“กองทุนพัฒนาไฟฟ้า” รณรงค์การใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนโครงการ “สร้างความตระหนักถึงคุณค่าของไฟฟ้าในยุคปัจจุบัน” ภายใต้แคมเปญเด็กตื่นไฟ จัดพิธีประกาศรางวัลผลิตสื่อสร้างสรรค์ ประเภทหนังสั้นและแอ

 

 นายกิตติพงษ์ ภิญโญตระกูล

รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ สำนักงาน กกพ.

          นายกิตติพงษ์ ภิญโญตระกูล ผู้สนับสนุนงบประมาณจัดโครงการ “สร้างความตระหนักถึงคุณค่าของไฟฟ้าในยุคปัจจุบัน” ภายใต้แคมเปญ “เด็กตื่นไฟ”  สร้างสรรค์และบริหารโครงการโดย บริษัท เวิร์คลิงค์ ดา เอเจนซี่ จำกัด เปิดเผยว่า จากความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งสวนทางกับกำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย

            ทางสำนักงาน กกพ. มองเห็นว่าพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างฟุ่มเฟือยไม่ประหยัดและไม่มีประสิทธิภาพ  จะส่งผลให้ในอนาคตของประเทศไทยประสบกับวิกฤตทางพลังงานไฟฟ้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ทำให้เห็นว่าควรร่วมมือกันในการให้ความรู้ด้านพลังงานที่ถูกต้อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนในการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถลดปริมาณความต้องการพลังงานไฟฟ้าได้ จึงมีแผนรณรงค์การใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพขึ้น โดยหนึ่งในหลายโครงการของสำนักงาน กกพ. คือ โครงการ “สร้างความตระหนักถึงคุณค่าของไฟฟ้าในยุคปัจจุบัน” ภายใต้แคมเปญเด็กตื่นไฟ

            ทั้งนี้ คาดหวังว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการต้นแบบในการปลูกฝังให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปรู้จักวิธีประหยัดพลังงานไฟฟ้า รวมถึงใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งตลอดการจัดกิจกรรม ทางสำนักงาน กกพ. ได้ติดตามโครงการ และเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเห็นว่าได้รับผลตอบรับด้วยดีจากกลุ่มเยาวชน จากการไปเดินสายโรดโชว์กิจกรรมตามมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และจากจำนวนผลงานที่ส่งเข้าประกวด

            “วันนี้ผมเห็นถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจของนิสิตแต่ละทีมที่ได้นำเสนอผลงานอย่างเต็มความสามารถ ผมเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ หากทุกคนมีความมุ่งมั่น ไม่ลดละความพยายาม ขอให้ทุกคนมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการตระหนักถึงคุณค่าของไฟฟ้า และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวคิดอันเป็นประโยชน์ที่นิสิตนำมาเสนอในเวทีนี้ จะสามารถต่อยอดไปสู่กระบวนการที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ และสามารถนำหลักคิดที่สำคัญมาร่วมกันพัฒนาทางเลือกใหม่สำหรับการเดินทางในสังคมเมืองอันจะก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติตลอดไป” นายกิตติพงษ์ กล่าว

นายคชภพ สงวนวงศ์

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวิร์คลิงค์ ดา เอเจนซี่ จำกัด

          นายคชภพ สงวนวงศ์  ผู้สร้างสรรค์และบริหารโครงการ “เด็กตื่นไฟ” กล่าวว่า จุดเริ่มต้นโครงการ “เด็กตื่นไฟ” ได้เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม มาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยมีผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 500 คน ใน 75 ทีม และผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ได้เข้าร่วมกิจกรรม Excusive Brief ในหัวข้อ “ไฟฟ้าเรื่องใหญ่ใช้ให้เป็น”กับวิทยากรด้านไฟฟ้า  และผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาการประกวดที่เข้ามาให้แนวคิด และเทคนิคสำหรับการนำไปจัดทำผลงานส่งประกวด

            ทั้งนี้ ทางโครงการจึงเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาที่สนใจเข้ามามีส่วนร่วมผลิตสื่อสร้างสรรค์ส่งประกวด   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้ความสามารถ และนำแนวความคิดเรื่องการตระหนักถึงคุณค่าของไฟฟ้าในยุคปัจจุบัน เพื่อมุ่งมั่นส่งเสริมความรู้และสร้างทัศนคติที่ดีเรื่องการใช้ไฟฟ้าและพลังงานอย่างรู้คุณค่า เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท

            ปัจจุบันทางคณะกรรมการได้คัดเลือกทีมที่ผ่านตามเกณฑ์การตัดสินจนเหลือ จำนวน 30 ทีม จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อเข้ารอบชิงชนะเลิศในวันที่ 24 มิถุนายน 2562 นี้ โดยกิจกรรมการประกวดแบ่งออกเป็น 2  ประเภท ได้แก่ 1. ประเภทหนังสั้นและแอนนิเมชั่น  2.ประเภท คอนเทนท์และภาพประกอบ ซึ่งทั้ง 30 ทีม ได้นำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการการตัดสิน ผู้แทนจากสำนักงาน กกพ. ผู้แทนจากโครงการ และผู้แทนจากผู้สนับสนุนโครงการ เพื่อคัดเลือกโครงการนำไปสู่การใช้สื่อสร้างสรรค์จริงต่อไปในอนาคต

โดยรายชื่อผลการตัดสิน โครงการประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์ประเภทหนังสั้นและแอนิเมชั่น มีดังนี้

รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 300,000 บาท

ชื่อทีม: เด็กตื่นสาย

รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 100,000 บาท

ชื่อทีม: อยู่ในปาร์ตี้ร้อนยังกับไฟเออร์

 

รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 70,000 บาท

ชื่อทีม: เต่ากลิ้งๆ

รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล มูลค่า 25,000 บาท

ชื่อทีม: Ashira Production

ชื่อทีม: เพื่อนหญิงพลังหญิง

รายชื่อผลการตัดสินโครงการประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์ประเภทคอนเทนต์และภาพประกอบ มีดังนี้

รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 150,000 บาท

ชื่อทีม: KMUTT UNIVERSE

รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 50,000 บาท

ชื่อทีม: Laser light

รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 35,000 บาท

ชื่อทีม: The last light

รางวัลชมเชย จำนวน 4 รางวัล มูลค่า 15,000 บาท

ชื่อทีม: 1HUNDRED%

ชื่อทีม: พรรคนี้ขอเกาะกระแสหน่อยนะ

ชื่อทีม: Marimekko

ชื่อทีม: WE-HAVE-PASSION

24 มิถุนายน 2562


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai