พม. จัดประชุมภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนงานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)

วันนี้ (28 ธ.ค.61) เวลา 09.00 น. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สะพานขาว กรุงเทพฯ

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)

พลเอก อนันตพร กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ครั้งที่ 3/2561 เป็นการติดตามผลการดำเนินงานการจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร และผลการดำเนินโครงการสำคัญในแผนขับเคลื่อนการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2561 ได้แก่ 1) การพัฒนาความร่วมมือกับ เทศบาลนครและเมืองพัทยา และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และ 2) การดำเนินงานตามมาตรการประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานประกอบการ ซึ่งสืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ครั้งที่ 2/2561

พลเอก อนันตพร กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบ 2 วาระที่สำคัญ ได้แก่

1) การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร จากผลการดำเนินการจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและผู้ทำการขอทานในเขตกรุงเทพมหานคร ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาล ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม ถึง 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 พบคนไร้ที่พึ่ง จำนวน 717 ราย โดยเป็นผู้มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร จำนวน 150 คน ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่มีภารกิจในการจัดบริการสาธารณะใน                  เขตกรุงเทพมหานคร จึงควรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินงานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งในระดับนโยบายและการปฏิบัติได้อย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มเป้าหมาย  และ 2) แนวทางส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งระดับชุมชน : กรณีศึกษา ข่วงเปาโมเดล เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีการดำเนินงานในลักษณะศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งระดับชุมชน เพื่อการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยและฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพแก่คนไร้ที่พึ่งภายในชุมชน โดยมีผลงานโดดเด่นและเป็นที่ประจักษ์จนได้รับรางวัลตำบลต้นแบบห่วงใยไม่ทอดทิ้งกัน ระดับดีเด่น ในปีงบประมาณ 2561 จากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กระทรวง พม.

 “กระทรวง พม. พร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2561 – 2564 ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐเอกชน และประชาสังคมตามแนวทางประชารัฐของรัฐบาล ด้วยการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของระบบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และการป้องกันกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นคนไร้ที่พึ่งให้ได้รับการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ต่อไป” พลเอก อนันตพร กล่าวในตอนท้าย

28 ธันวาคม 2561


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai