ระดมสมองตามหา Big Data ด้านการเกษตรของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดการประชุมเพื่อ ระดมสมองตามหา Big Data ด้านการเกษตรของประเทศไทย เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานและข้อเสนอแนะในการจัดทำข้อเสนอโครงการจัดทำ Big Data ด้านการเกษตรของประเทศไทย

จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการวิจัย และสร้างแนวทางในการใช้ประโยชน์ Big data ทางการเกษตร เพื่อรองรับการพัฒนาภาคเกษตรของประเทศไทยในมิติต่างๆ ในอนาคต และนำไปเป็นแนวทางการจัดทำหัวข้อเสนอการวิจัยเรื่องการพัฒนา Big Data การเกษตรของประเทศไทยที่จะครอบคลุมในทุกมิติ เพื่อจะนำเสนอต่อรัฐบาลหรือผู้เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการวิจัย โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุม ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ ร่วมกล่าวแสดงความยินดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุดเขตต์ นาคะเสถียร รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ รศ.ดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต และนางสุนันทา สมพงษ์ ร่วมในการประชุมระดมสมอง

15 มิถุนายน 2561


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai