พม. สานต่อโครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ปลุกพลังเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์สังคม ปี 2562

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ   นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานในงานแถลงข่าวเปิดโครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share”ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ปี 2562

นางนภา กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  โดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการน้อมนำพระดำริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มาพัฒนาเด็กและเยาวชนให้รู้จักการเป็น ผู้ให้ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) มีเด็กและเยาวชนผ่านการอบรม 109,688 คน และมีโครงการสร้างสรรค์พัฒนาสังคมกว่า 309 โครงการ  ซึ่งในปี 2562 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้ดำเนินโครงการ "พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share”ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ประจำปี 2562 ตามกรอบแนวคิด พลังจิตอาสา พัฒนาสังคมและสวัสดิการ มุ่งเน้นให้เด็กคิด  เด็กทำ สร้างแกนนำเด็กและเยาวชนปลูกจิตอาสา โดยให้เด็กและเยาวชนสร้างสรรค์โครงการเชิงนวัตกรรมทางสังคมไปขยายผลให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน  ซึ่งในปีนี้จะขยายเครือข่ายการทำงานในพื้นที่ 10 จังหวัด ประกอบด้วย ภาคเหนือ จังหวัดลำพูน ลำปาง ภาคกลาง จังหวัดลพบุรี เพชรบูรณ์ กรุงเทพมหานคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดหนองบัวลำภู นครพนม อำนาจเจริญ ภาคใต้ จังหวัดตรัง และกระบี่

นางนภา กล่าวต่อว่า กิจกรรมโครงการฯในปีนี้ มีหลายกระบวนงาน ดังนี้ 1) สร้างวิทยากรกระบวนการพลังจิตอาสา พัฒนาสังคมและสวัสดิการ เพื่อถ่ายทอดความรู้ และเป็นพี่เลี้ยงให้กับกลุ่มเด็กเยาวชนจิตอาสาใน 10 จังหวัด  2) สร้างแกนนำยุวอาสารุ่นใหม่ จากโรงเรียนเพียงหลวง และเด็กเยาวชนใน 10 จังหวัดๆละ 2 รุ่นๆละ 200 คน รวม 4,000 คน ให้มีจิตสำนึกสาธารณะ สร้างยุวอาสาที่สามารถคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์โครงการเชิงนวัตกรรมทางสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 3) ยกระดับศักยภาพแกนนำยุวอาสาที่เคยผ่านโครงการ Shift and Share และยังดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  ด้วยกิจกรรมค่ายเติมพลัง เสริมทักษะ สานต่อพลังจิตอาสาพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จำนวน 2 ครั้งๆละ 150 คน รวม 300 คน 4) จัดกิจกรรมยุวอาสา พัฒนาสังคมและสวัสดิการ เด็กร่วมคิดและลงมือทำโครงการเพื่อสังคม จุดประกายการพัฒนาจากเป้าหมายเล็กๆ ไปยังชุมชนบ้านเกิด และขยายผลความร่วมมือไปยังพื้นที่อื่น 5) จัดนิทรรศการแสดงผลงานโครงการ เปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชน แสดงศักยภาพ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การร่วมกัน 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนโครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ให้เป็นต้นแบบของการให้ สืบสานพระปณิธานด้วยพลัง ด้วยหัวใจ มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาคนและบ้านเกิด...เพราะเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง นางนภา กล่าวในตอนท้าย

23 มกราคม 2562


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai