วช. หนุนนักวิจัยไทย โชว์ศักยภาพชาวไทยที่ไม่แพ้ชาติใดในโลก คว้ารางวัลในเวทีนานาชาติ

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง

รองนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดงานแถลงข่าว “การนำผลงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ไทยร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในเวทีนานาชาติ” ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมมัฆวานรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร โดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมมอบประกาศนียบัตรเพื่อประกาศเกียรติคุณและแสดงความขอบคุณนักวิจัยที่เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงผลงานในเวทีนานาชาติ เวลา 14.00 น.

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล

เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล กล่าวว่า วช. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมที่จะผลักดันการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและด้านการประดิษฐ์คิดค้นให้นักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยผ่านการดำเนินกิจกรรมหลายรูปแบบ ที่ผ่านมา วช. ได้นำนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยไปคว้ารางวัลเกียรติยศจากหลายประเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมการสนับสนุนให้นักวิจัย และนักประดิษฐ์ไทย ได้นำเสนอผลงานในเวทีระดับนานาชาติ และนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศแล้ว และยังเป็นช่องทางในการสร้างโอกาสแก่นักวิจัยและนักประดิษฐ์ของไทย สำหรับการรับรองมาตรฐานแก่ผลงานประดิษฐ์คิดค้น และผลงานเป็นที่ยอมรับในทางการตลาด และสามารถพัฒนสู่เชิงพาณิชย์ได้ ล่าสุดได้ไปสร้างชื่อเสียงที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และสาธารณรัฐเกาหลี ดังนี้

งาน “The 10th International Exhibition of Inventions & The 3rd World Invention and Innovation Forum (IEI & WIIF 2018)” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 15 กันยายน 2561 ณ Guangdong Tanzhou International Convention and Exhibition Center เมืองฝอซาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

โดยการสนับสนุนจากรัฐบาลเมืองฝอซาน (Foshan City Government) และสหพันธ์สมาคมนักประดิษฐ์นานาชาติหรือ The International Federation of Inventors’ Associations (IFIA) ซึ่งทาง วช. ได้นำผลงานที่มีคุณภาพของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยเข้าร่วมประกวด จำนวน 43 ผลงาน จาก 12 องค์กร/หน่วยงาน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ภายในงานมีหน่วยงานจากประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมกว่า 40 ประเทศ

และมีผลงานเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงกว่า 4,000 ผลงาน โดยในครั้งนี้ ผลงานของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยได้รับรางวัล IFIA Best Invention Medal จากผลงาน เรื่อง “ระบบเฝ้าระวังการเกิด flash over จากฝุ่นเกาะลูกถ้วย ด้วยระบบโทรมาตรความชื้นของอากาศในแนวสายส่ง” ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งถือเป็นรางวัลสำคัญของงานนี้ นอกจากนี้ผลงานของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยยังได้รับรางวัลเหรียญทอง จำนวน 19 ผลงาน รางวัลเหรียญเงิน จำนวน 20 ผลงาน รางวัลเหรียญทองแดง จำนวน 4 ผลงาน และรางวัลพิเศษ Special Prize จากประเทศต่างๆ จำนวน 22 รางวัล จาก 9 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน จำนวน 1 รางวัล ประเทศโรมาเนีย จำนวน 1 รางวัล สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จำนวน 1 รางวัล สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ จำนวน 1 รางวัล สหพันธรัฐมาเลเซีย จำนวน 2 รางวัล สาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 3 รางวัล สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำนวน 3 รางวัล สาธารณรัฐสิงคโปร์ 4 รางวัล และสาธารณรัฐอินเดีย จำนวน 6 รางวัล

งาน “The International Trade Fair – Ideas, Inventions and New Products (iENA 2018)” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 4 พฤศจิกายน 2561 ณ Exhibition Centre Nuremberg เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยได้รับการสนับสนุนจาก AFAG Messen und Ausstellungen GmbH

วช. ได้ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตรในการนำผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานดังกล่าว โดยมีผลงานจำนวน 45 ผลงาน จาก 12 องค์กร/หน่วยงาน ภายในงานมีหน่วยงานจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมกว่า 30 ประเทศ และมีผลงานเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงกว่า 800 ผลงาน โดยผลงานของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยได้รับรางวัล iENA Fairmanagement จากผลงาน เรื่อง “เครื่องดันสาย & ชุดคันโยกสาย Over Head” ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งถือเป็นรางวัลสำคัญของงานนี้ นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัลเหรียญทอง จำนวน 11 ผลงาน รางวัลเหรียญเงิน จำนวน 11 ผลงาน รางวัลเหรียญทองแดง จำนวน 16 ผลงาน และรางวัลพิเศษ Special Prize จากประเทศต่าง ๆ จำนวน 17 รางวัล โดยแบ่งออกเป็น รางวัลพิเศษ Special Prize ที่ได้รับบนเวที (On Stage) จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐโปแลนด์ และประเทศไต้หวัน

งาน “Seoul International Invention Fair 2018 (SIIF 2018)” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 9 ธันวาคมที่ผ่านมา ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์กรส่งเสริมด้านการประดิษฐ์คิดค้นของสาธารณรัฐเกาหลี หรือ Korea Invention Promotion Association (KIPA) วช. ได้ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตรในการนำผลงานเข้าร่วมนำเสนอ โดยมีผลงานจำนวน 85 ผลงาน จาก 25 องค์กร/หน่วยงาน ภายในงานมีหน่วยงานจากประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมกว่า 35 ประเทศ และมีผลงานเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงกว่า 600 ผลงานโดยผลงานของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยได้รับรางวัลระดับ Grand Prize จำนวน

1 รางวัล จากผลงาน สมุนไพรพลังงานฟาร์อินฟาเรด สำหรับต้านเชื้อแบคทีเรียและลดกลิ่นในช่องปาก ของบริษัท เซน อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด ซึ่งถือเป็นรางวัลชนะเลิศของงานนี้ และนอกจากนี้ ยังได้รับรางวัลเหรียญทอง จำนวน 18 ผลงาน รางวัลเหรียญเงิน จำนวน 24 ผลงาน รางวัลเหรียญทองแดง จำนวน 41 ผลงาน และรางวัลพิเศษ Special Prize จากประเทศต่างๆ จำนวน 31 รางวัล จาก 14 องค์กร/หน่วยงาน โดยแบ่งออกเป็น รางวัลพิเศษ Special Prize ที่ได้รับบนเวที (On Stage) จำนวน 5 รางวัล

21 ธันวาคม 2561


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai