วช. นำสื่อมวลชน ร่วมมอบตลาดน้ำคลองงา

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และจังหวัดพังงาจัดพิธีปิดฤดูกาลท่องเที่ยวและส่งมอบตลาดน้ำคลองงาให้ชุมชน ณ ตลาดน้ำคลองงา จังหวัดพังงา

ศาสตราจารย์นายแพทย์สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดเผยว่าโครงการ Innovation เป็นความร่วมมือภายใต้บันทึกข้อตกลงระหว่าง วช. กับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และเครือจ่ายวิจัยอุดมศึกษา ๔ ภูมิภาค โดยศูนย์วัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภาคใต้ตอนบน และองค์กรเครือข่ายชุมชนของจังหวัดพังงา

ได้จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภาคใต้ ตอนบนขึ้น ภายใต้อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชุมชน โดยมีเป้าหมายกระจายรายได้จากแหล่งท่องเที่ยวหลักสู่ชุมชน จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช และพื้นที่จังหวัดพังงา ศูนย์ได้นำโครงการวิจัยเข้าไปพัฒนาพื้นที่ จัดตั้ง Creative Market ภายใต้แนวคิด “ตลาดนัดชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว : สวนสร้างบุญลานสกา” ซึ่งสามารถสร้างรายได้มากกว่า ๑๕ ล้านบาท และศูนย์ได้พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเกิดใหม่ให้ชุมชน อาทิ น้ำตกวังไทร สวนมังคุดโบราณลานสกา พร้อมต่อยอดประชาสัมพันธ์ให้ลานสกาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งในกลุ่มเมืองรอง และได้นำโมเดลของลานสกามาขยายผลสู่จังหวัดพังงา

จังหวัดพังงา ได้รับการขับเคลื่อนด้านการพัฒนาท่องเที่ยวโดยลานสกาโมเดลมาเป็นต้นแบบ ในการจัดตั้ง Creative Market ร่วมกับหอการค้าจังหวัดพังงา ชุมชนเมืองในเขตเทศบาลเมืองพังงา เทศบาลเมืองพังงา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา และองค์กรเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อีก ๑๓ หน่วยงาน ได้ร่วมกันสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชน จัดการศึกษาดูงานและเลือก “หลาดน้ำคลองงา” เพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นตลาดอินทรีย์ สร้างรายได้เพิ่มให้กับคนในชุมชน

เป็นจุดท่องเที่ยวแห่งใหม่รองรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มที่จะเข้ามา “ชม แชะ ชิม ช้อป” และพร้อมจะต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยวของทุกชุมชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่ง “หลาดน้ำคลองงา” หรือตลาดน้ำคลองพังงา มีจุดเด่นที่มองเห็นทิวทัศน์สวยงามทุกทิศทาง ทิศเหนือมองผ่านสายน้ำและคลองพังงาไปก็จะเห็นสะพานบ้านฝ่ายท่า ที่มีภูเขาพิงงาเป็นพื้นหลัง  เป็นต้น สมกับคำว่า “พังงา เมืองสวยในหุบเขา” มีนักท่องเที่ยวเข้าชมกว่า ๒๐,๐๐๐ คนต่อนัด มีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาทต่อนัดและสร้างรายได้ให้เกิดแก่ชุมชนมากกว่า ๕๐ ล้านบาท ภายในระยะเวลา ๔ เดือนที่เปิดตลาด และในปี ๒๕๖๒ นี้ จะมีการปิดฤดูกาลท่องเที่ยวหลาดน้ำคลองงาลงในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๒ และเปิดฤดูกาลถัดไปในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ทางศูนย์ฯ จะส่งมอบตลาดให้กับจังหวัดพังงา เพื่อดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ ศูนย์ได้มีการวางระบบและกระบวนการไว้สำหรับดำเนินการในฤดูถัดไป โดยจะยังคงดูแลตลาดในฐานะพี่เลี้ยงต่อไป

29 เมษายน 2562


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai