มอบรางวัล Thailand Research Expo 2018 Award

มหาวิทยาลัยรามคำแหง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คว้ารางวัล Platinum Award  ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561

วันที่ 13 สิงหาคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มอบรางวัล Thailand Research Expo 2018 Award และมอบโล่แสดงความขอบคุณแก่หน่วยงานที่นำผลงานร่วมนำเสนอในพิธีปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)” เวลา 13.00 น. ณ เวที Highlight Stage ห้องคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานต่าง ๆ เห็นความสำคัญในการนำเสนอผลงานวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยที่มีคุณภาพ เข้าร่วมในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)” ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรม Thailand Research Expo 2018 Award ซึ่งเป็นการพิจารณาคัดเลือกผลงานที่มีกระบวนการนำเสนอที่มีความโดดเด่นในรูปแบบที่หลากหลายและสามารถเชื่อมโยง ส่งต่องานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อไปได้ ซึ่งในปีนี้มีมหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัล โดยแบ่งรางวัลเป็น 5 ประเภท ดังนี้

 

1. รางวัล Platinum Award จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 2. รางวัล Gold Award จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

3. รางวัล Silver Award จำนวน 6 รางวัล ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยบูรพา และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4. รางวัล Bronze Award จำนวน 6 รางวัล ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

5. รางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัล ได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมการข้าว สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และกรมอนามัย

สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล Thailand Research Expo 2018 Award จะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลและเกียรติบัตร ดังนี้ 1. รางวัล Platinum Award จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล จำนวน 120,000 บาท และเกียรติบัตร 2. รางวัล Gold Award จะได้รับถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี พร้อมเงินรางวัล จำนวน 70,000 บาท และเกียรติบัตร 3. รางวัล Silver Award  จะได้รับถ้วยรางวัลจากรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) พร้อมเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท และเกียรติบัตร 4. รางวัล Bronze Award จะได้รับถ้วยรางวัลจากเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  พร้อมเงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท และเกียรติบัตร และ 5. รางวัลชมเชย จะได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท

14 สิงหาคม 2561


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai