กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ ครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ จับมือลงนาม ผลักดัน โครงการ Craft Creator Awards เฟ้นหาสุดยอดนักเล่าเรื่องชุมชน ชิงเงินรางวัลกว่า 1.5 ล้าน

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย (พช.) ร่วมกับ บริษัท ครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบูรณาการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ผ่านโครงการ Craft Creator Awards  เพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักเล่าเรื่องชุมชน สู่สายตาชาวโลก ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า “รัฐบาลได้มอบหมายให้ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ด้วยกระบวนการเตรียมความพร้อมชุมชน สร้างความน่าสนใจให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมและท่องเที่ยวในแอ่งเล็ก และการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ เพื่อสร้างรายได้ให้กระจายอยู่กับประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน บนพื้นฐานเสน่ห์ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ที่ดัดแปลงให้เกิดมูลค่าเพิ่ม สร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน และประชาชนมีความสุข ซึ่งที่ผ่านมาโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ดำเนินการในพื้นที่ 76 จังหวัด 3,273 หมู่บ้าน/ชุมชน โดยข้อมูลในเดือนมิถุนายนพบว่า มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีมากกว่า 2 ล้านคน สร้างรายได้ให้ชุมชนไปแล้วมากถึง 3,000 ล้านบาท 

สำหรับโครงการ Craft Creator Awards เป็นการจัดประกวดภาพยนตร์สารคดีสั้น เพื่อค้นหาสุดยอดนักเล่าเรื่อง ที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวของชุมชนผ่านมุมมองที่ประชาชนทั่วไปอาจยังไม่เคยเห็น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของสถานที่ท่องเที่ยว สินค้า ร้านค้า และร้านอาหารในชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของท้องถิ่นให้สามารถค้นหาอัตลักษณ์เฉพาะของตนเอง ด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP สินค้าหัตถกรรม สถานที่ท่องเที่ยว ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ถ่ายทอดผ่านรูปแบบคลิปวิดีโอ ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างการรับรู้ และส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทั้งการผลิต การบริโภค และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในครั้งนี้

นายอนันต์ ลือประดิษฐ์

บรรณาธิการอำนวยการและผู้อำนวยการสายงานธุรกิจสื่อและสร้างสรรค์คอนเทนต์

บริษัท ครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ จำกัด

 นายอนันต์ ลือประดิษฐ์ บรรณาธิการอำนวยการและผู้อำนวยการสายงานธุรกิจสื่อและสร้างสรรค์คอนเทนต์ บริษัท ครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ จำกัด กล่าวว่า “โครงการ Craft Creator Awards เป็นโครงการจัดประกวดภาพยนตร์สารคดีสั้น เพื่อค้นหาสุดยอดนักเล่าเรื่อง ผ่านการบอกเล่าเรื่องราวของชุมชน โดยมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะประสานความร่วมมือกับกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อันเป็นโครงการที่มีความสำคัญในอันที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามชุมชนท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนผู้รับข่าวสาร เกิดความสนใจ ความตื่นตัว และความตระหนักถึงคุณค่าในมิติต่างๆ ของชุมชนท้องถิ่น เราเชื่อมั่นว่าในแต่ละชุมชนทั่วประเทศ ที่อยู่ในความดูแลของกรมการพัฒนาชุมชน มีศักยภาพและมีความพร้อมในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP, การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ตามแบบวิถีชุมชน ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณค่า ในเชิงวัฒนธรรม มีเสน่ห์ในเชิงอัตลักษณ์ชุมชน และก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจแก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ

 โดยโครงการ Craft Creator Awards ดังกล่าว ยังเปิดโอกาสให้แก่นักศึกษาและนักผลิตสื่อยุคใหม่ ได้เพิ่มพูนทักษะด้านการนำเสนอ (Presentation) ผ่านการคิดวิเคราะห์ และออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงเพื่อเป็นกระบอกเสียงในการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่วิถีชีวิต อัตลักษณ์ และวัฒนธรรมของท้องถิ่น ถ่ายทอดผ่านรูปแบบคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 3 นาที เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,500,000 บาท

รายละเอียดเกี่ยวกับกฎกติกาการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันในเร็วๆ นี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการเพิ่มเติมได้ที่ https://craftnroll.net/ หรือ Facebook : https://www.facebook.com/craftnrollthailand/

ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://craftnroll.net/ หรือ Facebook : https://www.facebook.com/craftnrollthailand/

4 กรกฏาคม 2562


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai