พส. ผสานความร่วมมือด้านสังคมสงเคราะห์สู่ระดับภูมิภาคอาเซียน

วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร นางนภา  เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานเปิด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนรู้ของภาคีความร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติงาน นักการศึกษา และสถาบันการศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ในอาเซียน ประจำปี 2561 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 24 สิงหาคม 2561

นางนภา กล่าวว่า จากแผนการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ความยุติธรรมและสิทธิ ในส่วนของการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการสำหรับสตรี เด็ก ผู้สูงอายุและผู้พิการ กำหนดให้มีการจัดตั้งเครือข่ายนักสังคมสงเคราะห์ในอาเซียน ภายในปี พ.ศ. 2556 และในการประชุมระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนา มีมติเห็นชอบให้ ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศไทย ดำเนินการร่วมกันจัดตั้งภาคีความร่วมมือด้านสังคมสงเคราะห์อาเซียน (ภาคีความร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติงาน นักการศึกษา และสถาบันการศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ในอาเซียน) โดยในปี พ.ศ. 2557 - 2558 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการดำเนินงาน ในการจัดประชุมภาคีความร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ด้านสวัสดิการสังคม นักการศึกษาและสถาบันการศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ในอาเซียน ครั้งที่ 3 และครั้ง4 ทั้งนี้ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ได้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนภาคีความร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม

นักการศึกษา และสถาบันการศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ในอาเซียน โดยการแลกเปลี่ยนนักการศึกษาและนักสังคมสงเคราะห์การแลกเปลี่ยนบทเรียนความสำเร็จในการปฏิบัติงาน การกำหนดแนวทางการประสานงานระหว่างผู้ปฏิบัติงาน การกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการเรียน การสอน และการส่งเสริมให้มีการเรียนการสอน ด้านสังคมสงเคราะห์รวมทั้งการพัฒนาการดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์ในอาเซียนขึ้น

นางนภา กล่าวต่อว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติได้จัด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนรู้ของภาคีความร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติงาน นักการศึกษา และสถาบันการศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ในอาเซียน ครั้งที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2559 และดำเนินการจัดมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยกิจกรรมในปี 2561 นี้ ประกอบด้วย 1) การนำเสนอรายงานการดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์ในแต่ละประเทศอาเซียน และการแลกเปลี่ยนประเด็นร่วมของระบบสวัสดิการสังคมในอาเซียน 2) การศึกษาดูงานและเรียนรู้งานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านการแพทย์ ด้านท้องถิ่น ด้านชุมชน ด้านการค้ามนุษย์และด้านคนไร้ที่พึ่ง โดยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 3) การแบ่งกลุ่มย่อยนำเสนอข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หน่วยงานด้านสังคมสงเคราะห์ และการสรุปผลแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานสังคมสงเคราะห์ในมิติอาเซียน

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมผสานความร่วมมือด้านสังคมสงเคราะห์สู่ระดับภูมิภาคอาเซียน พัฒนาระบบบริการในงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมภาคีความร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติงาน นักการศึกษา และสถาบันการศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ในอาเซียนให้เกิดประสิทธิภาพ นำไปสู่มาตรฐานการปฏิบัติงาน และการเรียนการสอนด้านสังคมสงเคราะห์ต่อไป นางนภา กล่าวในตอนท้าย

20 สิงหาคม 2561


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai