พม. ต่อยอดการฝึกอาชีพให้สตรีและครอบครัว จังหวัดสงขลา

          ในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 15.00 น. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยมี นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ตลอดจนคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด พม. และหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสงขลาให้การดูแลต้อนรับอย่างอบอุ่น ในการนี้ รมว.พม. ได้ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัด พม. ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ บ้านพักเด็กและครอบครัว ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง สถานสงเคราะห์บ้านเด็กจังหวัดสงขลา สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 12 เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ ตลอดจนพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะผู้แทนเครือข่ายสตรีภาคใต้ 200 คน และเครือข่ายสตรีมุสลิม อีกทั้ง เป็นประธานการประชุมทีม พม. One Home จากพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เพื่อรับฟังรายงานสถานการณ์ทางสังคมและรายงานการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ในพื้นที่ และมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานให้กับทีม พม. (One Home)

          พลเอกอนันตพร กล่าวว่า การลงพื้นที่จังหวัดสงขลาในวันนี้ ได้เห็นถึงความเข้มแข็งของการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น เช่น  การขับเคลื่อนงานด้านสตรีและครอบครัวของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยมี นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กล่าวรายงานให้ทราบถึงนโยบาย บทบาทหน้าที่ และทิศทางการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม และได้มีโอกาสเยี่ยมชมนิทรรศการศูนย์เรียนรู้ครอบครัว (โรงเรียนครอบครัว) และเป็นประธานเปิดอาคารแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “ระเบียงศูนย์ Shop & Show” โดยมี นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา เป็นผู้กล่าวรายงาน ทำให้ทราบว่า อาคารแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แห่งนี้จะนำไปสู่การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ ทำให้เขาสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

         ด้าน นายเลิศปัญญา กล่าวว่า ศูนย์เรียนรู้ครอบครัว (โรงเรียนครอบครัว) เป็นศูนย์ฝึกอบรมให้ความรู้ และแบ่งปันเรื่องราวดี ๆ ในทุกมิติของการสร้างครอบครัวเข้มแข็ง ให้แก่ผู้รับบริการ เครือข่าย และคนทุกเพศทุกวัย อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของการส่งผ่านความรู้ให้แก่ประชาชนในแต่ละครอบครัวอันเป็นพลังสำคัญของการพัฒนาประเทศให้มั่นคงต่อไป สำหรับอาคารแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “ระเบียงศูนย์ Shop & Show” ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งแนะนำสินค้าและบริการ และเป็นช่องทางหนึ่งของการทำการตลาดแก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้รับบริการทั้งในศูนย์ฯ และในชุมชน ที่ได้พัฒนาฝึกทักษะอาชีพ สร้างผลิตภัณฑ์และบริการจนได้คุณภาพ และยังเป็นการช่วยฝึกฝนพัฒนาทักษะให้แก่ผู้เรียนก่อนทำงานจริง รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของการต่อยอดการฝึกอาชีพให้มีตลาดรองรับ และในอนาคตสถานที่แห่งนี้จะเป็นจุดกระจายผลิตภัณฑ์ของผู้รับบริการของศูนย์ฯ อีกด้วย 

17 สิงหาคม 2561


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai