พิธีมอบรางวัลกิจกรรม “PRIMARY GMP AWARD 2018 : รางวัลแม่ข่ายนวัตกรรมอาหาร

4 พันธมิตร แถลงความสำเร็จการสร้างต้นแบบผู้ประกอบการแม่ข่าย ในการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร  พร้อมมอบรางวัล PRIMARY GMP AWARD 2018 : รางวัลแม่ข่ายนวัตกรรมอาหาร

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ  ชั้น G จังหวัดนนทบุรีนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ใหม่ของต้นแบบสถานประกอบการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายขนาดกลางและขนาดย่อม  (Primary GMP) ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑และพิธีแถลงข่าวความสำเร็จ“กิจกรรมยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (Strong / Regular Level) ปี 2561” ในการสร้างมาตรฐานสถานประกอบการแม่ข่าย Primary GMP ร่วมกับภาคีเครือข่าย 4 หน่วยงานโดย ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)ที่ได้ร่วมกับพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ให้กับผู้ประกอบการแม่ข่ายในการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนช่องทางทางการตลาดและโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจรูปแบบใหม่ พร้อมพิธีมอบรางวัลกิจกรรม “PRIMARY GMP AWARD 2018 : รางวัลแม่ข่ายนวัตกรรมอาหาร” ตามโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย สำหรับผู้ประกอบการผลิตอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  ปีงบประมาณ 2561

นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)กล่าวว่า ต้นแบบสถานประกอบการแม่ข่ายที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัล PRIMARY GMP AWARD 2018 : รางวัลแม่ข่ายนวัตกรรมอาหารเป็นผู้ประกอบการที่กระทำความดีมีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบการ โดยยึดหลักการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้คุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ Primary GMPที่กฎหมายกำหนด ด้วยความใส่ใจผู้บริโภค รักษาคุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม และเป็นต้นแบบศูนย์เรียนรู้ที่เป็นตัวอย่างที่ดี เพื่อถ่ายทอดความรู้แก่สถานประกอบการอื่นที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้สามารถปฏิบัติตาม และเกิดการพัฒนาสถานที่ผลิตได้

ทั้งนี้ อย.ได้จัดทำโครงการดังกล่าว เพื่อกระตุ้นจิตสำนึก ความมีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบการ และมุ่งเน้นให้สถานประกอบการที่ได้รับรางวัลเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สถานประกอบการอื่นๆ ได้ยึดเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อช่วยลดปัญหาการผลิตสินค้าที่ไม่มีคุณภาพและช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค โดยได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นแกนหลักและภาคีเครือข่ายทั้งภายในและนอกกระทรวงสาธารณสุข ที่จะสนับสนุนผลักดันมาตรฐานการผลิตอาหารในชุมชนให้ได้ Primary GMP และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมการออกผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพมาตรฐาน เพื่อให้ผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนไทยก้าวไกลสู่ครัวโลก ประเทศเกิดความ “มั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน”

ด้าน ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการSMEไทย ความสำเร็จของโครงการนี้ นอกจากจะทำให้สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมีความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ ทั้งคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยแล้ว ยังช่วยยกระดับสินค้า OTOP ของไทยให้เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมในระดับชุมชน ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของสินค้าไทยที่เป็นของฝากสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย ทั้งนี้ ITAP หรือโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทำหน้าที่สนับสนุน SME ในการทำวิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาที่พบจริงในการผลิต ในด้านต่างๆ ตั้งแต่วัตถุดิบ ปรับปรุงกระบวนการผลิต พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้วยกลไกการทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญทั่วประเทศ ที่ผ่านมา ITAP ได้ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ และตรงกับโจทย์ความต้องการของ SME มากกว่า 1,800 ราย และสนับสนุนการทำโครงการวิจัยและพัฒนาให้ SME เพื่อยกระดับเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมมาแล้ว มากกว่า 8,000 โครงการ เกิดผลกระทบจากการดำเนินโครงการมากกว่า 6 เท่า (เปรียบเทียบกับงบประมาณโครงการ)

            สำหรับการดำเนินโครงการในครั้งนี้ โปรแกรม ITAP สวทช. รับไม้ต่อจาก อย. ในการช่วยสถานประกอบการที่ได้รับรองมาตรฐาน Primary GMP แล้ว จำนวน 54 ราย จาก 50 จังหวัด ให้มีความสามารถด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมในระดับชุมชน  มี Value added หรือมูลค่าเพิ่มอยู่ในผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสม ช่วยให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่า มีความปลอดภัย และตรงใจผู้บริโภค นอกจากการพัฒนาสถานประกอบการแม่ข่ายของ อย. แล้ว ITAP ยังได้สนับสนุนการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Product Development) ทั่วประเทศ จำนวน 22 ท่าน โดยผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวจะเป็นพี่เลี้ยงช่วยสถานประกอบการแม่ข่ายของ อย. และผู้ประกอบการ SME ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมูลค่าเพิ่มต่อไปในอนาคต

            พันโทนราวิทย์  เปาอินทร์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัดกล่าวว่า เซ็นทรัลแล็บไทย ในฐานะแล็บของรัฐพร้อมให้การสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็ง และพัฒนาตนเองให้ทันต่อตลาดโลก ด้วยเทคโนโลยีเครื่องมือที่ทันสมัยและระบบมาตรฐานสากล จากการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 มากกว่า 1,000 รายการทดสอบ รองรับงานทดสอบได้มากกว่า 400,000 ตัวอย่างต่อปี และสามารถให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์มาตรฐานสินค้าให้กับกลุ่มผู้ส่งออก กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร SMEs OTOP และวิสาหกิขชุมชน  ซึ่งการพัฒนาผู้ประกอบการแม่ข่ายในครั้งนี้ ถือเป็นอีกภารกิจสำคัญของ เซ็นทรัลแล็บไทย ที่มุ่งเน้นในการพัฒนาผู้ประกอบการตั้งแต่ต้นน้ำ คือ การพัฒนาPrimary GMPซึ่งหากผู้ประกอบการได้นำสินค้ามาผ่านการตรวจจากแล็บแล้วก็จะสามารถความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการและผู้บริโภคได้

เซ็นทรัลแล็บไทย ถือเป็นกลไกช่วยสนับสนุนการยกระดับและพัฒนามาตรฐานผู้ประกอบการไทยทุกกลุ่มเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น ตามแนวทางของรัฐบาลที่จะปฏิรูปเศรษฐกิจภายในประเทศให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เป็นตัวสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต และจากนี้ไปผู้ประกอบการรายเล็กจะสามารถรู้ได้ว่า วัตถุดิบและกระบวนการผลิตสินค้ามีความสะอาด ปลอดภัยไหม หรือปนเปื้อนสารต้องห้ามหรือไม่ ทำให้สามารถพัฒนาต่อยอดให้สินค้าเป็นที่ยอมรับของตลาดได้ง่ายขึ้น จากการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้จริง ทำให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในการบริโภค รวมทั้งสามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าและโอกาสในการจำหน่ายผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ และช่องทางออนไลน์ ต่อไป

ด้าน นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุลผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) เป็นส่วนเติมเต็มและต่อยอดให้ผู้ประกอบการแข็งแรงและมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น นอกจากเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์แล้ว สสว. ยังให้ความสำคัญในด้านอื่นๆ เช่น การรวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์แล้วพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การเสริมสร้างสมรรถนะในการลดต้นทุนและการเพิ่มผลิตภาพการผลิต การเพิ่มช่องทางการตลาดทั้งแบบ Online และ Offline

ในตลาด Online เราเข้าไปช่วยเหลือตั้งแต่การถ่ายภาพสินค้าจนถึงพาขึ้นไปขายบนตลาด Online รวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นยอดขาย ในส่วนของการตลาด Offline เราจะพาผู้ประกอบการไปแสดงและจำหน่ายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจกับผู้ค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศด้วย และ สสว. จะส่งต่อผู้ประกอบการกลุ่มนี้ขึ้นขายบนตลาด Online และร่วมแสดงสินค้าในงาน SME ONE FEST 2018 ซึ่ง สสว. จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 9 กันยายน 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยภายในงานจะมีทั้งการจัดอบรมสัมมนา การแสดงและจำหน่ายสินค้า การทำ Work shop สอนอาชีพ กิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจกับผู้ค้าทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งผู้ประกอบการจะได้รับความรู้และโอกาสในการเพิ่มช่องทางการตลาดมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการออกบูธจัดจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการแม่ข่ายที่เข้าร่วมโครงการกว่า 20 บูธ ให้ผู้ร่วมชมงานได้เลือกชิม เลือกซื้อ รวมถึงกิจกรรมความบันเทิงตลอดทั้งวัน

20 สิงหาคม 2561


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai