ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑) เวลา ๐๙.๓๐ น. กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำมาตรฐาน ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง เพื่อจัดทำมาตรฐานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งให้สอดคล้องกับกฎหมายและจัดทำองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินมาตรฐานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งที่เป็นปัจจุบันให้สอดคล้องกับ  การปฏิบัติงานขององค์กร ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพมหานคร

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยกองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตได้กำหนดวิสัยทัศน์ที่ว่า เป็นผู้นำด้านการคุ้มครองกลุ่มเป้าหมายให้พึ่งพาตนเองและกลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืน มีภารกิจกำหนดและพัฒนามาตรฐานการให้บริการสวัสดิการสังคมเพื่อให้เกิดคุณภาพการให้บริการกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนไร้ที่พึ่ง ดังนั้นเพื่อพัฒนาระบบการทำงาน เพิ่มคุณภาพการให้บริการ รวมทั้งส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของคนไร้ที่พึ่ง จึงควรเน้นการพัฒนามาตรฐานการดำเนินงานสำหรับเป็นแนวทางการขับเคลื่อนงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่กำหนด โดยเริ่มที่หน่วยงานให้บริการ  นั่นคือศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง เพื่อเป็นการประกันคุณภาพด้านการบริหารจัดการ และการให้บริการ

ทั้งกระบวนการและผลลัพธ์การดำเนินงานในระดับองค์กร จึงได้จัดโครงการจัดทำมาตรฐานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง เพื่อจัดทำร่างมาตรฐานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งเพื่อเสนอเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภุชงค์ เสนานุช รศ.เล็ก สมบัติ นางสุวรรณี ห่อวิวัฒน์ และนางสิรินุช อันตรแสน เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อแนวทางการจัดทำมาตรฐาน  การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและการแบ่งกลุ่มระดมความคิดในการจัดทำร่างมาตรฐานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งเพื่อเสนอเข้าที่ประชุมคณะนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งต่อไป ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และอนุกรรมการในคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้ที่พึ่ง เพื่อให้คนไร้ที่พึ่งและคนขอทานได้รับการคุ้มครองและช่วยเหลืออย่างถูกต้องมีอาชีพ และสามารถดูแลตนเอง ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสงบสุข โดยใช้กลไกประชารัฐในการขับเคลื่อนภารกิจ ไปสู่ความสำเร็จลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม นำพาประเทศไปสู่ความ มั่นคง  มั่งคั่ง ยั่งยืน ทั้งนี้หากพบเห็นคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน หรือผู้ประสบปัญหาทางสังคมสามารถแจ้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทร. ๑๓๐๐ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

16 สิงหาคม 2561


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai