สจล. ผนึก ญี่ปุ่น ตั้งสถาบัน KOSEN-Kmitl สถาบันชำนาญพิเศษเฉพาะด้านวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมนำร่องเปิดหลักสูตร วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปั้นวิศวกรหุ่นยนต์แถวหน้าของโลก

สถาบันไทยโคเซ็น (Thai KOSEN) วิทยาเขตสจล.(KOSEN kmitl) เป็นวิทยาเขตที่จัดตั้งนอกประเทศญี่ปุ่นและครั้งแรกของประเทศไทย จากโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสอดรับกับนโยบายประเทศไทย 4.0(Thailand4.0) จากการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย - ญี่ปุ่น ครั้งที่ 4 ได้เกิดการลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการประเทศไทย และกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 22สิงหาคม 2561

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น วิทยาเขตสจล.

เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่มีทักษะความเชี่ยวชาญสูงในการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดตัวสถาบันโคเซ็น-เคเอ็มไอทีแอล (KOSEN-Kmitl)  ครั้งแรกในประเทศไทย จากความร่วมมือ ไทย-ญี่ปุ่น เพื่อ   ผลิตวิศวกรชั้นแนวหน้าของโลก โดยสถาบันดังกล่าวเป็นสถาบันเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านวิศวกรรมศาสตร์ เปิดสอนนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งในปี 2562 นำร่องเปิดหลักสูตรแรก สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ หรือการเรียนด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ หลักสูตร 5 ปี โดยผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรควบอนุปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเนื้อหาอขงหลักสูตรจะยึดตามแนวทางของระบบโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น 100% ทั้งนี้สถาบันฯ กำหนด เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกปีการศึกษา 2562 จำนวน 24 คน เปิดรับสมัครนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยคาดว่าจะเปิดรับสมัครช่วงเดือนมกราคม 2562 โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนจากรัฐบาล

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

 อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ เปิดเผยว่า จากยุทธศาสตร์ไทยแลนด์พลัสวัน (Thailand Plus One) ของประเทศญี่ปุ่นที่ต้องการยกไทยเป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนสำคัญ ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องเร่งสร้างวิศวกรนักปฏิบัติเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับญี่ปุ่น อันจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวของประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  จึงได้เกิดความร่วมมือระดับรัฐบาล ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการของไทย และกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของญี่ปุ่น ให้มีการจัดตั้งสถาบันโคเซ็น-เคเอ็มไอทีแอลสถาบันเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านวิศวกรรมศาสตร์ ที่จะผลิตบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะสาขา โดยสถาบันนี้จะเป็นสาขาที่ 52 ของสถาบันและเป็นสถาบันโคเซ็นแห่งแรกที่จัดตั้งนอกประเทศญี่ปุ่น เพื่อทางเลือกใหม่ของนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่สนใจอยากเรียนต่อด้านวิศวกรรมศาสตร์ ตอบโจทย์ภาคการผลิตไทยและขับเคลื่อนการสร้างสรรค์นวัตกรรม ผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่อนาคต ตอบสนองแผนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศที่มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ในฐานะประธานคณะกรรมการโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น

รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. กล่าวเสริมว่า สถาบันโคเซ็น-เคเอ็มไอทีแอลเป็นสถาบันแรกของประเทศไทยที่ได้รับออกแบบหลักสูตรด้านวิศวกรรรมศาสตร์ที่เข้มข้นทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติกับประเทศญี่ปุ่น นำร่องทำการเรียนการสอนในสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics Engineering) หรือการเรียนด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์อันเป็นการบูรณาการศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมในหลากหลายแขนง ความพิเศษของสถาบันโคเซ็น-เคเอ็มไอทีแอล คือการเป็นสถาบันเชี่ยวชาญพิเศษด้านวิศวกรรมศาสตร์  เทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย โดยตลอดหลักสูตร 5 ปี ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันโคเซ็น ควบอนุปริญญาวิศวกรรมศาสตร์จาก สจล. โดยการเรียนการสอน  ในช่วงปี 1-2 จะทำการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และปีที่ 3-5 เป็นภาษาญี่ปุ่น ในช่วงก่อนสำเร็จการศึกษานักศึกษาจะได้เดินทางไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น  ซึ่งเนื้อหาของหลักสูตรจะยึดตามแนวทางของระบบโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น 100% นอกจากนี้หลังจากสำเร็จการศึกษาสามารถเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีอีก 2 ปีในสถาบันชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ

ดร.อิซาโอะ ทานิกุชิ (Dr.Isao Taniguchi)

ประธานสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติ (NIT)

รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์

ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น

หลักสูตรนี้เป็นการฝึกให้นักศึกษาเป็นนักวิจัยที่มีความสามารถ ตรงตามความต้องการบริษัทอุตสาหกรรมชั้นนำ ในญี่ปุ่นเองนักศึกษาที่จบจากหลักสูตรโคเซ็นได้รับการยอมรับว่ามีความรู้ความสามารถที่โดดเด่นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ อันเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน โดยมีพารทเนอร์จากภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่จะมาร่วมเป็นเทรนเนอร์ให้กับนักศึกษาสำหรับการปฏิบัติงานจริง ทั้งนี้ในปี 2562 จะเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกจำนวนเพียง 24 คน โดยคาดว่าจะเปิดรับสมัครช่วงเดือนมกราคม 2562 ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดการรับสมัครอย่างเป็นทางการให้ทราบในภายหลัง สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนจากรัฐบาล  รศ.ดร.คมสัน กล่าวทิ้งท้าย

ทั้งนี้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้ร่วมสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่น จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น และสถาบันโคเซ็น-เคเอ็มไอทีแอล ขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการและประธานคณะกรรมการโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. engineer.kmitl.ac.th หรือติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมที่ www.facebook.com/kmitlnews/

14 ธันวาคม 2561


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai