมไปสู่สังคมที่น่าอยู่ ยั่งยืนต่อไปนางนภา กล่าวในตอนท้าย

29 มิถุนายน 2562


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai