สวทช. ร่วมกับ หอการค้า เดินหน้าสานต่อโครงการ ThaiGAP แบบ 2in1 พร้อมพัฒนา ‘แอป’ ร่วมกับภาคเอกชน ช่วยเกษตรกรขอรับรองง่ายขึ้น

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ร่วมกับ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการ SME กลุ่มอุตสาหกรรมผักและผลไม้ ภายใต้โครงการยกระดับผักและผลไม้ไทย : โอกาสสำหรับพัฒนาเกษตรกรรมสู่ความยั่งยืนด้วยการส่งเสริมให้จัดทำมาตรฐาน ThaiGAP 2in1 ที่สามารถตรวจร่วมกันทั้งมาตรฐาน ThaiGAP และ Q GAP เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอาเซียน และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในด้านความปลอดภัยของสินค้าเกษตร พร้อมเพิ่มความสะดวกในการขอรับรองมาตรฐานให้ง่ายขึ้นด้วยการพัฒนาแอปพลิเคชัน 2in1 GAP Platform Service โดยผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกับภาคเอกชน บริษัท สเต็ม เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด โดยในงาน THAIFEX 2019 มีบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ที่ได้รับรองมาตรฐาน ThaiGAP แบบ 2in1 ต้นแบบรายแรกของไทย ร่วมออกบูธแสดงผลงาน

นายชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมคุณภาพเกษตรไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยมีการผลักดันและมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการด้านผักและผลไม้ไทยได้นำมาตรฐาน ThaiGAP ไปใช้เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เสริมสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหารให้แก่คู่ค้าและผู้บริโภค โดยมีผลิตผลทางการเกษตรผักและผลไม้ที่เข้าร่วมโครงการกว่า 70 ชนิด เช่น มะพร้าวน้ำหอม กล้วย เมล่อน อินทผลัม พริก และผักต่างๆ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 130 ราย บนพื้นที่กว่า 6,000 ไร่ ยอดขายหลังการได้รับการรับรองเพิ่มมากขึ้น รวมมีมูลค่ามากกว่าพันล้านบาท ซึ่งสภาหอการค้าฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนามาตรฐาน ThaiGAP เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการส่งออก และสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางเกษตรให้เข้าไปขายในห้างค้าปลีก ได้แก่ แม็คโคร โลตัส ท็อปส์ และบิ๊กซี รวมทั้งพัฒนา 2in1 GAP Platform Service ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ในการบันทึกข้อมูลเพื่อใช้ในการตรวจรับรอง ทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ยังร่วมกับสมาคมกาแฟไทยสร้างมาตรฐานระบบผลิตกาแฟคุณภาพของภาคเอกชน “ThaiGAP Green Coffee Standard” เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมกาแฟไทยอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายสำคัญให้ผู้ปลูกและผู้เกี่ยวข้องทำการเกษตรควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการทำธุรกิจที่เป็นธรรม

น..ชนากานต์ สันตยานนท์ 

ที่ปรึกษาอาวุโส โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สวทช.

น..ชนากานต์ สันตยานนท์ กล่าวว่า โปรแกรม ITAP สวทช. มีภารกิจที่เน้นส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ให้มีความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงขีดความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยในปี 2562 มุ่งเน้นไปที่ผู้ประกอบการในกลุ่มอาหาร ผัก และผลไม้ เพื่อให้เกิดผลผลิตที่มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน ซึ่งจากการดำเนินโครงการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พบว่า ผู้ประกอบการในกลุ่มอาหาร ผักและผลไม้ ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงการสนับสนุนจากภาครัฐในเรื่องการเพิ่มขีดความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงยังขาดความรู้เพื่อจะสร้างผลผลิตที่มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน ด้วยเหตุนี้ ในปี 2561-2562 โปรแกรม ITAP จึงได้เพิ่มเครื่องมือช่วยผู้ประกอบการขึ้นมา 2 อย่าง คือมาตรฐาน ThaiGAP 2in1 และ แอปพลิเคชัน 2in1 GAP Platform Service 

โดยมาตรฐาน ThaiGAP 2in1 เป็นการบูรณาการ 2 มาตรฐาน ได้แก่ ThaiGAP โดยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ Q GAP ของกรมวิชาการเกษตร เพื่ออำนวยความสะดวกและลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการที่ต้องการขอการรับรอง 2 มาตรฐานในคราวเดียวกัน พร้อมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบการ โดยปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่เป็นต้นแบบของมาตรฐาน ThaiGAP 2in1 คือ บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด โดยมีแปลงปลูกที่สิงห์ปาร์ค จ.เชียงราย เช่น โรสแมรี่ เปปเปอร์มินท์ เลมอนไทม์ เห็ดหอม ชา บลูเบอรี่ พุทรา เมล่อน เป็นต้น ขณะที่แอปพลิเคชัน 2in1 GAP Platform Service อยู่ระหว่างการพัฒนา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยผู้ประกอบการอันจะเป็นการยกระดับวิธีการทำงานและการดำเนินงานภายใต้ข้อกำหนดของมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย เนื่องจาก Platform นี้จะช่วยผู้ประกอบการให้สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูล การตรวจประเมิน การรายงานผล ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบที่เป็นระบบดิจิทัล เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลและควบคุมและติดตามทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าการเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน โดย Platform เสร็จสิ้นแล้วในเดือนมิถุนายน 2562

 ผศ.ดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล 

ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตร

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ด้านผู้เชี่ยวชาญโปรแกรม ITAP ในโครงการฯ ผศ.ดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล กล่าวเสริมว่า การพัฒนาระบบให้คำปรึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร ทางโครงการฯ ได้มีการส่งเสริมศักยภาพการผลิตของเกษตรกรผู้ผลิต เพื่อส่งเสริมคุณภาพผลผลิตไปสู่ผู้บริโภค โดยเพิ่มระบบการให้คำปรึกษามาตรฐานการผลิต 2 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐาน ThaiGAP และมาตรฐาน Q GAP พร้อมกัน โดยมีการนำร่องดำเนินการที่สิงห์ปาร์ค จังหวัดเชียงราย ซึ่งได้เพิ่มเติมในด้านระบบการผลิต การพิจารณาสารเคมีเพื่อความปลอดภัย และการพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิคการผลิต ทั้งนี้ การให้คำปรึกษาระบบการผลิตของทางโครงการฯ ไม่ได้จำกัดอยู่ที่มาตรฐานของประเทศไทย แต่ยังรวมไปถึงมาตรฐานสากล Global Gap ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบการในการจัดส่งสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศ

นายสัณห์ อุทยารัตน์ 

กรรมการผู้จัดการ บริษัท สเต็ม เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

สำหรับแอปพลิเคชัน ที่ผู้เชี่ยวชาญในโครงการฯ ร่วมพัฒนากับภาคเอกชน นายสัณห์ อุทยารัตน์ เผยว่า “การพัฒนาแอป 2in1 GAP Platform Service เริ่มจากความต้องการช่วยเหลือเกษตรกร โดยริเริ่มจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการนำรูปแบบการตรวจสอบมาตรฐาน มาพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบของดิจิทัล และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาลดการใช้กระดาษ และเพิ่มพูนองค์ความรู้ผ่านแอปพลิเคชันให้แก่เกษตรกร ผนวกกับความต้องการสร้างองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรในการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย รวมถึงรับทราบว่ายังขาดมาตรฐานส่วนใด เพื่อที่จะพัฒนาให้ได้รับมาตรฐาน GAP ทั้ง ThaiGAP และ Q GAP โดยดำเนินการผ่านระบบ Web Application ผสมกับ Mobile Application เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเป็นหลัก ซึ่งแอปนี้จะสามารถลดต้นทุนในการให้คำปรึกษาของเกษตรกรในการตรวจรับรอง เป็นการนำใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม และในอนาคตสามารถที่จะวิเคราะห์ข้อมูลในการให้องค์ความรู้เพิ่มเติมในหัวข้อที่เกษตรกรมีข้อสงสัยหรือบริหารจัดการไม่ถูกวิธี โดยจะเน้นกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งาน 2 กลุ่มหลัก คือ 1) กลุ่มสหกรณ์หรือเกษตรกร เพื่อที่จะสามารถจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานภายในแปลง และทราบว่ายังต้องพัฒนางานในส่วนใดบ้างเพื่อที่จะได้รับมาตรฐาน GAP ซึ่งสามารถที่จะทดลองตรวจรับรองเพื่อสร้างความมั่นใจ และเก็บข้อมูลบน Cloud  และ 2) ที่ปรึกษาหรือผู้ตรวจสอบภายใน ลดเวลาในการเข้าแปลงเกษตร และสามารถทำงานผ่านระบบ Web Application ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

นายพงษ์รัตน์ เหลืองธำรงเจริญ 

กรรมการผู้จัดการ บริษัท สิงห์ปาร์คเชียงราย จำกัด

ด้านผู้ประกอบการต้นแบบรายแรกของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP 2 in 1 นายพงษ์รัตน์ เหลืองธำรงเจริญ เปิดเผยว่า บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้บริโภคเป็นสำคัญ ซึ่งสิ่งนี้ถือเป็นปรัชญาในการดำเนินธุรกิจมาตลอดระยะเวลา 86 ปี ทำให้บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ และบริษัทในเครือ ให้ความสำคัญสูงสุดในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงสุด โดยสิงห์ปาร์คซึ่งเป็นบริษัทในเครือบุญรอดฯ ได้ดำเนินตามปรัชญานี้ตลอดมา เมื่อมีองค์กรอย่าง สวทช. และสภาหอการค้า ที่เข้ามาให้คำแนะนำและช่วยเหลือในการทำ ThaiGAP ตั้งแต่การยกระดับการปลูก การเตรียมแปลง จนถึงกระบวนการแพ็ค และการขาย ถือเป็นการยกระดับ Food Safety ให้กับผลผลิตทางการเกษตรของเรา บริษัทเล็งเห็นความสำคัญในการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยเหล่านี้เป็นที่สุด โดยผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP 2in1 ประกอบด้วย ผักและสมุนไพร ได้แก่ เคล เปปเปอร์มินท์ เลมอนไทม์ ออริกาโน่ ยูเอสมินท์ โรสแมรี่ อิตาเลี่ยนพาสเลย์ พาสเลย์ เห็ดหอม ชา ผลไม้ บลูเบอรี่ พุทรา เมล่อน หม่อน มะม่วง อโวคาโด มะนาว และมะละกอ ซึ่งผลตอบรับทางการตลาดจากการได้รับรองมาตรฐานแล้วนั้น พบว่า ผลตอบรับดีมาก ตอนนี้ซูเปอร์มาร์เก็ตที่เป็นเจ้าใหญ่ๆ ของประเทศไทยเล็งเห็นความสำคัญของ ThaiGAP แล้ว โดยถือเป็นมาตรฐานสำคัญในการเลือกผู้ผลิตผักผลไม้ ผลผลิตต้องได้รับการรับรองจึงจะสามารถรับผลผลิตไปขายได้ นอกจากนั้นยังทำให้ผู้บริโภคได้ซื้อของดี สะอาด ปลอดภัย และยังสามารถทำให้เราแข่งขันได้ในระดับโลกด้วย

“การทำ ThaiGAP เป็นการจัดระเบียบข้อมูลและกระบวนการในการผลิต ที่พยายามยกระดับให้มีมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งต่อไปในอนาคต เรื่องของ Food Safety ในประเทศไทยกำลังเติบโตไปในมาตรฐานเดียวกันกับของโลก ไม่ว่าช้าเร็วต่อไปคนไทยก็ต้องเข้าระบบของโลกให้ทัน บริษัทไทยทุกรายที่ทำกิจการทางการเกษตรจึงควรจะพยายามยกระดับให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้เรามีศักยภาพในการแข่งขันในระดับโลก” กรรมการผู้จัดการ บริษัท สิงห์ปาร์คเชียงราย จำกัด กล่าวปิดท้าย

31 พฤษภาคม 2562


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai