พม. Kick off เชิญผู้ประกอบการขอรับรองเป็นกิจการเพื่อสังคมแบบออนไลน์ (SE Online) มุ่งพัฒนาสังคมควบคู่เศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม

        วันนี้ (21 ม.ค. 62) เวลา 14.00 น. ที่บริเวณลาน Eden ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานเปิดตัวกิจกรรม Kick off การยื่นขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise : SE) แบบออนไลน์ (SE Online) เพื่อเพิ่มช่องทางการยื่นแบบคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม และการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นสากล โดยมีคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ วิทยากรผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคม ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมจำนวน 200 คน

         นายปรเมธี กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้ขับเคลื่อนนโยบายการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ โดยให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาสังคม โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายผู้ด้อยโอกาสให้สามารถเข้าถึงสวัสดิการของรัฐในด้านต่างๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมการสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ทั้งนี้ รัฐบาลจึงมีการผลักดันการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในรูปแบบการดำเนินกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise : SE) โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (คกส.) ได้ขับเคลื่อนงานด้านกิจการเพื่อสังคม ด้วยการออกหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม ซึ่งปัจจุบัน มีการรับรองกิจการเพื่อสังคมแล้ว จำนวน 94 กิจการ  และได้มีการจัดทำระบบฐานข้อมูลการขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคมแบบออนไลน์ (SE Online) ) เพื่อเพิ่มช่องทางการยื่นขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์ยื่นแบบคำขอหนังสือรับรองฯ อีกทั้งเป็นการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นสากล โดยสามารถยื่นผ่านทางเว็ปไซต์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ http://www.se.dsdw.go.th

           นายปรเมธี กล่าวต่อไปว่า สำหรับการยื่นขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม ทางคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (คกส.) ได้ออกประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2561 โดยมีหลักเกณฑ์ 5 ข้อ ดังนี้ 1) วัตถุประสงค์หลัก เป็นกิจการเพื่อแก้ไขปัญหา/ พัฒนาสังคม หรือสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น 2) มีรายได้หลักมาจากการขายสินค้า หรือให้บริการ มากกว่า 50% ของยอดรายรับ 3) มีกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 4) มีการจัดการผลกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มากกว่า 50% ไปลงทุนซ้ำ เพื่อวัตถุประสงค์ทางสังคมหรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวม หรือคืนประโยชน์ให้แก่สังคม และ 5) มีโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีระบบธรรมาภิบาลที่ชัดเจน

          นายปรเมธี กล่าวเพิ่มเติมว่า  กิจกรรม Kick off การยื่นขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคมแบบออนไลน์ (SE Online) ในวันนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ 1) การออกบูธแสดงผลงานขององค์กรที่ได้รับการรับรองกิจการเพื่อสังคม และบูธประชาสัมพันธ์ระบบการยื่นของหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคมแบบออนไลน์ (SE Online) ของกระทรวง พม. โดย พส. 2) การบรรยายพิเศษ เรื่อง “มุมมองผู้ประกอบการเพื่อสังคมกับการพัฒนาประเทศ” โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด และ 3) เวทีเสวนาวิชาการ เรื่อง “การบูรณาการการจัดทำฐานข้อมูลกิจการเพื่อสังคม”

         “ทั้งนี้ กระทรวง พม. พร้อมขับเคลื่อนการจัดทำระบบยื่นแบบคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคมออนไลน์ (SE Online) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์ยื่นแบบคำขอหนังสือรับรองฯ และเกิดการจัดทำระบบสารสนเทศฐานข้อมูลกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย เป็นการส่งเสริมส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านสังคมควบคู่เศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคน ชุมชน และสังคม ด้วยการจ้างงานและการกระจายรายได้อย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ นำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมอย่างบูรณาการ” นายปรเมธี กล่าวในตอนท้าย

21 มกราคม 2562


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai