พส. จุดประกายวิทยากรกระบวนการจิตอาสา สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน

วันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมสร้างวิทยากรกระบวนการ พลังจิตอาสา พัฒนาสังคมและสวัสดิการ หนึ่งในกิจกรรมตามโครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share”ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ประจำปี ๒๕๖๒ พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่วิทยากรกระบวนการที่ผ่านการอบรมกว่า ๑๐๐ คน ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร

นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

นางนภา กล่าวว่า กระทรวงการการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการน้อมนำแนวทางตามพระดำริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี “การให้” มาพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคน “ดี เก่ง มีสุข” ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ตลอดระยะเวลา ๑๐ ปีที่ผ่านมา มีเด็กและเยาวชนผ่านการยกระดับความสามารถกว่า ๑๐๙,๖๘๘ คน เกิดโครงการจิตอาสาพัฒนาบ้านเกิดกว่า ๓๐๙ โครงการ  “โครงการพัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share” เป็นหนึ่งในโครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life)  ที่เน้นการลงมือปฏิบัติผ่านกระบวนการ “Shift” คือ การพัฒนาศักยภาพ ทักษะชีวิต ทักษะสังคม ทักษะวิชาการ ด้วยการปลูกฝังการมี “จิตสาธารณะ” ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม “Share” คือ การแบ่งปันสร้างประโยชน์สุขกับตนเองครอบครัว ชุมชน และสังคม ผ่านโครงการกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ และบูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วน โดยมุ่งเน้นเด็กคิด เด็กทำ เด็กนำไปขยายผลในพื้นที่ ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการดำเนินการสานต่อกระบวนการ Shift and Share ในพื้นที่เป้าหมาย ๑๐ จังหวัด ดังนี้ จังหวัดลำพูน  จังหวัดลำปาง จังหวัดลพบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดนครพนม จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดตรัง จังหวัดกระบี่ และกรุงเทพมหานคร 

นางนภา กล่าวต่ออีกว่า การอบรมสร้างวิทยากรกระบวนการพลังจิตอาสา พัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการ“พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share”ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรม ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ได้ฝึกกระบวนการที่ต้องใช้ในหลักสูตรยุวอาสาที่สามารถหนุนเสริม สนับสนุน กระบวนการอบรมเยาวชนได้จริง รวมถึงการเพิ่ม ต่อยอด ทักษะการเป็นวิทยากรอย่างมืออาชีพ พร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ให้กับเด็กและเยาวชนในแต่ละจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พัฒนาวิทยากรกระบวนการจิตอาสาพัฒนาสังคมและสวัสดิการให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นกระบวนการส่งเสริมทัศนติที่ดี (Positive Mindset) ต่อการช่วยเหลือแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นในสังคม มาร่วมเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ มาร่วมเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยหัวใจแห่งการให้และแบ่งปัน พัฒนาสังคมไปสู่สังคมแห่งสันติสุข เอื้ออาทร น่าอยู่ และยั่งยืนต่อไป นางนภา กล่าวในตอนท้าย

22 ธันวาคม 2561


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai