พม. เปิดศูนย์รับบริจาคการให้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า (Better living through Giving)

วันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เป็นประธานเปิดศูนย์รับบริจาคกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ภายใต้แนวคิด การให้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า (Better living through Giving)ณ บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

พลเอกอนันตพร กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๒ ให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หรือกรมประชาสงเคราะห์เดิม จัดตั้ง “ศูนย์รับบริจาคสิ่งของเหลือใช้เพื่อการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน” เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับบริจาคเงินและสิ่งของ ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์รับบริจาคเพื่อการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน” และในปี พ.ศ.๒๕๖๑ แผนยุทธศาสตร์กระทรวงฯ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) กำหนดให้การดำเนินงานของศูนย์รับบริจาคฯเป็นโครงการสำคัญ (Flagship)เพื่อยกระดับเป็น “ศูนย์รับบริจาคกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” ภายใต้แนวคิด  “การให้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า”(Better living through Giving) เพื่อสร้างระบบการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพจากผู้ให้สู่ผู้รับที่ตรงตามความต้องการโปร่งใส ตรวจสอบได้

พลเอกอนันตพร กล่าวต่อว่าผู้ที่สนใจร่วมบริจาคสามารถบริจาคเป็นเงินหรือสิ่งของได้หลายช่องทาง อาทิคือ

๑) สามารถบริจาคโดยตรงได้ที่ศูนย์รับบริจาคกระทรวง พม.ณ บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี โทร. ๐-๒๓๐๖-๘๘๗๔หรือหน่วยงานกระทรวง พม. ทั่วประเทศ

๒)โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี ศูนย์รับบริจาคกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สาขาสะพานขาว เลขที่บัญชี ๐๒๑-๐-๒๑๑๗๐-๙๓.บริจาคเงินผ่านการแสกน KrungthaiQR Codeและ ๔.บริจาคผ่านแอพพลิเคชั่น TrueMoney Wallet

ในวันนี้การเปิดศูนย์รับบริจาคฯกิจกรรมประกอบด้วยการรับฟังเสวนา “ปันประสบการณ์ : สร้างพลังแห่งการให้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “คนต้นแบบ” ให้แก่ นายพายัพ รอดเมือง ชายพิการที่หัวใจมีแต่ “ให้” มีเจตนารมณ์ในการบริจาคดวงตา และอวัยวะเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาล การมอบทุนการศึกษา๒๐ ทุน ทุนละ ๕,๐๐๐ บาทจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดย สำนักงานธนานุเคราะห์การซ่อมแซมบ้านรวม๗ หลัง โดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์จำนวน ๔ หลังเป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาทการเคหะแห่งชาติจำนวน ๒ หลังเป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาทครอบครัวคุณศิริฉาย เชาวลิตเพื่อนกัลยาณมิตร และพนักงานบริษัทประกันชีวิต AIAจำนวน ๑ หลัง เป็นเงิน ๒๖,๗๙๓ บาทรวมทั้งได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน บริจาคเงิน และเครื่องอุปโภค บริโภค รวมมูลค่ากว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย บริษัท ตาวเรียลเอสเตส จำกัดบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด บมจ.ธนาคารกรุงไทยบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท เพอร์มา จำกัดและบริษัท เบอร์รี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมขับเคลื่อน “ศูนย์รับบริจาคกระทรวง พม.” ให้เป็นศูนย์กลางรณรงค์ระดมทรัพยากรทั้งเงินและสิ่งของจากผู้มีจิตศรัทธาองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน บริษัทห้างร้านต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านต่างๆ ทั่วประเทศ และนำไปสู่การเป็นศูนย์รับบริจาคที่มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้พลเอกอนันตพร กล่าวในตอนท้าย

15 มิถุนายน 2561


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai