วช. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ด้วยวิจัยและนวัตกรรม ในงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2562 ร่วมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และเครือข่ายการวิจัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการเปิด งานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 และ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การสร้างสรรค์งานวิจัยสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อความมั่นคงของประเทศ” และเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยที่นำมาจัดแสดงในงาน โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวรายงาน นายกฤษฎา  แก้วสองเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวต้อนรับ

งานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่นักวิจัยและนักวิชาการในระดับภูมิภาค ได้นำเสนอผลงานที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ ยังเป็นการให้ผู้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและผู้เกี่ยวข้องกับงานวิจัยได้เข้าถึงผลงานวิจัย นักวิจัยและผู้ให้บริการการวิจัยมากยิ่งขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักวิจัย บุคลากรจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัย หน่วยงานพัฒนา ทั้งภาครัฐและเอกชน นิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ

กิจกรรมในงานประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษ การบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ การสัมมนาวิชาการ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และการนำเสนอผลงานวิจัยเด่นจากผลงานวิจัยที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการในแต่ละกลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม กลุ่มท่องเที่ยวชุมชน กลุ่มวิถีเกษตรยั่งยืน กลุ่มอุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ และกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยมีผลงานเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ กว่า 100 ผลงาน จากหน่วยงานในเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำเสนอในงาน มีความพร้อมในการนำไปใช้ประโยชน์และพัฒนาพื้นที่ เพิ่มคุณภาพชีวิต พัฒนาประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก แก่ชุมชนและประชาชนในพื้นที่

2 มีนาคม 2562


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai