กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ชี้แจงประเด็นการดำเนินการช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่ตกเป็นเหยื่อของการทุจริตสวมสิทธิ์

วันศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ชี้แจงประเด็นคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เรียกร้องให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่ตกเป็นเหยื่อของการทุจริตสวมสิทธิ์รับเงินผู้ยากไร้ ในต่างจังหวัดตั้งแต่เดือน มี.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งแม้ว่ารัฐบาลจะดำเนินการเอาผิดกับผู้ที่กระทำความผิดแล้ว แต่ผู้ยากไร้ที่ถูกสวมสิทธิ์กลับไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นางนภา กล่าวว่า ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กระทรวง พม. โดยกรม พส. ได้เร่งดำเนินการในเรื่องการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งตามอำนาจหน้าที่ และกระทรวง พม. ร่วมกับกรมภายในสังกัดได้สำรวจข้อมูลโครงการพัฒนาระบบแผนที่ทางสังคม (Social Map) และผู้ที่ลงทะเบียนรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือ ผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคม ซึ่งต้องพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยแล ผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๒ การแก้ไขปัญหาสำหรับประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนและผู้ที่คาดว่าอาจถูกสวมสิทธิฯ สามารถขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของกรมได้ โดยกรมจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์การสังคมสงเคราะห์และความเหมาะสมกับสภาพปัญหาของผู้ประสบความเดือนร้อนแต่ละราย ตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยช่วยเหลือด้านการเงินหรือสิ่งของเป็นวงเงินในการช่วยเหลือไม่เกินครอบครัวละ ๓,๐๐๐ บาท ต่อครอบครัว และช่วยติดต่อกันไม่เกิน ๓ ครั้ง ต่อครอบครัว ต่อปีงบประมาณ นอกจากนี้ ในปี ๒๕๖๑ คณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานในพื้นพบว่าในกรณีที่มีผู้ถูกสวมสิทธิก็จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบและหากมีความประสงค์ในเรื่องอื่นๆ สามารถประสานผ่านเครือข่ายหรือติดต่อที่หน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป โดยสามารถสอบถามข้อมูลและขอรับความช่วยเหลือผ่านศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทุกจังหวัด รวมถึงศูนย์ช่วยเหลือสังคม ๑๓๐๐ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. กลุ่มประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ ๐ ๒๖๕๙ ๖๒๔๕

31 สิงหาคม 2561


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai