พม. จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “ภูมิธรรม ภูมิไทย เยาวชนรุ่นใหม่ภูมิใจแผ่นดินเกิด”

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี ผู้แทนพระองค์

วันที่ 20 ก.ย. 61 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2561 พร้อมมอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561 รวมจำนวนทั้งสิ้น 137 คน โดยมี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)  มอบหนังสือวันเยาวชนแห่งชาติ เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2561 แด่ผู้แทนพระองค์ พร้อมด้วย นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) กล่าวรายงาน ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)

พลเอก อนันตพร กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติ (UNITED NATIONS) ได้ประกาศให้ปี พ.ศ. 2528 เป็นปีเยาวชนสากลและขอให้ประเทศสมาชิกร่วมเฉลิมฉลองปีเยาวชนสากล ภายใต้คำขวัญ “ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติ” (Participation, Development and Peace) เพื่อที่จะมุ่งเน้นให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองที่จะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตและสามารถช่วยสร้างเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม อีกทั้ง เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์สองพระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ซึ่งทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติในขณะที่ยังทรงพระเยาว์ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2528 กำหนดให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.)

โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.)ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้เยาวชนได้มีพื้นที่ในการทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เจริญเติบโตสมวัยทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา มีความเข้าใจในการดำรงชีวิตตามกฎระเบียบของสังคม โดยได้จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติมาต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ให้เยาวชนมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชน และมีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเยาวชน

พลเอก อนันตพร กล่าวต่อไปว่า การจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติในปี 2561 นี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ”ภูมิธรรม ภูมิไทย เยาวชนรุ่นใหม่ภูมิใจแผ่นดินเกิด” ซึ่งมีการจัดกิจกรรมแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 1. การดำเนินงานในส่วนกลาง ประกอบด้วย

1) การสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และ  ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เพื่อยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม 2) จัดค่ายเสริมสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชน “รวมพล คนทำดี ปีที่ 3” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และเป็นผู้แทนเด็กและเยาวชนในการทำกิจกรรม โดยเน้นเอกลักษณ์ที่ดีของเยาวชน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 - 9 มิถุนายน 2561 ณ จังหวัดสมุทรสงคราม และ

2. การดำเนินงานในส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย การจัดกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน 76 จังหวัดเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้ตระหนักในความสำคัญของเด็กและเยาวชน ภายใต้หัวข้อ “ภูมิธรรม ภูมิไทย เยาวชนรุ่นใหม่ภูมิใจแผ่นดินเกิด”

พลเอก อนันตพร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเด็ก เยาวชน บุคคล องค์กรที่ทำงานด้านการพัฒนาสังคมดีเด่น และสนับสนุนสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ทำคุณงามความดี มีความสามารถเป็นแบบอย่าง มีสภาวะเป็นผู้นำที่เข้มแข็งมากขึ้น สามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างเต็มศักยภาพ เผยแพร่ต่อสาธารณชน รวมทั้งเพื่อผลักดันให้เกิดการส่งเสริมเยาวชนและบุคคลที่เป็นแบบอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็ก และเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน 11 สาขา ซึ่งในปีนี้ มีผู้ส่งผลงานเข้ารับการพิจารณารวมทั้งสิ้น 796 ราย และมีผู้ผ่านการพิจารณาได้รับรางวัลฯ จำนวนทั้งสิ้น 148 คน แบ่งเป็น เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 104 คน กลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 18 กลุ่ม บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน 17 คน และองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน

9 องค์กร โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกในปีนี้ อาทิ ประเภทบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เช่น นายอาทิวราห์ คงมาลัย (ตูน บอดี้แสลม) ศิลปินนักร้องที่มีความสามารถด้านกีฬา ได้ริเริ่มโครงการ "ก้าวคนละก้าว” เพื่อ 11 โรงพยาบาล ทั่วประเทศ" ได้รับรางวัลสาขากีฬาและนันทนาการ นางสาวอรุโณชา ภาณุพันธุ์ (หน่อง) ผู้ผลิตละคร ได้รับรางวัลสาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม และประเภทเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ เช่น นางสาวโมรียา จุฑานุกาล (โปรโม) มีความสามารถ ด้านกีฬากอล์ฟ ปัจจุบันเป็นมือวางอันดับ 9 ของโลก ได้รับรางวัลสาขากีฬาและนันทนาการ และนางสาวระดับดาว ศรีระวงศ์ (มาตัง เดอะสตาร์) นักร้อง นักแสดง สาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชน ที่ป้องกันปัญหาสังคม เป็นต้น

21 กันยายน 2561


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai