พม. รับรองกิจการเพื่อสังคมใน ๑๕ สถานประกอบการ

วันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ชั้น ๓ ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ โดยมี นางสาวอุษณีย์ กังวารจิตต์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะกรรมการ และนางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติกิจการที่ยื่นคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคมของสถานประกอบการ จำนวน ๑๕ กิจการ

พลเอก ฉัตรชัย กล่าวว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม ซึ่งได้จัดทำแบบคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม ทำให้สามารถประกาศแบบและการยื่นคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคมได้ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ในการพิจารณาคุณสมบัติของกิจการที่ยื่นขอรับคำขอหนังสือรับรองกิจารเพื่อสังคม เพื่อนำเสนอกิจการเพื่อสังคมที่ควรได้รับการรับรองให้คณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติอนุมัติ จำนวน ๑๕ กิจการ และในส่วนคณะอนุกรรมการจัดทำแผนการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๔ ภาค และนำประเด็นข้อเสนอที่ได้จากการจัดประชุมมาประกอบการจัดทำร่างแผนการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ เพื่อเตรียมเสนอคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติในการประชุมครั้งต่อไป

รัฐบาลเห็นความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจ ควบคู่กับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ที่ประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ จึงมีมติเห็นชอบ พิจารณาอนุมัติรับรองกิจการเพื่อสังคมของสถานประกอบการ ชุดแรกของประเทศไทย จำนวน ๑๕ กิจการ เพื่อเป็นแรงจูงใจและเป็นการกระตุ้นให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคม และเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานกิจการเพื่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม และมีธรรมาภิบาล รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน ให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคน พัฒนาสังคม ให้สามารถดูแลตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

10 สิงหาคม 2561


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai