นายกรัฐมนตรี เปิดงาน Thailand Social Expo 2018 แสดงผลงานด้านสังคมของรัฐบาล และงานมหกรรมด้านสังคมครั้งแรกของประเทศไทย ที่ฮอลล์ 5-8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

วันนี้ (3 ส.ค. 61) เวลา 09.30 น. ที่ฮอลล์ 5 - 8 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรม Thailand Social Expo 2018 ซึ่งเป็นการแสดงผลงานด้านสังคมของรัฐบาลและงานมหกรรมด้านสังคมครั้งแรกของประเทศไทย โดยบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ด้านสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม กว่า 90 องค์กร/หน่วยงาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ณ ฮอลล์ 5-8 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. และองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานรัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในฐานะองค์กรนำด้านการพัฒนาสังคมของประเทศ มีความมุ่งมั่นในการผลักดันและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสังคมอย่างเป็นระบบ รวมถึงการสร้างการรับรู้ การแสวงหาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม ตลอดจนการสร้างบทบาทนำในการพัฒนาสังคมของประเทศ อย่างมีคุณภาพ เพื่อนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ทั้งนี้ กระทรวง พม. จึงได้บูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และทุกภาคส่วนที่ทำงานด้านสังคมกว่า 90 หน่วยงาน จัดงาน Thailand Social Expo 2018 ซึ่งเป็นงานแสดงผลงานด้านสังคมของรัฐบาลและงานมหกรรมด้านสังคมครั้งแรกของประเทศไทย ที่แสดงผลงานนวัตกรรมทางสังคม เทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาสังคมและประชาชนกลุ่มเป้าหมายทั้ง เด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม ผลการคิดค้นและการดำเนินงานสำคัญในด้านสังคมของไทยและอาเซียน

โดยการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพหน่วยงานด้านสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมของประเทศ สร้างพลังความร่วมมือของหน่วยงานด้านสังคมทุกภาคส่วนแสดงผลงานสำคัญด้านการพัฒนาสังคมของประเทศ นวัตกรรมทางสังคมต้นแบบการพัฒนาสังคม ศักยภาพของกลุ่มเป้าหมาย และองค์ความรู้ด้านสังคม รวมถึงผลผลิต ผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานด้านสังคมทุกภาคส่วน และนำเสนองานวิชาการ รายงานสถานการณ์ทางสังคม การคาดการณ์แนวโน้มทางสังคมเพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบาย

งาน Thailand Social Expo 2018 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ฮอลล์ 5 – 8 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ภายในงานมีกิจกรรมหลัก ได้แก่ การประชุมวิชาการ การแสดงผลงานนวัตกรรม การแสดงผลิตผลด้านสังคม และการแสดงศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายและภาคีเครือข่าย ซึ่งประกอบด้วย 4 Zone ดังนี้ 1) การประชุมวิชาการ เสวนา ปาฐกถา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาสังคม และการนำเสนอรายงานสถานการณ์ทางสังคมทั้งในเชิงประเด็นและเชิงกลุ่มเป้าหมาย อาทิ "พลังสตรีอาเซียน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ”ASEAN Women Empowerment and Economic development “เพื่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หยุดการกระทำความรุนแรงในทุกรูปแบบ” “Digital Society : ความท้าทาย

ต่อกระบวนทัศน์การพัฒนาเด็กและเยาวชน” “การนำเสนอมติสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ” เป็นต้น 2) การแสดงผลงานนวัตกรรมด้านสังคมของประเทศไทย ซึ่งเป็นนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคม ต้นแบบที่ดีของการพัฒนาสังคม เทคโนโลยีเพื่อสังคม อาทิ

การจำลองบ้านและที่อยู่อาศัยที่เอื้อต่อคนพิการ การจำลองสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ นวัตกรรมโรงรับจำนำ นวัตกรรมด้านการออม การเปิดจองนวัตกรรมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ และการให้บริการทางสังคม อาทิ การทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่การออกหน่วยให้บริการทำบัตรประจำตัวคนพิการ การลงทะเบียนทำบัตรผู้แสดงความสามารถในที่สาธารณะ รถทันตกรรมเคลื่อนที่ การนวดแผนไทย บริการวัดสายตาและบริการแว่นตา การประมูลทรัพย์หลุดจำนำ เป็นต้น

3) การแสดงผลิตผลด้านสังคมของกลุ่มเป้าหมายและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน อาทิ ธงฟ้าราคาประหยัด สินค้า OTOP ตลาดเคหะประชารัฐ เครื่องอุปโภคบริโภคในรูปแบบตลาดชุมชน ผลิตภัณฑ์ทอฝัน By พม. บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย หรือ สินเชื่อประชารัฐ

การเปิดจองบ้าน ผ่านระบบ Online ในโครงการการเคหะแห่งชาติ (กคช.)  เป็นต้น และ 4) การแสดงศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายและภาคีเครือข่าย เพื่อเสริมสร้างเจตคติที่ดี และสร้างสรรค์ของคนในสังคม อาทิ การแสดงศิลปิน S2S กับนักร้องวงดุริยางค์ทหารบก การแสดงโขนรามเกียรติ์ของผู้พิการทางการได้ยินตอน “ยกรบ” การแสดงของชนเผ่าอาข่า การเดินแฟชั่นโชว์ผู้สูงอายุ โดยคุณต่าย เพ็ญพักตร์ ศิริกุล และทีมมีสแกรนด์ ปี 2018

สำหรับโซนไฮไลท์ที่แอดมินอยากแนะนำก็คือ โซนสูงวัยสร้างเมือง โดยโซนนี้จะให้ความสำคัญกับปัญหาต่างๆ ในสังคมผู้สูงอายุ กระทรวงสาธารณสุข เผยผู้สูงอายุชาวไทย เพิ่มปีละ 5 แสนคน คาดปี 2568 ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็น "สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์" โดยจะมีผู้สูงอายุ 1 คน ในประชากรทุกๆ 5 คน ล่าสุดมีผู้สูงอายุติดเตียง ติดบ้านและต้องพึ่งพิงคนอื่นช่วยดูแลกว่า 1 ล้านคน ซึ่งภายในโซนนี้ก็จะมีจัดกิจกรรมต่างๆที่เป็นแนวทางในการใช้ชีวิต สร้างอาชีพ สร้างรายได้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่เสริมทักษะทางด้านสมอง กิจกรรมการออกกำลังกายคลายโรค ที่ล้วนแล้วแต่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงตระหนักดีถึงปัญหา และพร้อมที่จะช่วยเสนอทางออก และการเตรียมตัวก่อนจะเข้าสู่วัยสูงอายุ อาทิเช่น การใช้จ่ายอย่างมีสติ ใช้เงินอย่างรู้คุณค่า รู้จักเก็บไว้สำหรับอนาคต, การสร้างเสริมสุขภาพทั้งกายและใจให้แข็งแรง ห่างไกลจากโรค รวมถึงการสร้างอาชีพ ยิ่งแอดมินได้เดินศึกษาหาความรู้ในโซนสูงวัยสร้างเมืองแล้วนั้น ทำให้ตระหนักคิด และวางแผนที่จะดำเนินชีวิตอย่างไรให้อยู่ในสังคมได้ โดยที่เบียดเบียนผู้อื่นน้อยที่สุด ยิ่งเรารู้เท่าทันปัญหามากเท่าไร เราก็จะสามารถเตรียมตัว และหลีกเลี่ยงปัญหาได้มากขึ้นเท่านั้น 

สำหรับวันนี้ (3 ส.ค. 61) มีกิจกรรมที่น่าใจมากมาย อาทิ 1) การบรรยายพิเศษเรื่อง “สถานการณ์ครอบครัวไทย” โดยพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี

2) การเสวนา หัวข้อ “เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดกับการคุ้มครองทางสังคม” “การดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมในภาคที่อยู่อาศัย มุ่งสู่ NHA 4.0  3) การแสดงหมอลำ : ร้องเพลงหมอลำตาม พ.ร.บ. ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 โดย คณะ ดร.ราตรีศรีวิไล บงสิทธิพร และการแสดงชนเผ่าอาข่า “บ่อฉ่องตุ๊” 4) การประมูลทรัพย์หลุดจำนำ 2 ช่วงเวลา ช่วงที่ 1 เวลา 13.00 น. และช่วงที่ 2 เวลา 16.00 น. 5) กคช. มีบริการเปิดจองที่อยู่อาศัยแบบ One Stop Service ให้ประชาชนทั่วไปสามารถจองโครงการบ้านเคหะประชารัฐและโครงการเคหะชุมชนภายในงานนี้ จำนวน 39 โครงการทั่วประเทศ ทั้งรูปแบบอาคารชุด และบ้านเดี่ยว ราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 250,000 บาท จนถึง 420,000 บาท นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงตัวอย่างบ้านประกอบสำเร็จ (Knock Down) ในราคาประหยัด และ 6) การทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่ การออกหน่วยให้บริการทำบัตรประจำตัวคนพิการ การลงทะเบียนทำบัตรผู้แสดงความสามารถ ในที่สาธารณะ รถทันตกรรมเคลื่อนที่ การนวดแผนไทย บริการวัดสายตาและบริการแว่นตา เป็นต้น

โอกาสนี้ ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจ ภาคีเครือข่ายทางสังคม หน่วยงานภาครัฐ เอกชน NGOs และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสถาบันการศึกษาเข้าร่วมงาน Thailand Social Expo 2018 ระหว่างวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ฮอลล์ 5 – 8 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

3 สิงหาคม 2561


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai