พม. ขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการสังคม

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ชั้น ๓ ทำเนียบรัฐบาล พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะรองประธานกรรมการคนที่หนึ่งเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ (ก.ส.ค.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑โดยมี นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในฐานะกรรมการเข้าร่วมประชุม

พลเอก อนันตพร กล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ (ก.ส.ค.)มีมติเห็นชอบเรื่องพิจารณาใน ๔ ประเด็น ดังนี้

๑)  การทบทวนร่าง ยุทธศาสตร์สวัสดิการสังคมไทย ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

๑.๑ เปลี่ยนชื่อ “ร่าง ยุทธศาสตร์สวัสดิการสังคมไทย ฉบับที่ ๓พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔”เป็น “แผนพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมไทย ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕”

๑.๒ ทบทวนร่าง ยุทธศาสตร์สวัสดิการสังคมไทย ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔โดยกำหนดองค์ประกอบของแผน เช่น มาตรการ กลยุทธ์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด วงเงินและแหล่งงบประมาณให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและเหมาะสมกับระยะเวลาของแผนที่เหลืออยู่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๒) ร่างระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติว่าด้วย การบริหารกองทุนการรับเงิน

การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์และการจัดการของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. .... เพื่อให้ระเบียบฯ มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน  พ.ศ. ๒๕๕๘ และระเบียบอื่น ๆ

๓) ร่างระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิน

การรายงานสถานะการเงิน และการบริหารกองทุนและการควบคุมการใช้จ่ายเงินของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ....  เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างภายในของกระทรวงฯ ซึ่งได้โอนภารกิจกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมมาอยู่ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนและความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน

๔) การปรับปรุงระเบียบและข้อกำหนดคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติเพื่อส่งเสริมการรับรองมาตรฐานองค์กรสวัสดิการชุมชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... โดยเพิ่มเหตุผลความเป็นมาของการจัดทำระเบียบและข้อกำหนดดังกล่าว

คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ มุ่งขับเคลื่อนการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการ ทั้งในเชิงป้องกัน แก้ไขปัญหาและพัฒนาส่งเสริมความมั่นคงในชีวิต พร้อมตอบสนองความจำเป็นขั้นพื้นฐานของประชาชน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พลเอก อนันตพร กล่าวในตอนท้าย

23 สิงหาคม 2561


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai