กระทรวงมหาดไทย จับมือ 6 หน่วยงาน ผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 400 คน เปิดการคัดสรรสุดยอดสินค้า OTOP ระดับประเทศ สินค้าจาก 76จังหวัด กว่า 19909ชิ้น

19,909ผลิตภัณฑ์ จะได้รับการจำแนกและรับรองคุณภาพมาตรฐานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ภาครัฐมีฐานข้อมูลในการพัฒนาสินค้า และผู้ประกอบการจะได้รับคำแนะนำดี ในการยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพ มาตรฐาน พร้อมเข้าสู่การเป็นสากล

 นายสมหวัง  พ่วงบางโพ  

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

         นายสมหวัง  พ่วงบางโพ  เปิดเผยว่า ตามที่ กระทรวงมหาดไทย โดย กรมการพัฒนาชุมชน  ดำเนินการรับสมัครผลิตภัณฑ์ OTOP จากผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่านการลงทะเบียนในปี .. 2557 – มีนาคม 2562 จากทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการคัดสรรสุดยอดสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี ..๒๕๖๒ โดยในระดับภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครและพิจารณา  ให้คะแนนในด้านผลิตภัณฑ์ ความเข้มแข็งของชุมชน การตลาด และความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ (ส่วน และ ) ในช่วงระหว่างวันที่ 10-17 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีความคึกคัก ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ OTOP ทั่วประเทศเป็นอย่างดี   มีผู้สมัครและผ่านการพิจารณาคัดสรรเบื้องต้นจาก ๗๖ จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น19,909 ผลิตภัณฑ์ 

แบ่งเป็นกลุ่มอาหาร 5,151.ผลิตภัณฑ์  เครื่องดื่ม820 ผลิตภัณฑ์   ผ้า และเครื่องแต่งกาย6,865 ผลิตภัณฑ์    ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก 5,368ผลิตภัณฑ์  สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร1,705 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งสินค้าทั้งหมดจะต้องเข้าสู่กระบวนการคัดสรรในระดับประเทศ เพื่อให้คะแนนด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์  (ส่วน ) เป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะมีการประกาศผลและมอบเกียรติบัตรว่าสินค้าแต่ละรายการอยู่ในระดับ1 ดาว2 ดาว 3ดาว 4 ดาว หรือ 5ดาว ซึ่งการคัดสรรระดับประเทศกำหนดในระหว่างวันที่ 24พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2562 รวม 10 วัน   ตลาดต่อยอด เออีซี เทรด เซ็นเตอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ 

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวเพิ่มเติมว่าการคัดสรรในระดับประเทศปีนี้มีความยิ่งใหญ่ โปร่งใส เป็นธรรม และมีมาตรฐาน เพราะกระทรวงมหาดไทย ได้มีการจับมือและผนึกกำลังร่วมกับหน่วยงานถึง 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงสาธารณสุข อีกทั้งได้มีการระดมผู้เชี่ยวชาญในสินค้า OTOP แต่ละประเภท มากกว่า 400 คน มาร่วมเป็นกรรมการและพิจารณาเพื่อจำแนกและจัดระดับผลิตภัณฑ์ โดยจะมีการประกาศผลการพิจารณาในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 สำหรับกรณีผลิตภัณฑ์ที่ต้องทำการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการจะประกาศผลในวันที่ 25 มิถุนายน 2562

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ยังได้กล่าวเน้นย้ำว่า โครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2562 จะก่อให้ประโยชน์ทั้งภาครัฐ ผู้ประกอบการ และประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภคสินค้า OTOP กล่าวคือ

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP จะมีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าให้สูงขึ้น ผู้ประกอบการจะได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาสินค้าตลอดจนสินค้าจะได้รับการการันตีความมีคุณภาพและมาตรฐาน และในส่วนของประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภคสินค้า OTOP จะได้ซื้อสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เกิดการยอมรับและเชื่อมั่นในสินค้า ส่งผลทำให้ยอดจำหน่ายเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจฐานราก และลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล

ทั้งนี้ประชาชนที่สนใจกระบวนการคัดสรร ที่มีความเป็นธรรม โปร่งใส มีมาตรฐาน และนิทรรศการแสดงผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ใน 19 ปีที่ผ่านมา สามารถเข้าเยี่ยมชมได้ตามวันและสถานที่ที่กำหนดในข้างต้นในเวลาราชการ 08.30 – 16.30 .

26 พฤษภาคม 2562


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai