นิสิตข้ามเพศจุฬาฯ ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการ วลพ. กรณีถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

          ในวันที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) รับคำร้องจากนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 3 คน ซึ่งเป็นนิสิตข้ามเพศ ในฐานะที่ สค. เป็นผู้รับผิดชอบพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558

          นายเลิศปัญญา กล่าวว่า พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ถือเป็นทางเลือกสำหรับผู้ถูกกระทำให้สามารถใช้สิทธิเพื่อให้ได้รับการพิทักษ์ คุ้มครอง และป้องกันสิทธิของตนเองในสังคมไทยอย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุด โดยสาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ คือ ห้ามแบ่งแยก ห้ามกีดกัน ห้ามจำกัดสิทธิประโยชน์ ห้ามเลือกปฏิบัติ เพราะเหตุแห่งเพศ และ พ.ร.บ. ฉบับนี้ ให้การคุ้มครองบุคคลทุกเพศ ไม่ว่าจะเป็นเพศชาย เพศหญิง และผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ (กฎหมายเรียกว่า ผู้แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกำเนิด)

         นายเลิศปัญญา กล่าวต่ออีกว่า สำหรับในวันนี้ นิสิตข้ามเพศจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 2 จำนวน 2 คน (ผู้ร้องที่ 1 และ 2) และชั้นปีที่ 4 จำนวน 1 คน (ผู้ร้องที่ 3) โดยนิสิตทั้ง 3 คน ประสงค์ยื่นคำร้องต่อ สค. เพื่อนำคำร้องดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (คณะกรรมการ วลพ.) พิจารณากรณีที่คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ไม่อนุญาตให้แต่งกายตามเพศสภาพในการเข้าเรียนและสอบไล่ระดับ รวมทั้ง ผู้ร้องที่ 3 ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 และจะมีการฝึกปฏิบัติงานก็เกรงว่าจะถูกห้ามมิให้แต่งกายตามเพศสภาพด้วย ซึ่งนิสิตทั้ง 3 คน เห็นว่าเป็นการกระทำอันละเมิดต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และก่อให้เกิดการกีดกัน จำกัดสิทธิประโยชน์ที่นิสิตทั้ง 3 จะได้รับ ในฐานะนิสิตของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อีกทั้งผู้ร้องที่ 1 ยังถูกอาจารย์พิเศษท่านหนึ่งห้ามไม่ให้ผู้ร้องที่ 1 เข้าเรียนหากแต่งกายตามเพศสภาพ ทั้งยังกล่าวตำหนิและด่าทอต่อหน้าเพื่อนนิสิตในชั้นเรียนด้วย โดยเฉพาะประเด็นที่กล่าวว่า “กะเทยไม่สมควรจะไปสอนใคร” ทำให้ผู้ร้องที่ 1 ได้รับความอับอายและถูกกระทำความรุนแรงทางวาจาและจิตใจ ซึ่ง สค. จะเร่งนำคำร้องของนิสิตทั้งสามยื่นต่อคณะกรรมการ วพล. เพื่อพิจารณาโดยเร็ว โดยจะนำเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการ วลพ. ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ที่จะถึงนี้

          “สค. ยินดีที่จะรับคำร้องเกี่ยวกับการถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีเพศใดก็ตาม ทั้งเพศหญิง เพศชาย หรือ บุคคลที่มีเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิด เนื่องจากพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ความคุ้มครองแก่ทุกบุคคลที่ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ โดยสามารถยื่นคำร้องมาที่ สค. ทั้งการมายื่นด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายทางไปรษณีย์ หรือส่ง E-mail มาที่ช่องรับเรื่องร้องเรียนในเว็บไซต์ www.dwf.go.th ของ สค. ได้” นายเลิศปัญญากล่าวในตอนท้าย

29 มกราคม 2562


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai