พส. พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (หลักสูตรไม่ต่ำกว่า 48 ชั่วโมง)

     วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (หลักสูตรไม่ต่ำกว่า 48 ชั่วโมง) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 7 กุมภาพันธ์ 2562  ณ สถาบันพระประชาบดี จังหวัดปทุมธานี

นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

     นางนภา กล่าวว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม การพัฒนาสังคม และการสังคมสงเคราะห์ มุ่งเน้นให้กลุ่มเป้าหมายต้องได้รับการคุ้มครองและบริการสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์ที่เหมาะสม ตาม พรบ.วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2546 ซึ่งได้กำหนดให้ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่สังคมสงเคราะห์ ต้องมีวิชาชีพเฉพาะด้านสังคมสงเคราะห์ในการปฏิบัติงาน สามารถใช้ความรู้ และทักษะทางสังคมสงเคราะห์ ในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย

     นางนภา กล่าวต่อว่า หลักสูตรที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นหลักสูตรตามนโยบายของ พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ให้ความสำคัญที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ที่มีไม่ได้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ให้มีความเข้าใจในหลักการ กระบวนการทำงาน กฎหมายและระเบียบปฏิบัติงานที่ถูกต้องชัดเจน ตลอดจนจรรยาบรรณของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ได้อย่างเหมาะสม และสามารถเข้าสู่การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของนักสังคมสงเคราะห์ (มสค.) โดยได้รับเกียรติจาก สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ในการเป็นวิทยากรอบรมในครั้งนี้

     นางนภา กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันกรม พส. โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ อยู่ระหว่างการขับเคลื่อน นโยบายด้านนวัตกรรมสวัสดิการแห่งรัฐ : Productive Welfare สวัสดิการสังคมเพื่อการพัฒนาและพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน ให้เกิดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ทั้งนี้ ผู้ปฏิบัติงานควรคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ในการปฏิบัติงาน จัดทำ Individual plan ของผู้ใช้บริการแต่ละคน เพื่อวางแผนการช่วยเหลือเฉพาะรายและให้สามารถกลับคืนสู่ครอบครัวได้อย่างรวดเร็ว การติดตาม แจ้งเตือน ประสานงาน ประสานความร่วมมือหน่วยงานผ่านเทคโนโลยี Mobile Application ซึ่งนวัตกรรมการประเมินตนเอง (Self-Assessment) เป็นนวัตกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาและประเมินตนเอง มีระบบบริหารจัดการความช่วยเหลือที่มีการวิเคราะห์และใช้ข้อมูลร่วมกับชุมชนในพื้นที่ โดยมี องค์กรภาคเอกชน ที่เป็น CSR และ SE ให้การสนับสนุนความช่วยเหลือ เพื่อให้ผู้ประสบปัญหาสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

     กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ ให้มีองค์ความรู้ด้านการจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ที่ทันสมัยและมีหลักปฏิบัติที่ชัดเจน ครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบ รวมถึงสามารถบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ต่อไป นางนภา กล่าวในตอนท้าย

2 กุมภาพันธ์ 2562


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai