พม. เชิดชูเกียรติต้นแบบคนดีเพื่อสังคม รวม 193 คน มุ่งสร้างเครือข่าย อพม. เข้มแข็งทั่วประเทศ

วันพุธที่ 8 ส.ค. 61 เวลา 10.00 น. ที่ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2560 จำนวน 94 คน  พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ดีเด่นพิเศษ และประกาศเกียรติคุณ อพม. ดีเด่น ประจำปี 2561 จำนวน 99 คน      

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ได้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ให้แก่ผู้กระทำความดีความชอบ ทั้งในด้านการช่วยเหลือราชการ การบำเพ็ญกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ และการบริจาคทรัพย์สินตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. 2538 และประกาศราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 ซึ่งมีผู้ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2560 จำนวนทั้งสิ้น 94 คน

นอกจากนี้ กระทรวง พม. ได้มีการจัดตั้งอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนงานตามภารกิจในระดับพื้นที่ อีกทั้งได้สนับสนุนและส่งเสริมบทบาทให้ อพม. มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม  มาโดยตลอด นับเป็นบุคคลที่เสียสละ อุทิศตน และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ด้วยผลงานเป็นที่ประจักษ์ จึงควรได้รับ การยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นที่ยอมรับของสังคม ทั้งนี้ คณะกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ ได้พิจารณาคัดเลือก อพม. ดีเด่นพิเศษ และ อพม. ดีเด่น ประจำปี 2561 รวมจำนวน 99 คน ประกอบด้วย 1) อพม.ดีเด่นพิเศษ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติ จำนวน 12 คน 2) อพม.ดีเด่นพิเศษชมเชย ได้รับเกียรติบัตร จำนวน   10 คน และ 3) อพม. ดีเด่น ได้รับประกาศเกียรติคุณ จำนวน 77 คน

สำหรับพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ และพิธียกย่องเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในครั้งนี้ สืบเนื่องจากการที่ทุกท่านเป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของกระทรวง พม. ให้สามารถสำเร็จลุล่วงได้อย่างดีเยี่ยมและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายตลอดมา โดยเฉพาะการเป็น อพม.  ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละทั้งกำลังกาย กำลังใจ กำลังความคิด และเวลา เห็นได้ว่าทุกท่านสามารถเข้าใจและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างครอบคลุมและรวดเร็ว ทำให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้รับการช่วยเหลือดูแลและบริการที่เหมาะสม  อย่างทันท่วงที ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข นับว่าเป็นการอุทิศตนทำงานเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติโดยส่วนรวม อีกทั้งเป็นเครือข่ายที่สำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมจัดสวัสดิการ สังคม

ทั้งนี้ กระทรวง พม. พร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามแนวทางประชารัฐด้วย การบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมทั้งกระตุ้นการตระหนักรู้ ให้กับประชาชนได้เกิดแรงบันดาลใจในการกระทำความดี เป็นการสร้างต้นแบบที่ดีของสังคม เพื่อขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมใน การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม และพัฒนาสังคมร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไป

8 สิงหาคม 2561


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai